ಲಿಂಗ (ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ)

ಲಿಂಗವು ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಗಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಹಿಂದೂ ದೇವತೆ ಶಿವನ ಒಂದು ನಿರೂಪಣೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ, ಲಿಂಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಹಾಗು ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಕಾಣಲಾಗುತ್ತದೆ. ಲಿಂಗವನ್ನು ಹಲವುವೇಳೆ ದೇವತೆ ಅಥವಾ ಶಕ್ತಿಯ ಸಂಕೇತವಾದ ಯೋನಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

Aikya Linga in Varanasi.jpg