ಜೂಲಿಯನ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೆಗೋರಿಯನ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್‌ಗಳೆರಡರಲ್ಲೂ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ವರ್ಷದ ಒಂಬತ್ತನೇ ತಿಂಗಳು. ೩೦ ದಿನಗಳ ಉದ್ದವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರನೆಯದು ಮತ್ತು ೩೧ ದಿನಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಐದು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ತಿಂಗಳು. ಉತ್ತರ ಗೋಳಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಗೋಳಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ ಕಾಲೋಚಿತವಾಗಿ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, ಟ್ರೆಸ್ ರಿಚಸ್ ಹ್ಯೂರೆಸ್ ಡು ಡಕ್ ಡಿ ಬೆರ್ರಿ ಅವರಿಂದ.
ಬೆಲ್ಜಿಯಂನಂತಹ ಹಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.
ಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿಎ ಪೋಸ್ಟರ್, ೧೯೪೦
ನೀಲಮಣಿ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಜನ್ಮಗಲ್ಲು.
ನನ್ನನ್ನು ಮರೆತುಬಿಡಿ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಜನ್ಮ ಹೂವು.

ಉತ್ತರ ಗೋಳಾರ್ಧದಲ್ಲಿ, ಹವಾಮಾನ ಶರತ್ಕಾಲದ ಆರಂಭವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೧ ರಂದು ಇರುತ್ತದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಗೋಳಾರ್ಧದಲ್ಲಿ, ಹವಾಮಾನ ವಸಂತಕಾಲದ ಆರಂಭವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೧ ರಂದು ಇರುತ್ತದೆ. [೧]

ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಆರ್ಥೊಡಾಕ್ಸ್ ಚರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಚರ್ಚಿನ ವರ್ಷದ ಆರಂಭವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಉತ್ತರ ಗೋಳಾರ್ಧದ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಬೇಸಿಗೆಯ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತಿಂಗಳ ಮೊದಲ ದಿನದಂದು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ.

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ (ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಸೆಪ್ಟೆಮ್, "ಏಳು" ನಿಂದ) ಮೂಲತಃ ತಿಳಿದಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ರೋಮನ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್, ರೊಮುಲಸ್ c. 750 BC, ಮಾರ್ಚ್ (ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಮಾರ್ಟಿಯಸ್ ) ಜೊತೆಗೆ ಬಹುಶಃ ೪೫೧ ಬಿ.ಸಿ ವರೆಗೆ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ತಿಂಗಳು. [೨] ಜನವರಿ ಮತ್ತು ಫೆಬ್ರವರಿಯನ್ನು ವರ್ಷದ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿದ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಸುಧಾರಣೆಯ ನಂತರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಒಂಬತ್ತನೇ ತಿಂಗಳಾಯಿತು ಆದರೆ ಅದರ ಹೆಸರನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಜೂಲಿಯನ್ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಇದು ೨೯ ದಿನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಇದು ಒಂದು ದಿನವನ್ನು ಸೇರಿಸಿತು.

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನ ಪ್ರಾಚೀನ ರೋಮನ್ ಆಚರಣೆಗಳು ಲುಡಿ ರೊಮಾನಿ. ಮೂಲತಃ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೧೨ ರಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೧೪ ರವರೆಗೆ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೫ ರಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೧೯ ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಯಿತು. ೧ ನೇ ಶತಮಾನ ಬಿ.ಸಿ ಯಲ್ಲಿ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೪ ರಂದು ದೇವೀಕರಿಸಿದ ಜೂಲಿಯಸ್ ಸೀಸರ್ ಗೌರವಾರ್ಥವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದಿನವನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಎಪುಲಮ್ ಜೋವಿಸ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೧೩ ರಂದು ನಡೆಯಿತು. ಲುಡಿ ಟ್ರಯಂಫೇಲ್ಸ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೧೮-೨೨ ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಿತು. ಸೆಪ್ಟಿಮೊಂಟಿಯಮ್ ಅನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಂತರದ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೧೧ ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ದಿನಾಂಕಗಳು ಆಧುನಿಕ ಗ್ರೆಗೋರಿಯನ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್‌ಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಚಾರ್ಲೆಮ್ಯಾಗ್ನೆ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅನ್ನು "ಸುಗ್ಗಿಯ ತಿಂಗಳು" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಯಿತು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಭಾಗಶಃ ಫ್ರುಕ್ಟಿಡರ್ ಮತ್ತು ಭಾಗಶಃ ಮೊದಲ ಫ್ರೆಂಚ್ ಗಣರಾಜ್ಯದ ವೆಂಡೆಮಿಯಾರ್ಗೆ ಅನುರೂಪವಾಗಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಹರ್ಬ್ಸ್ಟ್ಮೊನಾಟ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸುಗ್ಗಿಯ ತಿಂಗಳು. ಆಂಗ್ಲೋ-ಸ್ಯಾಕ್ಸನ್‌ಗಳು ತಿಂಗಳನ್ನು ಗೆರ್ಸ್ಟ್‌ಮೊನಾಥ್, ಬಾರ್ಲಿ ತಿಂಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. [೩]

೧೭೫೨ ರಲ್ಲಿ, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವು ಗ್ರೆಗೋರಿಯನ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಆ ವರ್ಷ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨ ಅನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೧೪ ಅನುಸರಿಸಲಾಯಿತು.

ಯೂಸ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೧೯೯೩( ಎಟರ್ನಲ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ) ಎಂದಿಗೂ ಕೊನೆಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ವಿಷುವತ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯು ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಕೆಲವು ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಉತ್ತರ ಗೋಳಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಶರತ್ಕಾಲದ ವಿಷುವತ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ, ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಗೋಳಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ವರ್ನಲ್ ವಿಷುವತ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ . ದಿನಾಂಕಗಳು ೨೧ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಿಂದ ೨ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ವರೆಗೆ ಬದಲಾಗಬಹುದು ( ಯುಟಿಸಿ ಯಲ್ಲಿ).

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ನ ಆರನೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ (ಮತ್ತು ಏಳನೆಯ ಮೊದಲ ಭಾಗ), ಇದು ಮಾರ್ಚ್/ಮಂಗಳ/ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.

ಚಿಹ್ನೆಗಳು

ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನ ಜನ್ಮಗಲ್ಲು ನೀಲಮಣಿ. ಜನ್ಮ ಹೂವುಗಳು ಮರೆವು-ನನಗೆ-ಅಲ್ಲ, ಬೆಳಗಿನ ವೈಭವ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟರ್. [೪] [೫] ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಕನ್ಯಾರಾಶಿ (ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೨ ರವರೆಗೆ) ಮತ್ತು ತುಲಾ (ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೩ ರಿಂದ). [೬] [೭]

 
ನೀಲಮಣಿ
 
ಬೆಳಗಿನ ವೈಭವಗಳು
 
ಆಸ್ಟರ್ಸ್

ಆಚರಣೆಗಳು

ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಈ ಪಟ್ಟಿಯು ಅಧಿಕೃತ ಸ್ಥಿತಿ ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಗ್ರೆಗೋರಿಯನ್ ಅಲ್ಲದ

ಬದಲಾಯಿಸಿ
 • ಬಹಾಯಿ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್‌ನಿಂದ ಹೊಂದಿಸಲಾದ ಆಚರಣೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ
 • ಚೀನಿ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್‌ನಿಂದ ಹೊಂದಿಸಲಾದ ಆಚರಣೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ
 • ಹೀಬ್ರೂ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್‌ನಿಂದ ಹೊಂದಿಸಲಾದ ಆಚರಣೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ
 • ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಆಚರಣೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ
 • ಸೌರ ಹಿಜ್ರಿ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್‌ನಿಂದ ಹೊಂದಿಸಲಾದ ಆಚರಣೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯ

ಬದಲಾಯಿಸಿ
 • ಅಮೆರಿಂಡಿಯನ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ತಿಂಗಳು (ಗಯಾನಾ)
 • ಬಾಲ್ಯದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಜಾಗೃತಿ ತಿಂಗಳು (ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್‌ಡಮ್).
 • ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಜಾಗೃತಿ ತಿಂಗಳು [೮]
 • ಲ್ಯುಕೇಮಿಯಾ ಮತ್ತು ಲಿಂಫೋಮಾ ಜಾಗೃತಿ ತಿಂಗಳು. [೯]
 • ಅಂಡಾಶಯದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಜಾಗೃತಿ ತಿಂಗಳು.
 • ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಜಾಗೃತಿ ತಿಂಗಳು. [೧೦]
 • ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ತಡೆ ತಿಂಗಳು. [೧೧]
 • ತರಕಾರಿ ತಿಂಗಳು. [೧೨]
 • ಪಿಜ್ಜಾ ತಿಂಗಳು.
ಆಹಾರದ ತಿಂಗಳುಗಳು
ಬದಲಾಯಿಸಿ
 • ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬೌರ್ಬನ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ತಿಂಗಳು.
 • ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ವೈನ್ ತಿಂಗಳು.[೧೬]
 • ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೋಳಿ ತಿಂಗಳು. [೧೭]
 • ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜೇನು ತಿಂಗಳು.
 • ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಶ್ರೂಮ್ ತಿಂಗಳು.
 • ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಇಟಾಲಿಯನ್ ಚೀಸ್ ತಿಂಗಳು. [೧೮]
 • ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಪ್ಪಾಯಿ ತಿಂಗಳು.
 • ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ತಿಂಗಳು.
 • ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಕ್ಕಿ ತಿಂಗಳು.
 • ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಧಾನ್ಯಗಳ ತಿಂಗಳು.
 • ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೈಲ್ಡ್ ರೈಸ್ ತಿಂಗಳು.

ಚಲಿಸಬಲ್ಲ ಗ್ರೆಗೋರಿಯನ್

ಬದಲಾಯಿಸಿ
 • ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ದಿನ (ಈಜಿಪ್ಟ್)
 • ಬಿಳಿ ಬಲೂನ್ ದಿನ
 • ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್ ದಿನ
 • ಟೆ ವಿಕಿ ಒ ಟೆ ರಿಯೊ ಮಾವೊರಿ (ಮಾವೊರಿ ಭಾಷಾ ವಾರ) ( ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ) [೧೯]
 • ಚಲಿಸಬಲ್ಲ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನೂ ನೋಡಿ
 • ಚಲಿಸಬಲ್ಲ ಪೂರ್ವ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಸಹ ನೋಡಿ.

ಮೊದಲ ಬುಧವಾರ

ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಮೊದಲ ಗುರುವಾರ

ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಮೊದಲ ಶುಕ್ರವಾರ

ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಮೊದಲ ಭಾನುವಾರ

ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೪ ರ ನಂತರ ಮೊದಲ ಭಾನುವಾರ

ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಮೊದಲ ಸೋಮವಾರದ ವಾರ

ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೧೦ ರ ವಾರ

ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಮೊದಲ ಸೋಮವಾರ

ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೧೨ ರಿಂದ ಹತ್ತಿರದ ವಾರದ ದಿನ

ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಎರಡನೇ ಶನಿವಾರ

ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಮೊದಲ ಸೋಮವಾರದ ನಂತರ ಶನಿವಾರ

ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಎರಡನೇ ಭಾನುವಾರ

ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಮೊದಲ ಸೋಮವಾರದ ನಂತರ ಮೊದಲ ಭಾನುವಾರ

ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೧೭ ರ ವಾರ

ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಮೂರನೇ ಮಂಗಳವಾರ

ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೧೭ ಆದರೆ ಶನಿವಾರದಂದು ಬಿದ್ದರೆ ಹಿಂದಿನ ಶುಕ್ರವಾರ ಅಥವಾ ಭಾನುವಾರದಂದು ಸೋಮವಾರದ ನಂತರ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಬದಲಾಯಿಸಿ
 • ಸಂವಿಧಾನ ದಿನ (ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್)

ಮೂರನೇ ಶುಕ್ರವಾರ

ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಮೂರನೇ ಶನಿವಾರ

ಬದಲಾಯಿಸಿ
 • ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ದಿನ (ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್)
 • ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ಫೆಸ್ಟ್ ಆಚರಣೆಗಳು. ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ ( ಜರ್ಮನ್ ಡಯಾಸ್ಪೊರಾ, ಸ್ಥಳೀಯ ದಿನಾಂಕಗಳು ಬದಲಾಗಬಹುದು).
 • ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನ ( ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಚರಣೆ).

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೧೭ ರ ವಾರದ ವಾರಾಂತ್ಯ

ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಮೂರನೇ ಭಾನುವಾರ

ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೩ ರ ಮೊದಲು ಭಾನುವಾರದ ವಾರ

ಬದಲಾಯಿಸಿ
 • ಉಭಯಲಿಂಗಿ ಜಾಗೃತಿ ವಾರ

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೨ ರ ವಾರ

ಬದಲಾಯಿಸಿ
 • ಟೋಲ್ಕಿನ್ ವಾರ

ಕಳೆದ ವಾರ

ಬದಲಾಯಿಸಿ
 • ನಿಷೇಧಿತ ಪುಸ್ತಕಗಳ ವಾರ ( ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಚರಣೆ ):

ಕಳೆದ ಪೂರ್ಣ ವಾರ

ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ವಿಷುವತ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ

ಬದಲಾಯಿಸಿ

ನಾಲ್ಕನೇ ಶುಕ್ರವಾರ

ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಹಿಂದಿನ ಶುಕ್ರವಾರ

ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಕಳೆದ ಶನಿವಾರ

ಬದಲಾಯಿಸಿ
 • ವಿಮಾನಯಾನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿಯರು ( ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಚರಣೆ )
 • ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭೂಮಿ ದಿನ ( ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ )

ಕಳೆದ ಭಾನುವಾರ

ಬದಲಾಯಿಸಿ

ನಾಲ್ಕನೇ ಸೋಮವಾರ

ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಕಳೆದ ಬುಧವಾರ

ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಕಳೆದ ವಾರದ ದಿನ

ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಉಲ್ಲೇಖ

ಬದಲಾಯಿಸಿ
 1. Office, Met. "Met Office: Changing seasons". webarchive.nationalarchives.gov.uk. Archived from the original on 2009-02-25.
 2. H.H. Scullard, Festivals and Ceremonies of the Roman Republic (Cornell University Press, 1981), p. 84; Gary Forsythe, Time in Roman Religion: One Thousand Years of Religious History (Routledge, 2012), p. 14.
 3.   One or more of the preceding sentences incorporates text from a publication now in the public domainChisholm, Hugh, ed. (1911). "September" . Encyclopædia Britannica. Vol. 24 (11th ed.). Cambridge University Press. p. 653. {{cite encyclopedia}}: Cite has empty unknown parameters: |separator= and |HIDE_PARAMETER= (help); Invalid |ref=harv (help)
 4. SHG Resources. "SHGresources.com". SHGresources.com. Archived from the original on 2013-06-16. Retrieved 2013-08-22. {{cite web}}: More than one of |archivedate= and |archive-date= specified (help); More than one of |archiveurl= and |archive-url= specified (help)
 5. "Flowerstower.com". Archived from the original on February 24, 2013. Retrieved 2013-08-22. {{cite web}}: More than one of |archivedate= and |archive-date= specified (help); More than one of |archiveurl= and |archive-url= specified (help)
 6. The Earth passes the junction of the signs at 13:30 UT/GMT September 22, 2020, and will pass it again at 19:21 UT/GMT September 22, 2021.
 7. "Astrology Calendar", yourzodiacsign. Signs in UT/GMT for 1950–2030.
 8. "Cancer Awareness Month :: Society of Gynecologic Nurse Oncologists". www.sgno.org.
 9. "September Is Leukemia and Lymphoma Awareness Month" (PDF). Archived from the original (PDF) on 2015-09-05. Retrieved 2016-08-19. {{cite web}}: More than one of |archivedate= and |archive-date= specified (help); More than one of |archiveurl= and |archive-url= specified (help)
 10. Baunfire.com, Spark CMS by. "September Is Thyroid Cancer Awareness Month – ThyCa: Thyroid Cancer Survivors' Association, Inc". www.thyca.org.
 11. "Promote National Suicide Prevention Month". suicidepreventionlifeline.org (in ಅಮೆರಿಕನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್). Retrieved 2019-11-25.
 12. "Fruit & Veg Month - Healthy Kids".
 13. "Food Days, Weeks, Months – September". UNL Food. University of Nebraska–Lincoln.
 14. Goldstein, Darra (2011). "National Turkey Day". Gastronomica. 11: iii–iv. doi:10.1525/gfc.2012.11.4.iii.
 15. "September is Hydrocephalus Awareness Month! Here's What You Can Do…". Hydrocephalus Association. Retrieved 29 July 2016.
 16. "California Wine Month – California Wines". www.discovercaliforniawines.com. Archived from the original on 2018-11-27. Retrieved 2023-08-18. {{cite web}}: More than one of |archivedate= and |archive-date= specified (help); More than one of |archiveurl= and |archive-url= specified (help)
 17. "Food Days, Weeks, Months – September". UNL Food. University of Nebraska–Lincoln."Food Days, Weeks, Months – September". UNL Food. University of Nebraska–Lincoln.
 18. "September Monthly Observations". 4 January 2016.
 19. "Home » te Wiki o te Reo Māori". Archived from the original on 2020-02-06. Retrieved 2020-02-05. {{cite web}}: More than one of |archivedate= and |archive-date= specified (help); More than one of |archiveurl= and |archive-url= specified (help)