ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:ಚುಟುಕು


ಚುಟುಕು ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಮುಂದಿನ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಈ ಟೆಂಪ್ಲೇಟನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು.

ಉಪಯೋಗ:

{{ಚುಟುಕು}} ಎಂದು ಬರೆದಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿನ ಪಟ್ಟಿಯು ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬರುತ್ತದೆ.