ವಾಮನಾವತಾರ

(ವಾಮನ ಇಂದ ಪುನರ್ನಿರ್ದೇಶಿತ)

ವಾಮನಾವತಾರವನ್ನು ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಐದನೆಯ ಅವತಾರವೆಂದು, ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಯುಗ ಅಥವಾ ತ್ರೇತಾಯುಗದ ಮೊದಲ ಅವತಾರವೆಂದು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವನು ಮಾನವರೂಪಿ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಲ್ಲದೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಮೊದಲ ಅವತಾರ, ಆದಾಗ್ಯೂ ಅವನು ಕುಬ್ಜ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಇವನು ಉಪೇಂದ್ರ, ಮತ್ತು ತ್ರಿವಿಕ್ರಮನೆಂದೂ ಪರಿಚಿತನಾಗಿದ್ದಾನೆ.

ವಾಮನ
Four-armed Vamana
ದೇವನಾಗರಿवामन
ಸಂಸ್ಕೃತ ಲಿಪ್ಯಂತರಣVāmana
ಸಂಲಗ್ನತೆAvatar of Vishnu
ಆಯುಧWooden umbrella and water pot

ಮೂಲ ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಅದಿತಿ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪಯೋವ್ರತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ವಾಮನ, ಅದಿತಿ ಮತ್ತು ಕಶ್ಯಪರಿಗೆ ಜನಿಸಿದನು.

 
Dwarf Vamana avatar at Rani ki vav, Patan, Gujarat
 
Vamana as Trivikrama, depicted having three legs, one on the earth, a second raised in the heavens and a third on Bali's head.
 
Vamana avatar with King bali
 
Vishnu as Trivikrama, Mahabalipuram relief