ದಕ್ಷಿಣ ಗೋಲಾರ್ಧ

ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ತಿರುಗುತ್ತಿರುವ ಆಕಾಶಕಾಯದ ಸಮಭಾಜಕ ವೃತ್ತದ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕಿರುವ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಗೋಲಾರ್ಧ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಭೂಮಿಯ ದಕ್ಷಿಣ ಗೋಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಖಂಡಗಳೂ, ಮೂರು ಮಹಾಸಾಗರಗಳೂ ಇವೆ.

The Southern Hemisphere highlighted in yellow (Antarctica not depicted)
Southern Hemisphere from above the South Pole
Aurora australis appearing in the night sky of Swifts Creek, 100 km (62 mi) north of Lakes Entrance, Victoria, Australia

ದಕ್ಷಿಣ ಗೋಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿರುವ ಖಂಡಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾಗರಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

ಇವುಗಳಲ್ಲದೆ ಏಷಿಯಾ ಖಂಡದ ಕೆಲವು ದೇಶಗಳೂ ದಕ್ಷಿಣ ಗೋಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಇವೆ.

ದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ವಸಾಹತುಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅಫ್ರಿಕ
ಸಂಪೂರ್ಣ
ಹೆಚ್ಚಿನಂಶ
ಭಾಗಶಃ
ಏಷಿಯಾ
ಸಂಪೂರ್ಣ
ಹೆಚ್ಚಿನಂಶ
ಭಾಗಶಃ
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯ
ಸಂಪೂರ್ಣ
ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕ
ಸಂಪೂರ್ಣ
ಹೆಚ್ಚಿನಂಶ
ಭಾಗಶಃ
ಶಾಂತ ಸಾಗರ
ಭಾಗಶಃ
ಆಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಸಾಗರ
ದಕ್ಷಿಣ ಸಾಗರ