ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಯವರೆಗೆ ನನ್ನ ಕೆಲಸ


ಭಾರತ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕರ್ನಾಟಕ, ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಭಾರತದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಯುದ್ಧಗಳು ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಇತರೆ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸಂಪಾದಿಸಿ