ಅಃ

ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆಯ ಎರಡನೇ ಯೋಗವಾಹಕವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿಸರ್ಗ ಎಂದು ಹೆಸರು

ಅಃ ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆಯ ಎರಡನೇ ಯೋಗವಾಹಕವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿಸರ್ಗ ಎಂದು ಹೆಸರು.

ಕನ್ನಡ ಅಕ್ಷರಮಾಲೆ
ಸ್ವರಗಳು
ಯೋಗವಾಹಗಳು
ವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನಗಳು
ಜ಼
ಫ಼
ಅವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನಗಳು
"https://kn.wikipedia.org/w/index.php?title=ಅಃ&oldid=607421" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ