ವರ್ಗ:ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ

ತುಮಕೂರು ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯು ಬೆ೦ಗಳೂರಿನಿ೦ದ ಸುಮಾರು ೭೦ ಕಿಲೋ ದೊರದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯು ಕಲ್ಪತರು ನಾಡೆ೦ದು ಪ್ರಸಿದ್ದಿ ಪಡೆದಿದೆ.

ಉಪವರ್ಗಗಳು

ಈ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ೨ ಉಪವರ್ಗಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ, ಒಟ್ಟು ೨ ಇವೆ.