ಈ ಲೇಖನವು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿನ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ದೇವತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ.
ಡಾ.ರಾಜ್‍ಕುಮಾರ್ ಅಭಿನಯದ ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಈ ಲೇಖನ ನೋಡಿ.

ಹಿಂದೂ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ, ವಿಷ್ಣು ಮತ್ತು ಮಹೇಶ್ವರ ಈ ಮೂರು ದೇವತೆಗಳನ್ನು ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳು ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ
Supreme Beings of Universe and Existence
The Gods of Creation, Preservation and Destruction
Lord Shiva (ಎಡ), Lord Vishnu (ಮಧ್ಯ) and Lord Brahma (ಬಲ)
ಸಂಲಗ್ನತೆ
ನೆಲೆ
ಮಂತ್ರOm Tridevaya Namah
ಆಯುಧ
ಸಂಗಾತಿTridevi specifically:
ವಾಹನ

ವಿಕಸನ ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಬದಲಾಯಿಸಿ