ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಯವರೆಗೆ ನನ್ನ ಕೆಲಸ


ಭಾರತಸಂಪಾದಿಸಿ

ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕರ್ನಾಟಕ, ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಭಾರತದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಯುದ್ಧಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

ಇತರೆಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಸಂಪಾದಿಸಿ