ಆದಿ ಪರಾಶಕ್ತಿ (ಸಂಸ್ಕೃತ: ಆದಿ ಪರಾಶಕ್ತಿ) ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಶಕ್ತಿ ಪಂಥದಲ್ಲಿ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಕೆಯನ್ನು ಪರಮ ಶಕ್ತಿ, ಆದಿ ಶಕ್ತಿ, ಮಹಾಶಕ್ತಿ, ಮಹಾದೇವಿ, ಮಹಾಗೌರಿ, ಮಹಾಸರಸ್ವತಿ, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಮಹಾಕಾಳಿ, ಸತ್ಯಂ ಶಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಸರಳವಾಗಿ ಶಕ್ತಿ. ಪರಮ ಎಂದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ. ಸತ್ಯ ಎಂದರೆ ಅನೇಕ ಶಕ್ತಿ ಪಠ್ಯಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಸತ್ಯ. ಆದಿ ಪರಶಕ್ತಿ ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಮೂಲ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ, ವೀಕ್ಷಕ ಮತ್ತು ವಿನಾಶಕ ಎಂದು ದೇವಿ-ಭಾಗವತ ಪುರಾಣ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿಯು ಆದಿ ಪರಶಕ್ತಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ನೇರ ಅವತಾರ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.

ಆದಿ ಪರಶಕ್ತಿ ಎಂದರೆ "ಮೊದಲ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ಶಕ್ತಿ". ಆದಿ ಎಂದರೆ "ಪ್ರಾರಂಭ" ಎಂದರ್ಥ. ಶಕ್ತಿ ಎಂದರೆ ಭೌತಿಕ ವಿಶ್ವವನ್ನು ಮೀರಿದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪದವು ಮೂಲದಿಂದ ಬಂದಿದೆ.

ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಸಂಪಾದಿಸಿ

ದೇವಿಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರ್ವತಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯು ಅವತರಿಸುವ ಮೊದಲು, ಅವಳು ರಾಜ ಹಿಮಾಲಯಕ್ಕೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಳು ಮತ್ತು ಅವನಿಗೆ ದೈವಿಕ, ಶಾಶ್ವತ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದಳು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವಳು ವೇದಗಳ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಅಥವಾ ಅಂತ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದಳು. ಅವಳು ಮಾತ್ರ ಶಾಶ್ವತ ಸತ್ಯ. ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ಅವಳ ಸೃಷ್ಟಿ. ಅವಳು ಮಾತ್ರ ವಿಜಯಶಾಲಿ ಮತ್ತು ವಿಜಯದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ. ಅವಳು ಪ್ರಕಟವಾದ, ಪ್ರಕಟಿಸದ ಮತ್ತು ಅತಿರೇಕದ ದೈವತ್ವ. ನಂತರ ಅವಳು ತನ್ನ ವಿರಳವಾಗಿ ನೋಡಿದ ರೂಪವನ್ನು ಅವನಿಗೆ ತೋರಿಸಿದಳು. ಸತ್ಯಲೋಕ ಅವಳ ಹಣೆಯಲ್ಲಿದೆ. ರಚಿಸಿದ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವು ಅವಳ ಕೂದಲುಗಳು. ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರರು ಅವಳ ಕಣ್ಣುಗಳು. ಅವಳ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ದಿಕ್ಕುಗಳಿದ್ದವು. ವೇದಗಳು ಅವಳ ಮಾತುಗಳಾಗಿವೆ. ಸಾವು, ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳು ಅವಳ ಹಲ್ಲುಗಳಾಗಿವೆ. ಮಾಯಾ ಅವಳ ನಗುವಿನಿಂದ ವ್ಯಕ್ತವಾಯಿತು.

ಶಕ್ತಿ ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಆದಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು "ಆದಿ ಶಕ್ತಿ" ಎಂಬ ಹೆಸರಿನೊಂದಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿಅವಳನ್ನು ಸರ್ವೋಚ್ಚ ಜೀವಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ದೇವಿ ಭಾಗವತ ಪುರಾಣ, ನಾಲ್ಕು ವೇದಗಳು ಕಾಳಿಯನ್ನು ಡಾರ್ಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತವೆ. ಅದು ಸಮಯದ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವವನ್ನು ಕರಗಿಸುತ್ತದೆ. ಕುಶ್ಮಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವಾಗಿ ಮೊಟ್ಟೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಜನ್ಮ ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಆದಿ ಶಕ್ತಿ ಸ್ವತಃ ಶೂನ್ಯ ಶಕ್ತಿ. ಇದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ನಾಶದ ನಂತರ ಮತ್ತು ಅದರ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಮುಂಚೆಯೇ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ.

ಶಿವ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿಸಂಪಾದಿಸಿ

ಶಿವ ಪುರಾಣವು ಆದಿ ಪರಶಕ್ತಿ ಭೌತಿಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪರಮ ಪ್ರಕೃತಿದೇವಿ ಆದಿ ಪರಶಕ್ತಿಯು ಭಗವಾನ್ ಶಿವನ ಎಡಭಾಗದಿಂದ ಅಂದರೆ ಪರಾಬ್ರಹ್ಮನ್ ಪರಮಶಿವ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಆದಿಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳಲ್ಲಿನ ಜೀವನದ ವಿಕಾಸವನ್ನು ಪತ್ನಿ ಪಾರ್ವತಿ ಮತ್ತು ಶಿವನ ಒಕ್ಕೂಟದ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲಾ ವಿಶ್ವಗಳಲ್ಲಿ ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಲಿಂಗ ಪುರಾಣ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಪುರಾಣವು ದುರ್ಗಾ ಅಥವಾ ಚಂಡಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಆದಿಶಕ್ತಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಸೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ನಿಜವಾದ ವಸ್ತು ರೂಪದ ದೈವಿಕ ತಾಯಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಶಕ್ತಿ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿಸಂಪಾದಿಸಿ

"ದೇವ ಭಾಗವತ ಪುರಾಣ" ಹೇಳುವಂತೆ ಶಿವವರ್ಶಿನಿ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆದಿ ಪರಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸಿ, "ಹ್ರೀಮ್" ಎಂಬ ಬೀಜಾ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಿ ನಂತರ ಅವಳು ತನ್ನ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅವನ ಮುಂದೆ ಸಿಧ್ಧಿಧಾತ್ರಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಶಿವನ ಎಡಭಾಗದಿಂದ ಪ್ರಕಟಿಸಿದಳು. ಆದಿ ಪರಶಕ್ತಿ ದೇವಿಯನ್ನು ರೂಪವಿಲ್ಲದ ನಿಜವಾದ ಪರಮಾತ್ಮ (ಪರಮ ಆತ್ಮ) ಮತ್ತು ರೂಪದೊಂದಿಗೆ ಸಗುಣ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ತನ್ನ ಸಗುಣ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವಳನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ತಾಯಿ ಎಂದು ವರ್ಣಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಎಲ್ಲ ಪರಲೋಕಗಳಿಗಿಂತ ಸರ್ವಲೋಕ ಮಣಿದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಅವಳು ಮಹಾ ದೇವತೆ, ಮತ್ತು ಇತರ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ದೇವರುಗಳೂ ಸಹ ಅವಳ ವಿವಿಧ ರೂಪಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ಶಕ್ತಿ ಮಹಾಭಗವತ ಪುರಾಣದ ದೇವಿಗೀತೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ಶ್ಲೋಕಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣ ಶಾಯೆ ಗಣ ಮೇಲೆ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ.

ಪದದ ಅರ್ಥಸಂಪಾದಿಸಿ

  • ಗುಣ ಶಾಯೆ ಎಂದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು ಅಥವಾ ನಿರ್ಗುಣ ಎಂದಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಗಣ ಮೇಯೆ ಎಂದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವಳೆ ಎಂದಾಗುತ್ತದೆ.

ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾವು ಮೊದಲ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ (ನಾರಾಯಣಿ) ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ, ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ನಾಶಪಡಿಸುವ ಶಾಶ್ವತ ಶಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ವಿನಾಶತತ್ವಾ ಮತ್ತು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಪರಮಾತ್ಮ (ನಿರ್ಗಣ) ಆಗಿರುವವನು ಪೀಳಿಗೆ, ವೀಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ.

ಸಿಖ್ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಆದಿ ಪರಶಕ್ತಿಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸಿಖ್ ಧರ್ಮವು ಆದಿ ಶಕ್ತಿಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಸಹ ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತದೆ ಇದರ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿದೆ. ಸಿಖ್ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಅನಂತ ಶಕ್ತಿಯ ಸಂಕೇತವಾದ ಖಂಡವನ್ನು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ "ಆದಿ ಶಕ್ತಿ" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.[೧] ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ಆದಿ ಶಕ್ತಿಯ ಶಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ದುರ್ಗಾ ಅಥವಾ ಪಾರ್ವತಿ, ಚಂಡಿ. ಇವೆಲ್ಲವು ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ನಾಶಮಾಡಲು ಆದಿ ಶಕ್ತಿಯ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗಳು.

ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರಸಂಪಾದಿಸಿ

ಶ್ರೀಮದ್ ದೇವಿ ಭಗವತ್ ಪುರಾಣದ ೧ ನೇ ಪುಸ್ತಕ ಮತ್ತು ೪ ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ದೇವಿ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಸಂಬೋಧಿಸಿದರು:

"ನಾನು ಆದಿ ಪರಶಕ್ತಿ. ನಾನು ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಮಾಲೀಕ. ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಾಸ್ತವಿಕತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಚಲನಶೀಲಳಾಗಿರುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಪುಲ್ಲಿಂಗ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ನೀವು ವಿಶ್ವವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಂತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ನೀವು ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ರೂಪ ವಾಸ್ತವೀಕತೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ವಾಸ್ತವೀಕತೆಯ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ರೂಪವಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಮೀರಿ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮೀರಿ ಮತ್ತು ದೇವರ ಎಲ್ಲಾ ಶಕ್ತಿಗಳು ನನ್ನೊಳಗೆ ಅಡಕವಾಗಿವೆ. ನಾನು ಶಾಶ್ವತ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲದ ಶಕ್ತಿ ಎಂದು ನೀವು ತಿಳಿದಿರಬೇಕು.

ಆಗ ಅವಳು: ಬ್ರಹ್ಮ! ನೀವು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಜನಕ ಆಗಿರುತ್ತೀರಿ; ದೇವತೆ ಶಾರದಾ (ಸರಸ್ವತಿ) ನಿಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ಅವಳು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ದೇವತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಚೀನ ಧ್ವನಿಯೆಂದು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾಳೆ. ಭಗವಾನ್ ಬ್ರಹ್ಮ, ನೀವು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನು ರಚಿಸುವಾಗ ಈ ದೇವತೆ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರುತ್ತಾಳೆ.

ಅವಳು ಮುಂದುವರಿಸಿದಳು: ಭಗವಾನ್ ನಾರಾಯಣ (ಕೃಷ್ಣ)! ನೀವು ನಿರಾಕಾರ, ಆದರೆ ನೀವು ರೂಪ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಸಂರಕ್ಷಕನಾಗಿರಲು ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ನಿವಾಸಿಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಲು ನೀವು ವಿಭಿನ್ನ ಅವತಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಿರಿ. ಓ ನಾರಾಯಣ! ನೀವು ಬ್ರಹ್ಮ ಭಗವಂತನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮನು ಮೂವತ್ತಮೂರು ರೀತಿಯ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಮೂರನೆಯ ಶಕ್ತಿ, ದೇವತೆ ಮಹಾಮಾಯ, ನಿಮ್ಮ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ನಿದ್ರೆಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವತೆ. ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣು, ನೀವು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನು ಆಳುವಾಗ / ನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ ಈ ದೇವತೆ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಜೀವನವು ವಿಕಸನಗೊಂಡಾಗ ಈ ವಿಶ್ವವನ್ನು ಗಮನಿಸುವ ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ವಿಷ್ಣುವಿನ ರೂಪವನ್ನು ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ.

ಕೊನೆಗೆ ಅವಳು ಹೀಗೆ ಸೂಚಿಸಿದಳು: "ಓ ದೇವರೇ, ಮಹಾನ್ ದೇವರು ನೀವು ಸಮಯದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಅದು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನು ನಾಶಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಪುನರುತ್ಪಾದಿಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೀವು ನಿರ್ವಹಿಸುವಿರಿ. ನೀವು ನಿರಾಕಾರವಾಗಿದ್ದಾಗ ಸಮಯವು ನಿಂತಿದೆ. ನನ್ನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನೀವು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕರಾಗುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ವಿನಾಶ ಮತ್ತು ಪುನರುತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ತರಲು ಸಮರ್ಥರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ಮಹಾಕಾಳಿ ದೇವತೆ. ಮಹಾಕಾಳಿ ನಾನೇ ನನ್ನ ಪೂರ್ಣ ರೂಪ. ಅಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮತ್ತು ಸರಸ್ವತಿ ನನ್ನ ತದ್ರೂಪಿ ಭಾಗಶಃ ರೂಪ. ಆದರೆ ಧ್ಯಾನದಿಂದಾಗಿ ನೀವು ನನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ರೂಪಗಳನ್ನು ಮೀರಿಸುವಿರಿ. ಆಗ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಎಡಭಾಗದಿಂದ ನನ್ನ ಪ್ರಕಟಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ರೂಪವು ನನ್ನ ನಿಜವಾದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತ ರೂಪವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಶಿವನೇ, ನಾನು ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ನಾಶಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪತ್ನಿಯಾಗಿ ಅವತರಿಸುತ್ತೇನೆ " .

ಇತರ ದೇವತೆಗಳೊಂದಿಗಿನ ಒಡನಾಟಸಂಪಾದಿಸಿ

ನವಗ್ರಹ ಅಥವಾ ಒಂಬತ್ತು ಗ್ರಹಗಳೊಂದಿಗಿನ ಒಡನಾಟಸಂಪಾದಿಸಿ

ಆದಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಒಂಬತ್ತು ಗ್ರಹಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಲ್ಲವನೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವಳು ತನ್ನನ್ನು ವಸ್ತು ಶಕ್ತಿ ಎಂಬಂತೆ ವಿಭಜನೆಗೊಳಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಂಬತ್ತು ಗ್ರಹಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ವಿಭಜಿಸುತ್ತಾಳೆ. ವಿದ್ಯಾ ಶಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಕಾಳಿ. ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣು ಮತ್ತು ಮಾಯಾ ಶಕ್ತಿಯ ೧೦ಅವತಾರಗಳಿಗೆ ಮೂಲವಾಗಿ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಭ್ರಮೆಗೆ, ಮೋಸಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಅಂತಿಮ ದೇವರಿಗೆ ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ದುರ್ಗಾ ಶಕ್ತಿಯಂತೆ ಅವಳು ನವದೇಹಕ್ಕೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ವಿಭಜಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವಳು. ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಾಳೆ.ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಕುಶ್ಮಂಡ ಶಕ್ತಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ.ಮಹಾಗೌರಿ ರಾಹುವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಕಲಾರಾತ್ರಿ ಶಾನಿಯನ್ನು ಆಳುತ್ತಾಳೆ. ಕೇತುವನ್ನು ಸಿದ್ಧಿದಾತ್ರಿ ದೇವಿಯು ಆಳುತ್ತಾಳೆ. ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಒದಗಿಸುವವರು ಅಂದರೆ ಭ್ರಸಪತಿಯನ್ನು ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ ದೇವತೆ ಆಳುತ್ತಾಳೆ. ಎಲ್ಲಾ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಒದಗಿಸುವವರು, ಅಂದರೆ ಮಂಗಳನನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣಿ ದೇವಿಯು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಚಂದ್ರನ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಶೈಲಪುತ್ರಿ ದೇವಿಯು ನಿವಾರಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಬುದ್ಧ ಗ್ರಹವನ್ನು ಸ್ಕಂದಮಾತಾ ದೇವತೆ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾಳೆ.ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹವನ್ನು ಚಂದ್ರಘಂಟಾ ದೇವತೆ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ಆದಿ ಶಕ್ತಿ ದೇವಿಯು ನವ ಗ್ರಹವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ನವರಾತ್ರಿ ಅಥವಾ ಮಾತಾಜಿಯ ಒಂಬತ್ತು ರಾತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ದೇವತೆಯನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದು ಗ್ರಹಗಳ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.

ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಹತ್ತು ಅವತಾರಗಳೊಂದಿಗಿನ ಒಡನಾಟಸಂಪಾದಿಸಿ

ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಹತ್ತು ಅವತಾರಗಳೊಂದಿಗಿನ ಒಡನಾಟದಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಆದಿ ಶಕ್ತಿ ತನ್ನನ್ನು ವಸ್ತು ಶಕ್ತಿ (ದುರ್ಗಾ ಅಥವಾ ಪಾರ್ವತಿ), ಕಾಳಿ (ವಿದ್ಯಾ ಶಕ್ತಿ) ಮತ್ತು ಯೋಗ ಮಾಯಾ (ಮಾಯಶಕ್ತಿಯಂತೆ) ಎಂದು ವಿಂಗಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. ವಿದ್ಯಾಶಕ್ತಿಯಂತೆ ಅವಳು ೧೦ ಮಹಾವಿದ್ಯಾ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ೧೦ ಬಗೆಯ ಶಾಶ್ವತ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ವಿಭಜಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. ಹತ್ತು ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಬುದ್ಧಿವಂತ ದೇವತೆಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ತಂತ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಹತ್ತು ದೇವತೆಗಳು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಹತ್ತು ಅವತಾರಗಳ ಮೂಲವಾಗಿದೆ.

ದಶಅವತಾರಗಳು ಮ್ತತು ಅವುಗಳ ಮೂಲದೇವಿಯ ಪಟ್ಟಿಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಮಸಂಖ್ಯೆ ದಶಅವತಾರ ಮೂಲ ದೇವಿ
ಮತ್ಸ್ಯ ಧೂಮಾವತಿ
ಕೂರ್ಮ ಬಾಗಲಮುಖಿ
ವರಾಹ ಭೈರವಿಯಿಂದ
ನರಸಿಂಹ ಚಿನ್ನಮಾಸ್ತ
ವಾಮನ ತ್ರಿಪುರಸುಂದರಿ
ಪರಶುರಾಮ ಮಾತಂಗಿ
ರಾಮ ತಾರ
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಕಾಳಿ
ಬುದ್ಧ ಕಮಲ
೧೦ ಕಲ್ಕಿ ಭುವನೇಶ್ವರಿ

ಯೋಗ ಮಾಯಾಸಂಪಾದಿಸಿ

ದೇವತೆಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾಯಾವನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ರಚಿಸುವವಳು ಮತ್ತು ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಮತ್ತು ಏನು ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಕಲಿಸುವವಳು. ಅವರು ಅಂತಿಮ ದೇವರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ಜಗತ್ತನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಮಧು ಮತ್ತು ಕೈತಭಾ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಅವಳು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಳು. ಇದಲ್ಲದೆ, ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಅತೀಂದ್ರಿಯ ನಿದ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವವಳು. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಗವಾನ್ ನಾರಾಯಣನ ಯೋಗನಿದ್ರ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಯೋಗಿಗಳು, ಋಷಿಮುನಿಗಳು ಮತ್ತು ಭಕ್ತರು ದೇವರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಲು ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮಹಾಮಾಯಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅವಳು ಭ್ರಮೆಯ ಮೇಲ್ಭಾಗವನ್ನು ನಾಶಮಾಡುವ ದೇವತೆ. ಅವಳು ಮಾಯಾವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಅವಳನ್ನು ಯೋಗಮಯ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಯೋಗಮಯಾಗೆ ಅಧೀನಳಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಾಯಾಗೆ ಹಿರಿಯಳಾಗಿರುತ್ತಾಳೆ. ಶುಂಭಾ ಮತ್ತು ನಿಶುಂಭ ಅವರ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನಾಶಮಾಡಲು ಅವಳು ಏಳು ತಾಯಂದಿರಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಾಳೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಚಾಮುಂಡಿ ದೈಹಿಕ ಶಕ್ತಿ, ಆರೋಗ್ಯ, ಸಾತ್ವಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಕೋಪ, ದುರಾಶೆ ಮತ್ತು ದುರಹಂಕಾರವನ್ನು ಅವಳು ಪಡೆಯಬೇಕು.[೨]

ಮಾಯಾಸಂಪಾದಿಸಿ

ಜೀವಂತ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ದೇವರಿಂದ ಮೋಸಗೊಳಿಸುವ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಭ್ರಮೆಯ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವವಳು ಅವಳು. ಅವಳು ದುರಾಶೆ, ಕೋಪ ಮತ್ತು ದುರಹಂಕಾರವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಅವಳ ಪರಿಣಾಮವು ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ಊಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳಿಂದ ತಲುಪಬೇಕಾದ ತೀರ್ಮಾನವೆಂದರೆ ಪಾರ್ವತಿ ಅಥವಾ ದುರ್ಗಾ ಆದಿಶಕ್ತಿಯ ನಿಜವಾದ ವಸ್ತು ರೂಪಗಳು.

ಆದಿ ಪರಶಕ್ತಿ ರೂಪಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

ಈ ವಿಭಾಗವು ಯಾವುದೇ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮೂಲಗಳಿಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ. ಆಧಾರವಿಲ್ಲದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸವಾಲು ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು.

ಲಲಿತಾ ತ್ರಿಪುರಸುಂದರಿ ದೇವಿ ಆದಿ-ಶಕ್ತಿಯ ರೂಪವಾಗಿದ್ದು, ಅವರು ಅಂತಿಮ ದೇವರು. ಲಲಿತಾ ತ್ರಿಪುರಸುಂದರಿ ಕಬ್ಬಿನ ಬಿಲ್ಲು, ಹೂವಿನ ಬಾಣಗಳು, ಗದ್ದಲ ಮತ್ತು ಮೇಕೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಭಂಡಾಸುರನನ್ನು ನಾಶಮಾಡಲು ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಮೇಲಿರುವ ತನ್ನ ಲೋಕಾದಿಂದ ಇಳಿದು ಈಗ ಮಹಾ ಮೇರು ಪರ್ವತದ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಅವಳ ವಾಸಸ್ಥಾನವನ್ನು ಚಿತ್ರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಶ್ರೀ ಚಕ್ರ ಎಂದು ನಿರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಬ್ರಹ್ಮ, ವಿಷ್ಣು, ಶಿವ ಅವಳ ಅಧೀನ ಮತ್ತು ಅವಳ ಶಕ್ತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅವಳು ಆದಿ ಪರಶಕ್ತಿಯ ಹತ್ತಿರದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವಳನ್ನು ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ದೇವತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ದೇವತೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬರು ಯಾವ ದೇವತೆಯನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೋ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅವರು ಆದಿ ಪರಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವಳ ಸೌಮ್ಯ, ಪ್ರೀತಿಯ ಮತ್ತು ತಾಯಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಅವಳು ಲಲಿತಾ, ಪಾರ್ವತಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಸರಸ್ವತಿ, ಗೌರಿ ಮತ್ತು ಮುಂತಾದವರು; ಕಾಳಿ ದೇವತೆ, ದುರ್ಗಾ ಮತ್ತು ಚಾಂಡಿ ದೇವಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಕೋಪದ ರೂಪದಲ್ಲಿ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ತ್ರಿದೇವಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಧರ್ಮವನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯಲು ಅವರು ಹಲವಾರು ಅವತಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು.

ಅತ್ಯುನ್ನತ ಆದೇಶದ ಯೋಗಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅವಳು ಕುಂಡಲಿನಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಬಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಶಕ್ತಿ, ಅವಳು ೩೧/೨ ಕಾಯಿಲ್ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿರುತ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ಕುಂಡಲಿನಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಸ್ಯಾಕ್ರಮ್ ಮೂಳೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಅರಿತುಕೊಂಡಾಗ ಬೆಳೆಸಿದಾಗ ಆತ್ಮದ ಕುಂಡಲಿನಿ ಕೂಡ ಜಾಗೃತಗೊಂಡ ನಂತರ ಅವಳು ಮಾನವನ ತೆರೆಯ ಹಿಂದಿನ ಮೂಳೆಯ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲಾ ಚಕ್ರಗಳ ಮೂಲಾಧಾರ, ಸ್ವದಿಸ್ತಾನ, ಮಣಿಪುರ, ಅನಾಹತ, ವಿಶುದ್ದಿ, ಅಗ್ನ್ಯಾ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸಹಸ್ರ ಚಕ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಏರುತ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಪಕ ಶಕ್ತಿ (ಅಥವಾ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ) ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತದೆ.

ಆದಿ ಪರಶಕ್ತಿಯ ದೇವಿಯ ಮೂರನೆಯ ಭಾಗ ಕಾಳಿ. ಅವಳು ಶಕ್ತಿಯ ದೇವತೆ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನೆರವೇರಿಕೆ, ಸಮಯ, ಹಾಗೆಯೇ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ವಿನಾಶದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಅವಳು ಮಾನವಕುಲಕ್ಕೆ ಉದ್ಧಾರ ನೀಡುತ್ತಾಳೆ. ಅವಳು ಶಿವನ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಪತ್ನಿ. ಅವರು ಮಹಾ ವಿಷ್ಣು ಮಧು ಮತ್ತು ಕೈತಭಾ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು. ಅಜ್ಞಾನದ ಸಂಕೇತಗಳಾದ ಶುಂಭಾ ಮತ್ತು ನಿಶುಂಭನನ್ನು ದುರ್ಗಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಂದವಳು ಅವಳು. ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಯೋಗಮಯವನ್ನು ತಮ್ಸಿ ದೇವಿ ಮತ್ತು ಚಂಡಿ ದೇವಿ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವಳು ಕೆಂಪು ಅಥವಾ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ತಮಾಸ್ಗುನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಕಾಳಿ ನಿರಾಕಾರವಾದಾಗ, ಅವಳು ಕ್ರೀಮ್ನ ಧ್ವನಿಯಾಗುತ್ತಾಳೆ. ದುರ್ಗಾಳಂತೆ ಅವಳ ಮೃದುವಾದ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಅವಳು ಕ್ಲೀಮ್ನ ಧ್ವನಿಯಾಗುತ್ತಾಳೆ.

ಪೂಜೆಸಂಪಾದಿಸಿ

ರೇಖಾಚಿತ್ರದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಯಂತ್ರ, ಅದರ ಒಂಬತ್ತು ಇಂಟರ್ಲಾಕಿಂಗ್ ತ್ರಿಕೋನಗಳು ಒಟ್ಟು ೪೩ ಸಣ್ಣ ತ್ರಿಕೋನಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಅಥವಾ ನೇರವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅವಳನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಊಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶಕ್ತಿಗಳು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ, ಯಾರಾದರೂ ತನ್ನ / ಅವಳ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಜೀವನದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅವರು ಅವಳನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಲ್ಪನಿಕವಾಗಿ ಶಕ್ತರು ಸಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅವಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತಿ, ಆದ್ದರಿಂದ ಒಬ್ಬನು ಅವನ / ಅವಳ ಆಂತರಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿದಿರುವಾಗ ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿದಿರುವಾಗ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಅವರು ಅವಳನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಿನನಿತ್ಯದ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಲು, ಜನರು ತಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದೇವರುಗಳನ್ನು / ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಣದ ಬತ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ದೀಪಗಳನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುತ್ತಾರೆ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ಶಕ್ತಿಯುತಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ ಅಥವಾ ಪ್ರೇರಣೆ ಪಡೆಯುವ ವಿಧಾನಗಳಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ.

ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರಂತಹ ಅನೇಕ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಮಾನಸಿಕ ಕಲ್ಮಶಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಉತ್ತಮ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಪವಿತ್ರ ಧ್ಯಾನವು ಎಲ್ಲಾ ಮಾನಸಿಕ ಕಲ್ಮಶಗಳನ್ನು ಸುಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬರ ಸ್ವಂತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ದೈವಿಕ ತಾಯಿಯನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಕೋರ್ ಶಕ್ತಿ ಜನರು ಧ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಸಮಾಧಿ, ತಂತ್ರ, ಶ್ರೀ ಚಕ್ರ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ದೇವತೆಯ ಆರಾಧನೆಯ ಮೂಲಕ ಆದಿಶಕ್ತಿಯ ನೇರ ಪೂಜೆಯನ್ನು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಯೋಗ, ಸಮಾಧಿ ಅಥವಾ ತಂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅವಳನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವಾಗ, ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಅನುಯಾಯಿ ಗುರು ಬೇಕು, ಅವನು ಅಥವಾ ಸ್ವತಃ ಎಲ್ಲಾ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. ಸರಿಯಾದ ಗುರುಗಳಿಲ್ಲದ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದರೆ, ಅವಳ ಹೊಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅವಳನ್ನು ಪೂಜಿಸಿದರು.[೩]

ಪ್ರತಿಮಾಶಾಸ್ತ್ರಸಂಪಾದಿಸಿ

ಈ ವಿಭಾಗವು ಯಾವುದೇ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮೂಲಗಳಿಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ. ಆಧಾರವಿಲ್ಲದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸವಾಲು ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು.

ಆದಿ ಪರಶಕ್ತಿಯ ನೋಟವನ್ನು ಕಾಳಿಕಾ ಪುರಾಣ, ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಪುರಾಣ-ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ, ಬ್ರಹ್ಮಂಡ ಪುರಾಣ-ಲಲಿತ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಮತ್ತು ದೇವಿ ಭಾಗವತ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೇವಿ ಭಗವತ ಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ ದೇವಿಗೀತೆ. ದೇವಿಯು ಒಮ್ಮೆ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಆಕಾಶ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದಳು. ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ದೇವಿಯು ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ರತ್ನಖಚಿತ ಆಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದಳು. ಅವಳ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಕಾಂತಿ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ಅವಳ ಆಕಾಶ ಸೌಂದರ್ಯವು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದು, ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅವಳನ್ನು ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವಳು ಸೂರ್ಯ ಮುದ್ರಾ, ಪಾಷಾ, ಅಂಕುಶಾ ಮತ್ತು ಕಮಲವನ್ನು ಒಯ್ಯುತ್ತಾಳೆ. ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು, ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ನಾಶಮಾಡಲು ಅವಳು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಶಕ್ತಿ ಎಂದು ಅವರು ನಂತರ ಅರಿತುಕೊಂಡರು.

ದೇವಿ ಭಗವತ್ ಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ, ಆದಿಶಕ್ತಿ ತ್ರಿದೇವಿ - ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಯ ಸಮಾನ ಅರ್ಧ ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತ ಪ್ರೀತಿಯ ಪತ್ನಿ (ಪರಮಾತ್ಮನ ಮೂರು ಅಂಶಗಳು).

ಉಲ್ಲೇಖಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ