Janya Ragas are Carnatic music ragas derived from the fundamental set of 72 ragas called Melakarta ragas, by the permutation and combination of the various ascending and descending notes. The process of deriving janya ragas from the parent melakartas is complex and leads to an open mathematical possibility of around thirty thousand ragas. Although limited by the necessity of the existence of individual swaroopas (unique identities) for the janya ragas, a list is never comprehensive or exhaustive. Thus the list below is open to more additions/corrections. Moreover, some musicians experiment and use new scales which had not been used before, leading to new janya ragas.

The melakartas are listed by numbers 1-72, with corresponding asampoorna melakarta names[೧] and scales listed just below (if different, in bold). Under those musical scales are the janyas associated with each melakarta. If the raga has multiple scales in the same janya, these are given below the main scale. Other janya ragas that are either not associated with a melakarta or whose scales are not yet added in this list, are listed at the bottom.

ರಾಗಗಳ ಆರೋಹಣ/ಅವರೋಹಣ

ಬದಲಾಯಿಸಿ
ರಾಗ ಆರೋಹಣ ಅವರೋಹಣ
ಕನಕಾಂಗಿ ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
ಕನಕಾಂಬರಿ ಸ ರಿ ಪ ದ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
ಕನಕತೋಡಿ ಸ ರಿ ಪ ದ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
ಕರ್ನಾಟಕ ಶುದ್ಧ ಸಾವೇರಿ ಸ ರಿ ಪ ದ ಸ ದ ಪ ಮ ರಿ
ಲತಾಂತಪ್ರಿಯ ಸ ರಿ ಪ ದ ಸ ದ ಪ ಮ ರಿ
ಲವಂಗಿ ಸ ರಿ ಸ ದ ರಿ
ಮೇಘ ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಪ ಸ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
ರಿಶಭವಿಲಾಸ ಸ ರಿ ಪ ದ ಸ ದ ಪ ಮ ರಿ ರಿ
ಸರ್ವಶ್ರೀ ಸ ಮ ಪ ಸ ಸ ಪ ಮ
ಶುದ್ಧ ಮುಖಾರಿ ಸ ರಿ ಪ ದ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
ತಟಿಲ್ಲಟಿಕ ಸ ರಿ ಪ ದ ಸ ದ ಪ ಮ ರಿ
ವಾಗೀಶ್ವರಿ ಸ ರಿ ಪ ದ ಸ ದ ಪ ಗ ರಿ
ರತ್ನಾಂಗಿ ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
ಫೆನಧ್ಯುತಿ ಸ ರಿ ಪ ದ ಪ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
ಗಾನಮುಖಾರಿ ಸ ರಿ ಸ ನಿ ರಿ
ರತ್ನವರಾಳಿ ಸ ರಿ ಪ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ ರಿ
ರೇವತಿ ಸ ರಿ ಪ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
ಶ್ರೀಮಣಿ ಸ ರಿ ಪ ದ ಸ ನಿ ಪ ಗ ರಿ
ಶ್ರೀಮತಿ ಸ ರಿ ಪ ದ ಸ ನಿ ಪ ಗ ರಿ
ಗಾನಮೂರ್ತಿ ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
ಗಾನಸಾಮವರಾಳಿ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
ಭಿನ್ನಪಂಚಮ ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
ನಾದರಂಜನಿ ಸ ರಿ ನಿ ಸ ನಿ ರಿ
ಪೂರ್ವವರಾಳಿ ಸ ರಿ ಪ ದ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
ಸಾಮವರಾಳಿ ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
ವನಸ್ಪತಿ ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
ಭಾನುಮತಿ ನಿ ಸ ಮ ಪ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
ರಸಾಳಿ ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ದ ಪ ಮ ರಿ
ವನಾವಳಿ ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ದ ಪ ಮ ರಿ
ವಿಠ್ಠಲಪ್ರಿಯ ಸ ರಿ ಪ ದ ಸ ದ ಪ ಮ ರಿ
ಮಾನವತಿ ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
ಮನೋರಂಜನಿ ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
ಘನಶ್ಯಾಮಲಾ ಸ ಗ ಪ ದ ಸ ದ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
ಕುಂಜರಿ ಸ ರಿ ಪ ದ ಪ ಸ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
ತಾನರೂಪಿ ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
ತನುಕೀರ್ತಿ ಸ ರಿ ಪ ನಿ ಸ ನಿ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
ಸೇನಾವತಿ ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
ಸೇನಾಗ್ರಣಿ ಸ ರಿ ರಿ ಪ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
ಭೋಗಿ ಸ ಗ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ
ಚಿತ್ತಾಕರ್ಶಣಿ ಸ ರಿ ಸ ದ ರಿ
ನವರಸ ಮಾಲ ಸ ರಿ ಪ ದ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
ಸಿಂಧು ಗೌರಿ ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ರಿ
ಹನುಮತೋಡಿ ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
ಜನತೋಡಿ ಸ ರಿ ಮ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ಗ ರಿ
ಅಮೃತ ಧನ್ಯಾಸಿ ಸ ರಿ ಪ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
ಅಸಾವೇರಿ ಸ ರಿ ಪ ದ ಸ ನಿ ಸ ಪ ದ ಪ ರಿ ರಿ
ಭಾನುಚಂದ್ರಿಕ ಸ ಮ ನಿ ಸ ನಿ
ಭದ್ರತೋಡಿ ಸ ರಿ ಸ ನಿ ಪ ಗ
ಭೂಪಾಳ ಸ ರಿ ಪ ದ ಸ ದ ಪ ಗ ರಿ
ಚಂದ್ರಿಕತೋಡಿ ಸ ಗ ಪ ದ ಸ ದ ಪ ಮ
ದೇಶಿಕತೋಡಿ ಸ ಗ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
ಧನ್ಯಾಸಿ ಸ ಗ ಪ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
ದಿವ್ಯಮಾಲತಿ ಸ ಗ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ
ಘಂಟ ಸ ಗ ರಿ ಪ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
ಕಲಾಸಾವೇರಿ ಸ ರಿ ಪ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಗ ರಿ
ಕನಕಸಾವೇರಿ ಸ ರಿ ಪ ದ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
ನಾಗವರಾಳಿ ಸ ರಿ ಪ ಮ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
ಪ್ರಭುಪ್ರಿಯ ಸ ಗ ಪ ದ ಸ ದ ಪ ಮ
ಪುನ್ನಾಗತೋಡಿ ನಿ ಸ ರಿ ಪ ಮ ರಿ ಸ ನಿ
ಪುನ್ನಾಗವರಾಳಿ ನಿ , ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ನಿ ಪ ಮ ರಿ ಸ ನಿ
ಶ್ರವಣಮಲ್ಲಿಕ ಸ ಗ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
ಸೌಜನ್ಯ ಸ ರಿ ಸ ದ ರಿ
ಶುದ್ಧ ಸೀಮಂತಿನಿ ಸ ರಿ ಪ ದ ಸ ದ ಪ ಮ ರಿ
ಶುದ್ಧ ತೋಡಿ ಸ ರಿ ನಿ ಸ ನಿ ರಿ
ಸ್ವರ್ಣಮಲ್ಲಿ ಸ ಗ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
ಧೇನುಕಾ ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
ಧುನಿಭಿನ್ನಶಡ್ಜ ಸ ರಿ ರಿ ಪ ಮ ಪ ನಿ ಸ ದ ಪ ಮ ರಿ
ಭಿನ್ನಶಡ್ಜ ಸ ರಿ ರಿ ಪ ಮ ಪ ನಿ ಸ ದ ಪ ಮ ರಿ
ಮೊಹನನಾಟ ಸ ಗ ಪ ದ ಪ ಮ ಪ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ದ ಪ ಮ
ಉದಯ ರವಿಚಂದ್ರಿಕಾ ಸ ಗ ಪ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ
ವಸಂತತೋಡಿ ಸ ರಿ ನಿ ಸ ನಿ ರಿ
೧೦ ನಾಟಕಪ್ರಿಯ ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
ನಟಾಭರಣ ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
ಅಲಂಕಾರಪ್ರಿಯ ಸ ರಿ ನಿ ಸ ನಿ ರಿ
ಭಾಗ್ಯಶಬರಿ ಸ ರಿ ನಿ ಸ ನಿ ರಿ
ದೀಪರಮು ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
ಗುಣಾವತಿ ಸ ರಿ ಪ ದ ಸ ದ ಪ ಮ ರಿ
ಹಿಂದೊಳದೇಶಿಕ ಸ ಮ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ಪ ನಿ ರಿ
ಕನಕಾದ್ರಿ ಸ ರಿ ಪ ದ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
ಮಾತಂಗಕಾಮಿನಿ ಸ ಗ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ
ನಾಟ್ಯಧಾರಣ ಸ ರಿ ಪ ದ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
ನಿರಂಜನ ಸ ರಿ ಪ ದ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
ಶಾಂತಭಾಶಿಣಿ ಸ ರಿ ಪ ದ ಸ ನಿ ಪ ಮ
ಶಿವಶಕ್ತಿ ಸ ಗ ಸ ನಿ
ಸಿಂಧು ಭೈರವಿ ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ನಿ ಪ ಮ ರಿ ಸ ನಿ
೧೧ ಕೋಕಿಲಪ್ರಿಯ ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
ಕೋಕಿಲಾರವಂ ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
ಚಿತ್ರಮಣಿ ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
ಜ್ಞಾನಚಿಂತಾಮಣಿ ಸ ರಿ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
ಕೌಮಾರಿ ಸ ರಿ ಪ ದ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
ಶುದ್ಧ ಲಲಿತ ಸ ಪ ಮ ನಿ ಸ ನಿ ಸ ದ ಪ ಮ ರಿ
ವರ್ಧಿನಿ ಸ ಗ ಪ ಮ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
ವಸಂತಮಲ್ಲಿ ಸ ಗ ಪ ನಿ ಸ ದ ಪ ಮ
ವಸಂತನಾರಾಯಣಿ ಸ ರಿ ಪ ಸ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
೧೨ ರೂಪವತಿ ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
ರೌಪ್ಯನಕ ಸ ಮ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
ಶ್ಯಾಮಕಲ್ಯಾಣಿ ಸ ಮ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ದ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
೧೩ ಗಾಯಕಪ್ರಿಯ ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
ಗೇಯ ಹೆಜ್ಜಜ್ಜಿ ಸ ರಿ ಪ ದ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
ಹೆಜ್ಜಜ್ಜಿ ಸ ರಿ ಪ ದ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
ಕಲಾಕಾಂತಿ ಸ ರಿ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಗ ರಿ
ಕಲ್ಕಡ ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ
ಸ ರಿ ಪ ದ
ಸ ನಿ ಪ ಗ ರಿ
ಕಲ್ಪನಧಾರಿಣಿ ಸ ಗ ಪ ದ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
೧೪ ವಕುಳಾಭರಣ ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
ವಾತೀ ವಸಂತಭೈರವಿ ಸ ರಿ ನಿ ಸ ನಿ ರಿ
ಆಹಿರಿ ಸ ರಿ ಸ ಗ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
ಅಮುಧಾಸುರಭಿ ಸ ಮ ಪ ದ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
ದೇವಿಪ್ರಿಯ ಸ ಗ ಪ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
ಕಳಿಂದಜ ಸ ರಿ ಪ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
ಕುವಲಯಾಭರಣ ಸ ರಿ ನಿ ಸ ನಿ ರಿ
ಸಲ್ಲಪ ಸ ಗ ನಿ ಸ ನಿ
ಸೋಮ ಸ ರಿ ಪ ಮ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
ಸೂರ್ಯಾ ಸ ಗ ನಿ ಸ ನಿ
ಶುಧ ಕಾಂಭೋಜಿ ಸ ಗ ರಿ ಪ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
ವಸಂತಭೈರವಿ ಸ ರಿ ನಿ ಸ ನಿ ರಿ
ವಸಂತ ಮುಖಾರಿ ಸ ಮ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
ವಿಜಯೋಲ್ಲಾಸಿನಿ ಸ ರಿ ಪ ಮ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
೧೫ ಮಾಯಾಮಾಳವ ಗೌಳ ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
ಆರ್ಧ್ರದೇಶಿ ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ದ ಪ ಮ ರಿ
ಭಾವಿನಿ ಸ ಗ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ
ಬಿಭಾಸ ಸ ರಿ ಪ ದ ಸ ದ ಪ ಮ ರಿ
ಬೌಳಿ ಸ ರಿ ಪ ದ ಸ ನಿ ಪ ಗ ರಿ
ಬೌಳಿ ರಾಮಕ್ರಿಯ ಸ ರಿ ಪ ದ ಸ ನಿ ಪ ದ ಪ ಮ ರಿ
ಚಾರುವರ್ಧನಿ ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ದ ಪ ಮ ರಿ
ಛಾಯಾಗೌಳ ಸ ರಿ ಪ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
ಚಂದ್ರಚೂಡ ಸ ಮ ಪ ದ ಸ ನಿ ಪ ಮ
ದೇಶ್ಯಗೌಳ ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ರಿ
ದೇವರಂಜಿ ಸ ಮ ಪ ದ ಪ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ
ಏಕಾಕ್ಷರಿ ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ ರಿ
ಘನಸಿಂಧು ಸ ಮ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
ಗೌಳ ಸ ರಿ ಪ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ ರಿ
ಗೌಳಿಪಂತು ಸ ರಿ ಪ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
ಗೌರಿ ಸ ರಿ ಪ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
ಗುಮ್ಮಕಾಂಭೋಜಿ ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
ಗುಂಡಕ್ರಿಯ ಸ ರಿ ಪ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ದ ಪ ಮ ರಿ
ಗುರ್ಜರಿ ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ದ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
ಜಗನ್ಮೋಹಿನಿ ಸ ಗ ಪ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
ಕಲ್ಯಾಣಕೇಸರಿ ಸ ರಿ ಪ ದ ಸ ದ ಪ ಗ ರಿ
ಕನ್ನಡಬಂಗಾಳ ಸ ರಿ ಪ ದ ಸ ದ ಪ ಮ ರಿ
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರಂಗ ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
ಲಲಿತಾ ಸ ರಿ ನಿ ಸ ನಿ ರಿ
ಲಲಿತಪಂಚಮ ಸ ರಿ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Mālavakurinji ಸ ಗ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ರಿ
Mālavapanchamam ಸ ರಿ ಪ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Mārgadesi ಸ ರಿ ರಿ ಪ ದ ಸ ದ ಪ ಮ ರಿ
ಮಲಹರಿ ಸ ರಿ ಪ ದ ಸ ದ ಪ ಮ ರಿ
ಮಲ್ಲಿಕಾವಸಂತ ಸ ಗ ಪ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Mangalakaishiki ಸ ರಿ ಪ ಸ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Manolayam ಸ ರಿ ಪ ದ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Maruva ಸ ಗ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಗ ರಿ ಸ ರಿ ರಿ
Mechabowli ಸ ರಿ ಪ ದ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Megharanjani ಸ ರಿ ನಿ ಸ ನಿ ರಿ
Nādhanāmakriya ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ನಿ ಪ ಮ ರಿ ಸ ನಿ
Pādi ಸ ರಿ ಪ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ದ ಪ ಮ ರಿ
Pharaju (Paras) ಸ ಗ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Poornalalita ಸ ರಿ ಪ ದ ಸ ದ ಪ ಮ ರಿ
Poorvi ಸ ರಿ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Poorvikavasanta ಸ ಮ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Pratāpadhanyāsi ಸ ಗ ಪ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Pratāparanjani ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Puranirmai ಸ ರಿ ಪ ದ ಸ ನಿ ಪ ಗ ರಿ
Rāmakali ಸ ರಿ ಪ ದ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Rāmakriya ಸ ಗ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ದ ಪ ಮ ರಿ
Revagupti ಸ ರಿ ಪ ದ ಸ ದ ಪ ಗ ರಿ
Rukhmāmbari ಸ ರಿ ಪ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಗ ರಿ
Sāmantadeepara ಸ ರಿ ಪ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Sāranga Nāta ಸ ರಿ ಪ ದ ಸ ನಿ ಸ ದ ಪ ಮ ರಿ
ಸಾವೇರಿ ಸ ರಿ ಪ ದ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Salanganāta ಸ ರಿ ಪ ದ ಸ ದ ಪ ಗ ರಿ
Satyāvati ಸ ಗ ರಿ ಪ ದ ಸ ನಿ ನಿ ಪ ದ ಪ ಗ ರಿ
Sindhu Rāmakriya ಸ ಗ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Surasindhu ಸ ಮ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ ರಿ
Tārakagowla ಸ ಗ ನಿ ಸ ನಿ
Takka ಸ ರಿ ಸ ಗ ಪ ಮ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
ಉಷಾವಳಿ ಸ ರಿ ಪ ದ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Vishārada ಸ ರಿ ಪ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
೧೬ ಚಕ್ರವಾಕ ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Toyavegavāhini ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
ಆಹಿರ್ ಭೈರವಿ ಸ ರಿ ಪ ನಿ ಪ ದ ಸ ನಿ ಪ ಮ ಪ ಗ ರಿ
ಭಕ್ತಪ್ರಿಯ ಸ ಗ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Bhujāngini ಸ ರಿ ನಿ ಸ ನಿ ರಿ
Bindhumālini ಸ ಗ ರಿ ಪ ನಿ ಸ ನಿ ಸ ದ ಪ ಗ ರಿ
Chakranārāyani ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Ghoshini ಸ ಮ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
ಗುಹಪ್ರಿಯ ಸ ರಿ ಪ ಪ ಮ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ಸ ರಿ
ಕಲಾವತಿ ಸ ರಿ ಪ ದ ಸ ದ ಪ ಮ ರಿ
Kokilā ಸ ರಿ ನಿ ಸ ನಿ ರಿ
Malayamārutam ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಗ ರಿ
Mukthāngi ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ದ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Mukundamālini ಸ ರಿ ಪ ದ ಸ ದ ಪ ಗ ರಿ
Poornapanchamam ಪ ಮ ಸ ರಿ ಸ ಮ ಪ ದ ಪ ಮ ರಿ ಸ ನಿ
Pravritti ಸ ಗ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ
ರಾಗಮಂಜರಿ ಸ ರಿ ಪ ದ ಸ ನಿ ರಿ
Rasikaranjani ಸ ರಿ ಪ ಸ ಸ ದ ಪ ಗ ರಿ
Shree Nabhomārgini ಸ ಗ ಪ ದ ನಿ ಸ ದ ಪ ಮ ರಿ
ಶ್ಯಾಮಲಿ ಸ ಗ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಗ ರಿ
ಸುಭಾಷಿಣಿ ಸ ದ ನಿ ದ ರಿ ರಿ ಸ ನಿ ನಿ
Valaji ಸ ಗ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಗ
Veenadhāri ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Vegavāhini ಸ ರಿ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
೧೭ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Chāyāvathi ಸ ರಿ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Bhairavam ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ದ ಪ ಮ ರಿ
Haridarpa ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ದ ಪ ಮ ರಿ
Jayasamvardhani ಸ ಗ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
ಜೀವಂತಿಕಾ ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
ಕುಸುಮಾಮೃತ ಸ ಮ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
ನಾಗಚೂಡಾಮಣಿ ಸ ರಿ ಪ ದ ಸ ದ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
ರೋಹಿಣಿ ಸ ರಿ ನಿ ಸ ನಿ ರಿ
ಸಾಮಕನ್ನಡ ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ಸ ರಿ ಪ ಮ ನಿ ಸ ನಿ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
ಶುದ್ಧ ಗೌಳ ಸ ರಿ ಪ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Supradeepam ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
ವಸಂತ ಸ ಮ ನಿ ಸ ನಿ ರಿ
೧೮ ಹಟಕಾಂಬರಿ ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Jayashuddhamālavi ಸ ರಿ ಪ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Hamsanantini ಸ ಗ ಪ ಸ ಸ ಪ ಮ ರಿ
Kallola ಸ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
ಸಿಂಹಳ ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
೧೯ ಝಂಕಾರಧ್ವನಿ ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
ಝಂಕಾರಭ್ರಮರಿ ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಪ ದ
ಸ ರಿ ಪ ದ
ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ
ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ
ಸ ಗ ರಿ ಪ ದ ನಿ
ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ
ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ

ಸ ದ ಪ ಮ ರಿ
ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ ಗ ರಿ
ನಿ ಪ ಮ ರಿ

ಭಾರತಿ ಸ ರಿ ಪ ಸ ಸ ಪ ಮ ರಿ
Jalmika ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ಸ ರಿ
ಲಲಿತಭೈರವಿ ಸ ಗ ಪ ದ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
ಪೂರ್ಣಲಲಿತಾ ಸ ಗ ರಿ ಪ ಸ
ಸ ಗ ರಿ ರಿ ಪ ಸ
ಸ ರಿ ರಿ ಪ ಸ
ಸ ರಿ ಪ ಸ
ಸ ಗ ರಿ ಪ ಸ
ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
೨೦ ನಟಭೈರವಿ ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Nārērētigowla ಸ ಗ ರಿ ನಿ ನಿ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
ಆನಂದಭೈರವಿ ಸ ಗ ರಿ ಪ ದ ಪ ಸ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
ಅಮೃತವಾಹಿನಿ ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ರಿ
ಭೈರವಿ ಸ ಗ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
ಭುವನಗಾಂಧಾರಿ ಸ ರಿ ಪ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ
Chapagantarva ಸ ಗ ಪ ನಿ ರಿ ಸ ನಿ
ದರ್ಬಾರಿ ಕಾನಡ ನಿ ಸ ರಿ ರಿ ಸ ಮ ಪ ದ ನಿ ಸ ದ ನಿ ಪ ಮ ಪ ಗ ರಿ
Devakriya ಸ ರಿ ಪ ನಿ ಸ ನಿ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
ಧನಶ್ರೀ ನಿ ಸ ಗ ಪ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾಶಿನಿ ಸ ರಿ ಪ ನಿ ಸ ನಿ ರಿ
Dilipika Vasantha ಸ ಗ ಪ ದ ಪ ನಿ ಸ ದ ಪ ಮ ರಿ
ದಿವ್ಯಗಾಂಧಾರಿ ಸ ಗ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ
Gopikāvasantam ಸ ರಿ ಪ ದ ಪ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Hindolam ಸ ಗ ನಿ ಸ ನಿ
Hindolavasanta ಸ ಗ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ
Indughantarava ಸ ಗ ಪ ದ ನಿ ಪ ಮ ರಿ ಸ ನಿ
Jayanthashrī ಸ ಗ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ
Jingaḷa ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಪ ಸ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Jonpuri ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Kātyāyani ಸ ರಿ ಪ ದ ಸ ದ ಪ ಗ ರಿ
Kanakavasantham ಸ ಗ ಪ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Kshanika ಸ ಗ ಪ ದ ಸ ದ ಪ ಮ
Mānji ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ಪ ಮ ಪ ಗ ರಿ
Mahati ಸ ಪ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಗ ರಿ
Malkosh ಸ ಗ ನಿ ಸ ನಿ
Nāgagāndhāri ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Navarathna Vilāsam ಸ ರಿ ಪ ದ ಪ ಸ ಸ ದ ಪ ಮ ರಿ
Nīlamati ಸ ಗ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ
Nīlaveni ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ದ ಪ ಮ ರಿ
Poornashađjam ಸ ರಿ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Rājarājeshwari ಸ ರಿ ಪ ದ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Sāramati ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಮ ಗ
Sāranga Kāpi ಸ ರಿ ಪ ಮ ರಿ ಪ ರಿ ಪ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Sharadapriya ಸ ರಿ ಪ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಗ ರಿ
Shree Navarasachandrika ಸ ರಿ ಪ ದ ಸ ದ ಪ ಮ ರಿ
Sindhu Dhanyāsi ಸ ಗ ಪ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Shuddha Desi ಸ ರಿ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Shuddha Sālavi ಸ ಗ ಪ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Sukumāri ಸ ಗ ಪ ನಿ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Sushama ಸ ರಿ ಪ ದ ಸ ದ ಪ ಮ ರಿ
Sutradhāri (Also 27) ಸ ರಿ ಪ ದ ಸ ದ ಪ ಮ ರಿ
Tarkshika ಸ ರಿ ಪ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ ರಿ
Udayarāga ಸ ಗ ಪ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ
Vasantavarāli ಸ ರಿ ಪ ದ ಸ ನಿ ಪ ಗ ರಿ
21 Keeravāni ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Keeranāvali ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ಪ ಮ ರಿ
Aymmukhan ಸ ಗ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ
Bhānupriya ಸ ರಿ ನಿ ಸ ನಿ ರಿ
Chandrika ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಗ ರಿ
Gaganabhoopālam ಸ ಮ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ರಿ
Hamsapancama ಸ ಗ ಪ ನಿ ನಿ ಪ ಸ ಸ ನಿ ರಿ
Hamsavāhini ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Jayashree ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Kadaram (Chandrakosh, Chandrakauns, Chandrakaush) ಸ ಗ ನಿ ಸ ನಿ
Kalyāna Vasantam ಸ ಗ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Kusumāvali ಸ ಗ ಪ ದ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Mādhavi ಸ ಮ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ಸ ಮ ರಿ
Mishramanolayam ಸ ರಿ ಪ ದ ಸ ದ ಪ ಮ ರಿ
Priyadarshani ಸ ರಿ ನಿ ಸ ನಿ ರಿ
Rishipriya ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Sāmapriya ಸ ರಿ ಪ ದ ಸ ದ ಪ ಮ ರಿ
Shrothasvini ಸ ಗ ಪ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ
Vasanthamanohari ಸ ರಿ ನಿ ಸ ನಿ ರಿ
22 ಖರಹರಪ್ರಿಯ ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Shree ಸ ರಿ ಪ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ದ ನಿ ಪ ಮ ರಿ ರಿ
Abheri ಸ ಗ ಪ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Abhogi ಸ ರಿ ಸ ದ ರಿ
Ādi Kāpi ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Āryamati ಸ ರಿ ಪ ದ ಸ ನಿ ಪ ದ ರಿ
Agnikopa ಸ ಗ ಪ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Asāveri ಸ ರಿ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ದ ರಿ
Bālachandrika ಸ ಗ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ರಿ
Basant Bahār ಸ ಮ ಪ ಗ ನಿ ನಿ ರಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Bhāgeshri ಸ ಗ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ದ ರಿ
Bhagavatapriya ಸ ರಿ ಪ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Bhagavathpriya ಸ ರಿ ರಿ ಮ ಪ ದ ನಿ ಸ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Bhimpalās ನಿ ಸ ಗ ಪ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Brindāvana Sāranga ಸ ರಿ ಪ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ ರಿ
Brindāvani ಸ ರಿ ಪ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Chakrapradipta ಸ ರಿ ಪ ಮ ನಿ ಸ ನಿ
Chitta Ranjani ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Darbār ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ರಿ ಸ ನಿ ಸ ದ ಪ ಮ ರಿ ರಿ
Dayavati ಸ ರಿ ಪ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ
Devāmruthavarshani ಸ ರಿ ನಿ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Deva Manohari ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Dhanakāpi ಸ ರಿ ಪ ನಿ ಸ (Varies) ಸ ನಿ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Dilipika ಸ ರಿ ಪ ನಿ ನಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Durga ಸ ರಿ ಪ ದ ಸ ದ ಪ ಮ ರಿ
Gowla Kannada ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ
Hamsa ābheri ಸ ಗ ಪ ಮ ಪ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ
Haridasapriya ಸ ಪ ಮ ಪ ನಿ ಸ ನಿ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Harinārāyani ಸ ರಿ ಪ ಮ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Hindustāni Kāpi ಸ ರಿ ಪ ನಿ ಸ ನಿ ನಿ ಪ ಮ ಪ ಗ ರಿ ಸ ನಿ
Huseni ಸ ರಿ ಪ ನಿ ನಿ
ಸ ರಿ ಪ ನಿ ಪ ನಿ
ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
ಸ ನಿ ಸ ಪ ದ ಪ ಗ ರಿ
Jayamanohari ಸ ರಿ ಸ ನಿ ರಿ
Jayanārāyani ಸ ರಿ ಪ ದ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Jayanthasena ಸ ಗ ಪ ದ ಸ ನಿ ಪ ಮ
Kanadā ಸ ರಿ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Kāpi ಸ ರಿ ಪ ನಿ ಸ ನಿ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Kāpijingala ಸ ನಿ ಸ ರಿ ರಿ ಸ ನಿ ನಿ
Kalānidhi ಸ ರಿ ಸ ಪ ಮ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Kalika ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಗ ರಿ
Kannadagowla ಸ ರಿ ಪ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ
Karnātaka Hindolam ಸ ಗ ನಿ ಸ ನಿ
Karnātaka Kāpi ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Karnaranjani ಸ ರಿ ಪ ದ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Kowmodaki ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ದ ಪ ಗ
Kowshika ಸ ಗ ನಿ ಸ ನಿ ರಿ
Lalitamanohari ಸ ಗ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Mādhavamanohari ಸ ರಿ ಪ ನಿ ನಿ ಸ ನಿ ರಿ
Mālavashree ಸ ಗ ಪ ನಿ ನಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Mārgahindolam ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ
Māyapradeeptam ಸ ಮ ಪ ದ ನಿ ಸ ದ ಪ ಮ ರಿ
Madhyamarāvali ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಗ ರಿ
Madhyamāvathi ಸ ರಿ ಪ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Mahānandhi ಸ ರಿ ಪ ದ ಸ ದ ಪ ಗ ರಿ
Mandāmari ಸ ರಿ ಪ ದ ಸ ನಿ ಸ ದ ಪ ಮ ರಿ
Mangalāvathi ಸ ರಿ ಪ ದ ಸ ದ ಪ ಮ ರಿ
Manirangu ಸ ರಿ ಪ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Manjari ಸ ಗ ರಿ ಪ ನಿ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Manohari ಸ ಗ ರಿ ಪ ದ ಸ ದ ಪ ಮ ರಿ
Manorama ಸ ರಿ ಪ ದ ಪ ಸ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Maruvadhanyāsi ಸ ಗ ಪ ದ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Mishramanolayam ಸ ರಿ ಪ ದ ಸ ದ ಪ ಮ ರಿ
Mishrashivaranjani ಸ ರಿ ಪ ದ ಸ ದ ಪ ಗ ರಿ
Miyan Malhār ಸ ರಿ ಪ ಮ ಪ ನಿ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ಪ ಗ ರಿ
Mukhāri ಸ ರಿ ಪ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Nādachintāmani ಸ ರಿ ನಿ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Nādatārangini ಸ ಪ ಮ ರಿ ಸ ಪ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Nādavarangini ಸ ಪ ಮ ನಿ ನಿ ಸ ಪ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Nāgari ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ
Nāgavalli ಸ ರಿ ನಿ ಸ ನಿ ರಿ
Nāyaki ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಪ ಸ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ ರಿ
Nigamagāmini ಸ ಗ ನಿ ಸ ನಿ
Nirmalāngi ಸ ರಿ ಪ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Omkāri ಸ ರಿ ಪ ದ ಸ ದ ಪ ಮ ರಿ
Panchamam ಸ ರಿ ಪ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Patadeep ನಿ ಸ ಗ ಪ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ ಸ ನಿ ಸ ಗ ರಿ
Phalamanjari ಸ ಗ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Phalaranjani ಸ ಗ ಪ ಮ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Peeloo ನಿ ಸ ಗ ಪ ನಿ ಪ ಸ ಸ ನಿ ಪ ದ ಪ ಮ ರಿ ಸ ನಿ
Poornakalānidhi ಸ ಗ ಪ ದ ನಿ ಸ ದ ಪ ಮ ರಿ
Pushpalathika ಸ ರಿ ಪ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Ratipatipriya ಸ ರಿ ಪ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಗ ರಿ
Reethigowla ಸ ಗ ರಿ ನಿ ನಿ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Rudrapriyā ಸ ರಿ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Sālagabhairavi ಸ ರಿ ಪ ದ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Sārang ಸ ರಿ ಪ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Saindhavi ನಿ ನಿ ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಪ ಮ ರಿ ಸ ನಿ ನಿ
Sangrama ಸ ರಿ ನಿ ಪ ಸ ಸ ನಿ ರಿ
Sankrāndanapriyā ಸ ರಿ ಪ ದ ಸ ದ ಪ ಗ ರಿ
Sarvachoodāmani ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ದ ನಿ ಪ ಮ ರಿ ರಿ
Shivapriyā ಸ ರಿ ಪ ದ ಸ ದ ಪ ಗ ರಿ
Shivaranjani ಸ ರಿ ಪ ದ ಸ ದ ಪ ಗ ರಿ
Shree Manohari ಸ ಗ ರಿ ಪ ದ ಸ ದ ಪ ಮ ರಿ
Shree Manoranjani ಸ ಗ ನಿ ಸ ನಿ ರಿ
Shree ranjani ಸ ರಿ ನಿ ಸ ನಿ ರಿ
Siddhasena ಸ ಗ ರಿ ಪ ದ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ ರಿ
Suddha Bangāla ಸ ರಿ ಪ ದ ಸ ದ ಪ ಮ ರಿ ರಿ
Suddha Bhairavi ಸ ಗ ಪ ನಿ ಸ ನಿ ರಿ
Suddha Dhanyāsi ಸ ಗ ಪ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ
Suddha Hindolam ಸ ಗ ನಿ ಸ ನಿ
Suddha Manohari ಸ ರಿ ಪ ದ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Suddha Velāvali ಸ ರಿ ಪ ನಿ ಸ ನಿ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Sugunabhooshani ಸ ಗ ಪ ಮ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Swarabhooshani ಸ ಗ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Swarakalānidhi ಸ ಮ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Swararanjani ಸ ರಿ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Tavamukhāri ಸ ರಿ ಪ ದ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Vajrakānti ಸ ಗ ಪ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
23 Gowri Manohari ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Gowrivelāvali ಸ ರಿ ಸ ರಿ ಪ ದ
ಸ ರಿ ಸ ರಿ ಪ ದ
ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Gowrishankar ಸ ರಿ ಪ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Hamsadeepika ಸ ರಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Hrudkamali ಸ ರಿ ನಿ ಸ ನಿ ರಿ
Lavanthika ಸ ರಿ ಪ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Sundaramanohari ಸ ರಿ ಪ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
ತ್ಯಾಗರಾಜ ಮಂಗಳಂ ಸ ಗ ಪ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Vasantashree (Amba Manohari) ಸ ರಿ ನಿ ಸ ನಿ ರಿ
Velāvali ಸ ಗ ನಿ
ಸ ರಿ ಪ ದ
ಸ ರಿ ಪ ದ
ಸ ಗ ರಿ ಪ ದ
ಸ ರಿ ಸ ರಿ ಪ ದ
ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ
ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
ಸ ನಿ ಪ ಮ
ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
24 Varunapriyaa ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Veeravasantham ಸ ರಿ ಪ ಸ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
25 Māraranjani ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Sharāvathi ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Devasalaga ಸ ಗ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Jana Sammodhini ಸ ರಿ ಪ ದ ಸ ದ ಪ ಗ ರಿ
Kesari ಸ ರಿ ಪ ಮ ಪ ದ ಸ ದ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Rājathilaka ಸ ರಿ ಪ ಸ ಸ ಪ ಮ ರಿ
26 Chārukeshi ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Tarangini ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ
ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಪ ದ
ಸ ದ ಪ ಮ ರಿ
ಸ ದ ಪ ಗ ರಿ ಸ ಗ ರಿ
Chirswaroopi ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Māravi ಸ ಗ ಪ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Poorvadhanyāsi ಸ ಮ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Shiva Manohari ಸ ಮ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Shukrajyothi ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ದ ರಿ
27 Sarasāngi ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Sowrasenā ಸ ರಿ ಪ ದ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Haripriya ಸ ರಿ ಪ ಸ ಸ ನಿ ಪ ಮ
Kamalā Manohari ಸ ಗ ಪ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ
Madhulika ಸ ರಿ ನಿ ಸ ನಿ ರಿ
Nalinakānthi ಸ ಗ ರಿ ಪ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Neelamani ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Salavi ಸ ಗ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Sarasānana ಸ ರಿ ನಿ ಸ ನಿ ರಿ
Saraseeruha ಸ ರಿ ನಿ ಸ ನಿ ರಿ
Simhavāhini ಸ ಗ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Surasena ಸ ರಿ ಪ ದ ಸ ನಿ ಪ ಮ ಸ ರಿ
Sutradhāri (Also 20) ಸ ರಿ ಪ ದ ಸ ದ ಪ ಮ ರಿ
Vasanthi ಸ ರಿ ಪ ದ ಸ ದ ಪ ಗ ರಿ
28 ಹರಿಕಾಂಭೋಜಿ ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Harikedāragowla ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Andolikā ಸ ರಿ ಪ ನಿ ಸ ನಿ ರಿ
Ambhojini ಸ ರಿ ಸ ದ ರಿ
Andhali ಸ ರಿ ಪ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ ರಿ
Aparoopam ಸ ರಿ ಪ ನಿ ನಿ ಸ ದ ರಿ
Bālahamsa ಸ ರಿ ಪ ದ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Bahudāri ಸ ಗ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ
Bhoopāli ಸ ರಿ ಪ ದ ಸ ದ ಪ ಗ ರಿ
Chāyalagakhamās ಸ ಮ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Chāyatārangini ಸ ರಿ ಪ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Chandrahasitham ಸ ರಿ ನಿ ಸ ನಿ ರಿ
Dasharatipriya ಸ ಮ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Dayaranjani ಸ ರಿ ಪ ದ ಸ ನಿ
Desh ಸ ರಿ ಪ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Deshākshi ಸ ರಿ ಪ ದ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Deshkār ಸ ರಿ ಪ ದ ಸ ದ ಪ ಗ ರಿ
Dwaithachintāmani ಸ ಗ ನಿ
ಸ ಗ ನಿ
ಸ ನಿ ಪ ಗ ರಿ
ಸ ನಿ ರಿ
Dwijāvanthi ಸ ರಿ ಪ ದ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ ರಿ ಸ ನಿ ನಿ
Eeshamanohari ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ ರಿ
Eeshaivaridhi ಸ ರಿ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Gāndhāralola ಸ ರಿ ಪ ದ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Gavathi ಸ ಮ ಪ ನಿ ಸ ದ ಪ ಗ ರಿ ನಿ
Guhamanohari ಸ ರಿ ನಿ ಸ ನಿ ರಿ
Guharanjani ಸ ರಿ ಸ ಮ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ನಿ ಪ ಮ
Hamsaroopini ಸ ರಿ ಪ ದ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Haridasapriya ಸ ಪ ಮ ಪ ನಿ ಸ ನಿ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Harikedāram ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಸ ನಿ ಸ ದ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Harini ಸ ಗ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Harithapriya ಸ ರಿ ಪ ದ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ ರಿ
Hemasāranga ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ಪ ಮ ರಿ
Jaijaivanthi ಸ ರಿ ರಿ ಸ ದ ನಿ ಪ ರಿ ಪ ನಿ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ದ ರಿ ರಿ
Jaithshree ಸ ರಿ ಪ ದ ಸ ದ ಪ ಗ ರಿ
Jana Sammodhini ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಗ ರಿ
Jayarāma ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ
Jhinjothi ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಪ ಮ ರಿ ಸ ನಿ ಪ ದ
Jog (Hindustani) ಸ ಗ ಪ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ಸ ಗ
Jujahuli ಸ ಮ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ
ಕಾಂಭೋಜಿ ಸ ರಿ ಪ ದ
ಸ ರಿ ಪ ದ
ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ ಸ ನಿ. ಪ. ದ. ಸ
ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ ಸ ನಿ ಪ ದ
Kāpi Nārāyani ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Kamās ಸ ಮ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Karnātaka Behāg ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ನಿ ಪ ದ ರಿ
Karnātaka Devagāndhāri ಸ ಗ ಪ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Karnātaka Khamās ಸ ಗ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ
Kedāra Gowla ಸ ರಿ ಪ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Keshavapriyā ಸ ರಿ ಸ ಮ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಸ ಪ ಮ ರಿ
Kokiladhwani ಸ ರಿ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Kokilavarāli ಸ ರಿ ಪ ದ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Kunthala Varāli ಸ ಮ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ
Mālavi ಸ ರಿ ಪ ಮ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Madhurakokila ಸ ರಿ ನಿ ಸ ನಿ ರಿ
Mahathi ಸ ಗ ಪ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಗ
Mahuri ಸ ರಿ ರಿ ಪ ದ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ ಸ ರಿ ರಿ
Manoharam ಸ ರಿ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Mattakokila ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ದ ನಿ ಪ ರಿ
ಮೇಘನಾ ಸ ಮ ಪ ದ ಸ ನಿ
Mohanam ಸ ರಿ ಪ ದ ಸ ದ ಪ ಗ ರಿ
Nādavalli ಸ ರಿ ನಿ ಸ ನಿ ರಿ
Nāgaswarāvali ಸ ಗ ಪ ದ ಸ ದ ಪ ಮ
ನಾರಾಯಣ ಗೌಳ ಸ ರಿ ಪ ನಿ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
ನಾರಾಯಣಿ ಸ ರಿ ಪ ದ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Nāttai Kurinji ಸ ರಿ ನಿ ನಿ ಪ ದ ನಿ
ಸ ರಿ ನಿ
ಸ ರಿ ನಿ ನಿ ಪ ದ ನಿ
ಸ ನಿ ಪ ಗ ರಿ
ಸ ನಿ
ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Nāttai Nārāyani ಸ ರಿ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Nandhkowns ಸ ಗ ಪ ಮ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ಸ ಗ
Narani ಸ ರಿ ಪ ದ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Navarasa Kalānidhi ಸ ರಿ ಪ ಸ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Navarasa Kannada ಸ ಗ ಪ ಸ ಸ ನಿ ರಿ
Neela ಸ ಗ ನಿ ಸ ನಿ
Pārsi ಸ ರಿ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Parameshwarapriyā ಸ ರಿ ಪ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Pashupathipriyā ಸ ರಿ ಪ ಮ ಸ ದ ಪ ರಿ
Poornakāmbhoji ಸ ರಿ ಪ ನಿ ಸ ದ ಪ ಮ ರಿ
Pratāpa Nāttai ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ
Pratāpavarāli ಸ ರಿ ಪ ದ ಪ ಸ ಸ ದ ಪ ಮ ರಿ
Pravalajyoti ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ
Rāgapanjaramu ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ರಿ
Rāgavinodini ಸ ರಿ ಸ ದ ರಿ
Rāgeshree ಸ ಗ ನಿ
ಸ ಗ ನಿ
ಸ ಗ ನಿ
ಸ ನಿ ರಿ
ಸ ನಿ ರಿ
ಸ ನಿ ನಿ ರಿ
ರವಿ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಸ ರಿ ನಿ ಸ ನಿ ರಿ
ಸಾವಿತ್ರಿ ಸ ಗ ಪ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ
Sahāna ಸ ರಿ ಪ ಮ ನಿ ಸ ನಿ ಸ ದ ನಿ ಪ ಮ ರಿ ರಿ
Saraswathi Manohari ಸ ರಿ ಸ ದ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Sathvamanjari ಸ ರಿ ಪ ದ ಸ ನಿ ಪ ಮ ನಿ ರಿ
Shakunthala ಸ ರಿ ನಿ ಸ ನಿ
Shankaraharigowla ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Shenchukāmbhoji ಸ ಪ ಮ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Chenjurutti ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ನಿ ಪ ಮ ರಿ ಸ ನಿ ಪ ದ
Shiva Kāmbhoji ಸ ರಿ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Surutti ಸ ರಿ ಪ ನಿ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ಪ ಮ ರಿ
Shyāmā ಸ ರಿ ಪ ದ
ಸ ರಿ ಸ ರಿ ಪ ಮ
ಸ ದ ಪ ಮ ರಿ
ಸ ದ ಪ ಮ ರಿ
Simhavikrama ಸ ರಿ ರಿ ಪ ದ ಪ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Sindhu Kannada ಸ ಮ ರಿ ಪ ದ ಪ ಸ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Sindhu Surutti ಸ ರಿ ಪ ನಿ ಸ ಸ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ ರಿ
Suddha Khamās ಸ ಮ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Suddha Varāli ಸ ರಿ ನಿ ಸ ನಿ ನಿ ಪ ಮ
Suddha ಸ ರಿ ಪ ದ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Suddhatarangini ಸ ರಿ ಪ ದ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Sumanapriyā ಸ ರಿ ಪ ದ ಪ ಸ ಸ ದ ಸ ಪ ಮ ರಿ
Suposhini ಸ ರಿ ಸ ಮ ಪ ನಿ ಸ ದ ಪ ಮ ರಿ
Suvarnakriyā ಸ ರಿ ಪ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಗ ರಿ
Swarāvali ಸ ಮ ಪ ನಿ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Swaravedi ಸ ಮ ಪ ನಿ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ
Tilakavathi ಸ ರಿ ಪ ದ ಪ ಸ ಸ ದ ಪ ಮ ರಿ
Thilang ಸ ಗ ಪ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ
Umābharanam ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ ರಿ
Vaishnavi ಸ ರಿ ಪ ದ ಸ ದ ಪ ಮ ರಿ
Veenavadini ಸ ರಿ ಪ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಗ ರಿ
Vivardhani ಸ ರಿ ಮ ಪ ಸ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Yadukula Kāmbhoji ಸ ರಿ ಪ ದ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
29 ಧೀರಶಂಕರಾಭರಣ ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Ānandharoopa ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಗ ರಿ
Ārabi ಸ ರಿ ಪ ದ
ಸ ರಿ ಪ ದ
ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
ಸ ದ ಪ ಮ ರಿ
Atāna ಸ ರಿ ಪ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ಪ ಗ ರಿ
Bangāla ಸ ರಿ ಪ ಮ ರಿ ಪ ಸ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ ರಿ
Begada ಸ ಗ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಪ ಸ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Behāg ಸ ಗ ಪ ನಿ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Behāg Deshikam ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Bilahari ಸ ರಿ ಪ ದ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Buddhamanohari ಸ ರಿ ಸ ಪ ಸ ಸ ಪ ಮ ರಿ
Buddharanjani ಸ ರಿ ಪ ಸ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Chāyā ಸ ಪ ಮ ಪ ದ ಪ ನಿ ರಿ ಸ ದ ಪ ಮ ಪ ದ ಪ ಗ ರಿ
Chāyashankarābharanam ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Devagāndhāri ಸ ರಿ ಪ ದ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Dharmalakhi ಸ ಮ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ
Dhurvanki ಸ ರಿ ಪ ದ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Gajagowri ಸ ರಿ ನಿ ಪ ದ ಸ ನಿ ಪ ಮ ಪ ಮ ರಿ
Garudadhvani ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ದ ಪ ಗ ರಿ
Gowdamallār ಸ ರಿ ಪ ದ ಸ ನಿ ರಿ
Hamsadhwani ಸ ರಿ ಪ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಗ ರಿ
Hamsavinodhini ಸ ರಿ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Hemant ನಿ ಸ ದ ನಿ ಸ ಗ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Hindustāni Behāg ಸ ಗ ಪ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Janaranjani ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ದ ಪ ಮ ರಿ
Julavu ಪ ದ ನಿ ಸ ರಿ ರಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ
Kamaripriyā ಸ ಗ ನಿ ಸ ನಿ ರಿ
Kannada ಸ ರಿ ಪ ಮ ನಿ ಸ ನಿ ಸ ದ ಪ ಮ ರಿ
Kadanakuthoohalam ಸ ರಿ ನಿ ಪ ಸ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Kedāram ಸ ಮ ಪ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Kokilabhāshani ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Kolahalam ಸ ಪ ಮ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Kurinji ಸ ನಿ ಸ ರಿ ಪ ದ ಪ ಮ ರಿ ಸ ನಿ
Kusumavichithra ಸ ಗ ರಿ ಪ ನಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ದ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Kutuhala ಸ ರಿ ನಿ ಪ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Lahari ಸ ರಿ ಪ ದ ಸ ದ ಪ ಮ ರಿ
Mānd ಸ ಗ ಪ ದ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Māyadravila ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ಪ ಗ ರಿ
Mohanadhwani ಸ ರಿ ಪ ದ ಸ ನಿ ಪ ದ ಪ ಗ ರಿ
Nāgabhooshani ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ದ ಪ ಮ ರಿ
Nāgadhwani ಸ ರಿ ಸ ಮ ಪ ನಿ ನಿ ಸ ನಿ ನಿ ಪ ಮ
Nārāyanadeshākshi ಸ ರಿ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Navaroj ಪ ದ ನಿ ಸ ರಿ ರಿ ಸ ನಿ
Neelāmbari ಸ ರಿ ಪ ದ ಪ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Niroshta ಸ ರಿ ನಿ ಸ ನಿ ರಿ
Pahādi ಸ ರಿ ಪ ದ ಪ ದ ನಿ ಪ ಗ ರಿ ಸ ನಿ ಪ ದ
Poornachandrikā ಸ ರಿ ಪ ದ ಪ ಸ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ ರಿ
Poornagowla ಸ ರಿ ಪ ನಿ ನಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Poorvagowla ಸ ಗ ರಿ ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Rathnabhooshani ಸ ರಿ ಪ ಸ ಸ ಪ ಮ ರಿ
Reetuvilāsa ಸ ಗ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ
Sāranga Mallār ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ ಸ ನಿ
Shankara ಸ ಗ ಪ ಸ ಸ ನಿ ಪ ಗ ಪ ರಿ
Shankaraharigowla ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Shankaramohana ಸ ರಿ ಪ ನಿ ಸ ನಿ ಸ ದ ಪ ಗ ರಿ
Shankari ಸ ಗ ಪ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಗ
Sindhu ಸ ಮ ಪ ದ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Sindhu Mandāri ಸ ರಿ ಪ ಸ ಸ ನಿ ಪ ಗ ಪ ಮ ರಿ
Suddha Mālavi ಸ ರಿ ಪ ನಿ ಸ ದ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Suddha Sārang ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ದ ಪ ಮ ರಿ ರಿ
Suddha Sāveri ಸ ರಿ ಪ ದ ಸ ದ ಪ ಮ ರಿ
Suddha Vasantha ಸ ರಿ ಪ ನಿ ಸ ನಿ ನಿ ಪ ಮ
Suranandini ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಗ ರಿ
Suraranjani ಸ ಗ ಪ ರಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Tāndavam ಸ ಗ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಗ
Vallabhi ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ನಿ ಪ ಮ ಪ ಗ ರಿ
Vasanthamalai ಸ ರಿ ಪ ನಿ ಸ ದ ಪ ಮ ರಿ
Vedhāndhagamana ಸ ಗ ಪ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ
Veerapratāpa ಸ ಗ ಪ ದ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Vilāsini ಸ ರಿ ಪ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
30 Nāganandhini ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Nāgabharanam ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Gambheeravani ಸ ಗ ಪ ಮ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ ರಿ
Lalithagāndharva ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಗ ರಿ
Sāmanta ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Thilang ಸ ಗ ಪ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ
31 Yāgapriyā ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Kalāvathi ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Damarugapriya ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಗ ರಿ
Desharanjani ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Deshyathodi ಸ ಗ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Gānavaridhi ಸ ಮ ರಿ ಪ ದ ನಿ/ನಿ ಸ ದ ನಿ/ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Kalāhamsa ಸ ರಿ ಮ ಪ ದ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Niranjani ಸ ರಿ ನಿ ಸ ನಿ ರಿ
Prathāpahamsi ಸ ಗ ಪ ನಿ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
32 Rāgavardhani ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Rāgachoodāmani ಸ ರಿ ಪ ನಿ ಸ ನಿ ರಿ
Amudagāndhāri ಸ ಗ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Dhowmya ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಪ ಸ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Ganavaridhi ಸ ಮ ರಿ ಪ ದ ನಿ/ನಿ ಸ ದ ನಿ/ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Hindoladarbār ಸ ಗ ಪ ಸ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Ramyā ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಪ ಸ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Sāmantajingala ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ದ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
33 Gangeyabhushani ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Gangātarangini ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
34 Vāgadeeshwari ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Bhogachāyā Nāttai ಸ ರಿ ರಿ ಪ ನಿ ನಿ ಸ ನಿ ನಿ ಪ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Bhānumanjari ಸ ರಿ ಪ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ ರಿ
Chāyanāttai ಸ ರಿ ಪ ಮ ಪ ಸ ಸ ನಿ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Maghathi ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Mohanāngi ಸ ರಿ ಪ ದ ಸ ದ ಪ ಗ ಪ ದ ಪ ಗ ರಿ
Murali ಸ ರಿ ನಿ ಸ ನಿ ರಿ
Sharadabharana ಸ ಮ ಪ ಮ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Vikhavathi ಸ ರಿ ಪ ದ ಸ ದ ಪ ಗ ರಿ
35 Shulini ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Shailadeshākshhi ಸ ಮ ಪ ದ ಸ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ
Dheerahindolam ಸ ಗ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Shokavarāli ಸ ಗ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
36 Chalanāttai ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Devanāttai ಸ ಗ ಪ ಸ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Gambheeranāttai ಸ ಗ ಪ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ
Ganaranjani ಸ ರಿ ಪ ಮ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ಪ ಮ ರಿ
Nāttai ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
37 Sālagam ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Sowgandhini ಸ ರಿ ಪ ದ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Bhogasāveri ಸ ರಿ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
38 Jalārnavam ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Jaganmohinam ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Jaganmohana ಸ ರಿ ಪ ದ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
39 Jhālavarāli ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Dhālivarāli ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Bhoopālapanchamam ಸ ಗ ರಿ ಪ ಮ ಸ ಪ ದ ಮ ಗ ರಿ
Godari ಸ ರಿ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Jālasugandhi ಸ ರಿ ಪ ದ ಸ ದ ಪ ಮ ರಿ
Janāvali ಸ ಗ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Karunāmritavarshini ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಪ ಸ ಸ ನಿ ರಿ
Kokilapanchamam ಸ ಗ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Varāli ಸ ಗ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
40 Navaneetham ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Nabhomani ಸ ಗ ರಿ ಪ ಸ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
41 Pāvani ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Kumbhini ಸ ಗ ರಿ ಪ ನಿ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Chandrajyothi ಸ ರಿ ಪ ದ ಸ ದ ಪ ಮ ರಿ
Prabhāvali ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ ರಿ
Poornalalitha ಸ ರಿ ರಿ ಪ ನಿ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Poornapanchamam (See 15, 16) ಸ ರಿ ಪ ದ ಪ ಮ ರಿ
42 Raghupriyaa ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Ravi Kriyā ಸ ಗ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Gāndharva ಪ ದ ನಿ ಸ ರಿ ರಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ
Gomathi ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Raghuleela ಸ ಮ ರಿ ಪ ಮ ಪ ಮ ರಿ ಪ ನಿ ಸ ನಿ ನಿ ಪ ಮ ರಿ ರಿ
43 Ghavāmbhodi ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Geervāni ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Kanchanabowli ಸ ಗ ಪ ದ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Mahathi ಸ ಗ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ
Mechagāndhāri ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Suvarnadeepakam ಸ ರಿ ಪ ದ ಸ ದ ಪ ಮ ರಿ
Vijayabhooshāvali ಸ ರಿ ಪ ಸ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
44 Bhavapriya ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Bhavāni ಸ ರಿ ಪ ದ ಪ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Kanchanāvathi ಸ ರಿ ಪ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
45 Shubhapanthuvarāli ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Shivapanthuvarāli ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Arunāngi ಸ ರಿ ಪ ನಿ ಸ ನಿ ರಿ ರಿ
Bandhuvarāli ಸ ಮ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Bhānudhanyāsi ಸ ರಿ ನಿ ನಿ ಪ ಮ ರಿ ಸ ನಿ
Bhānukeeravāni ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ರಿ
Chāyaranjani ಸ ಗ ಪ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ
Dhowreyani ಸ ರಿ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Hindusthāni Todi ನಿ ರಿ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Jālakesari ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ದ ಪ ಮ ರಿ
Kumudhachandrikā ಸ ಗ ಸ ನಿ ರಿ
Mahānandhini ಸ ಮ ಪ ದ ನಿ ಸ ದ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Parpathi ಸ ಗ ಪ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ
Shekharachandrikā ಸ ರಿ ನಿ ಸ ನಿ ರಿ
46 Shadvidhamārgini ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Sthavarājam ಸ ರಿ ಪ ದ ಸ ನಿ
Ganahemāvati ಸ ಗ ಪ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ
Indhudhanyāsi ಸ ಗ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ದ ರಿ
Shreekānti ಸ ಗ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ
Teevravāhini ಸ ರಿ ಪ ದ ಪ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ ರಿ
47 Suvarnāngi ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Sowveeram ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Abhiru ಸ ರಿ ರಿ ಪ ನಿ ಸ ದ ಪ ಮ ರಿ
Rathikā ಸ ಮ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Vijayashree ಸ ರಿ ಪ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
48 Divyamani ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Jeevanthikā ಸ ಮ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ
Deshamukhāri ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ದ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Dundubi ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Jeevanthini ಸ ಮ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ
Suddha Gāndhāri ಸ ರಿ ನಿ ಸ ನಿ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
49 Dhavalāmbari ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Dhavalāngam ಸ ರಿ ಪ ದ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Abhirāmam ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Bhinnapauarali ಸ ಮ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ
Dharmini ಸ ರಿ ನಿ ಸ ನಿ ರಿ
Sudharmini ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ರಿ
50 Nāmanārāyani ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Nāmadeshi ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Mandāri ಸ ರಿ ಪ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Narmada ಸ ರಿ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Swaramanjari ಸ ಗ ಪ ದ ಸ ನಿ ಪ ಮ
51 Panthuvarāli (Kāmavardhani) ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Kāshirāmakriyā ಸ ಗ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
ādhi Panchama ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Basant Bahār ಸ ಮ ಪ ಗ ನಿ ನಿ ರಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Bhogavasantha ಸ ರಿ ನಿ ಸ ನಿ ರಿ
Deepakam ಸ ರಿ ಪ ದ ಪ ಸ ಸ ನಿ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Gamakapriyā ಸ ರಿ ಪ ನಿ ಸ ದ ಪ ಮ ರಿ
Gamanapriyā ಸ ರಿ ಪ ನಿ ಸ ದ ಪ ಮ ರಿ
Hamsanārāyani ಸ ರಿ ಪ ಸ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Indumathi ಸ ಗ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ
Kamalāptapriyā ಸ ರಿ ಪ ದ ಸ ದ ಪ ಮ ರಿ
Kumudhakriyā ಸ ರಿ ಸ ನಿ ರಿ
Māruthi ಸ ರಿ ಪ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Ponni ಸ ಗ ಪ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Prathāpa ಸ ಗ ನಿ ಸ ನಿ ದ ಪ ಮ ರಿ
Puriya Dhanashree ನಿ ರಿ ಪ ದ ಪ ನಿ ರಿ ನಿ ಪ ಮ ರಿ ರಿ
Tāndavapriyā ಸ ರಿ ಪ ಸ ಸ ಪ ಮ ರಿ
52 Rāmapriyā ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Ramāmanohari ಸ ರಿ ಪ ದ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Chintaramani ಸ ಗ ಪ ದ ನಿ ಸ ದ ಪ ಮ ರಿ
Hamsagamini ಸ ಗ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ಪ ಮ ರಿ
Lokaranjani ಸ ಗ ಪ ಮ ನಿ ಸ ನಿ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Meghashyāmala ಸ ಗ ಪ ದ ನಿ ಪ ಸ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Patalāmbari ಸ ರಿ ಸ ದ ರಿ
Raktimārgini ಸ ಪ ಮ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ಪ ಗ ರಿ
Rasavinodini ಸ ಗ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ
Reethi Chandrikā ಸ ರಿ ಪ ದ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Seemantinipriyā ಸ ರಿ ನಿ ಸ ನಿ ರಿ
Sukhakari ಸ ರಿ ಸ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ಸ ರಿ
Vedhaswaroopi ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಪ ಸ ಸ ನಿ Pನಿ ಪ ಮ
53 Gamanashrama ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Gamakakriyā ಸ ರಿ ಪ ದ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Alankāri ಸ ಗ ನಿ ಸ ನಿ
Bhatiyār ಸ ದ ಪ ದ ಪ ಗ ರಿ ನಿ ಪ ಮ ಪ ಗ ರಿ
Dvigāndhārabhooshani ಸ ರಿ ಪ ದ ಸ ದ ಪ ಗ ರಿ ಸ ದ
Hamsānandi ಸ ರಿ ನಿ ಸ ನಿ ರಿ
Mechakāngi ಸ ರಿ ಪ ದ ಪ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ದ ಪ ಮ ರಿ
Padmakalyāni ಸ ಗ ಪ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ
Poorvi Kalyāni ಸ ರಿ ಪ ದ ಪ ಸ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Sharabadhvāja ಸ ರಿ ಪ ದ ಸ ದ ಪ ಗ ರಿ
Sohini ಸ ಗ ನಿ ಸ ನಿ ರಿ
Vaishaka ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
54 Vishvāmbhari ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Vamshavathi ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Hemāngi ಸ ರಿ ಸ ದ ರಿ
Pooshakalyāni ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Sharadhyuthi ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Suddhakriyā ಸ ರಿ ಪ ದ ಸ ದ ಪ ಮ ರಿ
Sundarāngi ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಗ ರಿ
Vijayavasantham ಸ ಮ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ
55 Shyāmalāngi ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Shyāmalam ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Deshāvali ಸ ರಿ ನಿ ಸ ನಿ ರಿ
Vijayamālavi ಸ ರಿ ಪ ದ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
56 Shanmukhapriyaa ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Chāmaram ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Bhāshini ಸ ಗ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Chintāmani ಸ ಗ ರಿ ರಿ ಪ ಮ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Dhanakari ಸ ಗ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ
Garigadya ನಿ ಸ ಗ ಪ ದ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Gopikathilakam ಸ ರಿ ಪ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Kokilanandhi ಸ ಗ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ
Rājeshwari ಸ ರಿ ಪ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ
Samudrapriyā ಸ ಗ ಪ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ
Shanmukhi (Trimoorti) ಸ ರಿ ನಿ ಸ ನಿ ರಿ
Sumanasaranjani ಸ ಗ ಪ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ
Vasukari ಸ ಗ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ
57 Simhendramadhyamam(Sumadhyuti) ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Ānandavalli ಸ ಗ ಪ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ
Ghantana ಸ ರಿ ನಿ ಸ ನಿ ರಿ
Jayachoodāmani ಸ ಗ ಪ ದ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Pranavapriyā ಸ ರಿ ಪ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Sarvāngi ಸ ರಿ ನಿ ಸ ನಿ ಸ ರಿ
Seshanādam ಸ ರಿ ಪ ದ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Suddha ಸ ರಿ ಪ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Sunādapriyā ಸ ರಿ ಪ ಸ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Urmikā ಸ ರಿ ಪ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Vijayasaraswathi ಸ ಗ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
58 Hemavathi ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Deshisimhāravam ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Chandrarekhā ಸ ರಿ ಪ ದ ಸ ನಿ ರಿ
Hamsabhramari ಸ ರಿ ಪ ದ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Hemāmbari ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ಪ ಮ ರಿ
Hemapriya ಸ ರಿ ಸ ದ ರಿ
Kshemakari ಸ ರಿ ನಿ ಸ ನಿ ರಿ
Madhukowns ಸ ಗ ಪ ನಿ ಪ ಸ ಸ ನಿ ಪ ಮ
Shakthiroopini ಸ ಗ ಸ ನಿ
Simhārava ಸ ರಿ ಪ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ ರಿ
Vijayasāranga ಸ ರಿ ಪ ದ ಸ ನಿ ರಿ
Vijayashrāngi ಸ ರಿ ಪ ದ ಸ ನಿ ರಿ
Yāgini ಸ ರಿ ಪ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
59 Dharmavathi ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Dhāmavathi ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
ಶ್ರೀ ತ್ಯಾಗರಾಜ ಸ ಗ ಪ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Gowrikriya ಸ ಗ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ನಿ ಪ ಮ
Karmukhāvati ಸ ರಿ ನಿ ಸ ನಿ ರಿ
Karpoora Bharani ಸ ರಿ ಪ ಮ ಪ ದ ಸ ದ ಪ ಮ ಪ ಗ ರಿ
Lalitasimharavam ಸ ರಿ ಪ ಸ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Madhumālathi ನಿ ಸ ಗ ಪ ಸ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Madhuvanthi ಸ ಗ ಪ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Moharanjani ಸ ರಿ ಪ ದ ಸ ನಿ
Ranjani ಸ ರಿ ಸ ನಿ
Varada ಸ ರಿ ಪ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Vijayanāgari ಸ ರಿ ಪ ದ ಸ ದ ಪ ಮ ರಿ
Vishveshwarapriyā ಸ ರಿ ಪ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
60 Neethimathi ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Nisshadham ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Amarasenapriyā ಸ ರಿ ಪ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Deshyagānavaridhi ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಪ ಸ ಸ ನಿ ಸ ಪ ಮ ರಿ
Hamsanādham ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ
ಸ ರಿ ಪ ನಿ
ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Kaikavashi ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Nuthanachandrikā ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ದ ನಿ ಪ ಮ
Rathnasāranga ಸ ರಿ ಪ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
61 Kānthāmani ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Kunthalam ಸ ರಿ ಪ ದ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Kanakakusumāvali ಸ ರಿ ಪ ದ ಸ ದ ಪ ಮ ರಿ
Shruthiranjani ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
62 Rishabhapriya ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Rathipriyā ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Gopriya ಸ ರಿ ನಿ ಸ ನಿ ರಿ
Poornasāveri ಸ ರಿ ಪ ದ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Rathnabhānu ಸ ರಿ ಪ ನಿ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Suddha Sāranga ಸ ಗ ಮ ಪ ನಿ ಸ ದ ಪ ಮ
63 Lathāngi ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Geethapriyā ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Chitrachandrika ಸ ಗ ರಿ ಪ ನಿ ಸ ನಿ ರಿ
Hamsalatha ಸ ರಿ ಪ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Kananapriyā ಸ ರಿ ಪ ಮ ನಿ ಸ ದ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Karunākari ಸ ಮ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ
Lalithāngi ಸ ರಿ ನಿ ಸ ನಿ ರಿ
Ramani ಸ ಗ ಪ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ
Rathnakānthi ಸ ರಿ ಪ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Raviswaroopini ಸ ಗ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ
Sajjananandhi ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ರಿ
Skandamanorama ಸ ರಿ ಪ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
64 Vāchaspathi ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Bhooshāvathi ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Bhagavataranjana ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Bhogeeshwari ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Bhooshāvali ಸ ರಿ ಪ ದ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Dwigāndhārabhooshani ಸ ರಿ ಪ ದ ಸ ದ ಪ ಗ ರಿ ಸ ದ
Gaganamohini ಸ ಗ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ
Gurupriya ಸ ರಿ ನಿ ಸ ನಿ ರಿ
Hrdhini ಸ ಗ ಪ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ
Mangalakari ಸ ರಿ ಪ ಮ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಗ ರಿ
Mukthidāyini ಸ ಗ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ
Nādhabrahma ಸ ಪ ಮ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ
Pranavākāri ಪ ನಿ ನಿ ಸ ರಿ ಪ ಮ ರಿ ಸ ನಿ ನಿ
Saraswathi ಸ ರಿ ಪ ದ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Triveni ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Utthari ಸ ಗ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ
Vivāhapriyā ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
65 Mechakalyāni ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Shānthakalyāni ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Amritha Behāg ಸ ಮ ಪ ನಿ ದ ನಿ
Aprameya ಸ ರಿ ಪ ದ ಸ ನಿ ರಿ
Bhoopkalyāni ಸ ರಿ ಪ ದ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Chandrakāntha ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Hameer (Kalyan, Yaman Thāt Janya) ಸ ರಿ ಸ ಗ ನಿ ಸ ನಿ ನಿ ಪ ಗ ಪ ದ ಪ ಗ ರಿ
Hameer Kalyāni ಸ ಪ ಮ ಪ ದ ನಿ
ಸ ರಿ ಸ ಪ ಮ ಪ ದ ನಿ
ಸ ರಿ ಸ ಪ ಮ ನಿ ಸ ನಿ
ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಪ ದ ಪ ಸ
ಸ ಪ ಮ ಪ ದ ನಿ
ಸ ನಿ ಪ ಮ ಪ ಮ ರಿ
ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
ಸ ನಿ ಪ ಮ ಗ ಮ ರಿ
ಸ ನಿ ಪ ಗ ರಿ
ಸ ನಿ ಪ ಗ ರಿ
Hamsakalyāni ಸ ರಿ ಪ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Kalyānadāyini ಸ ರಿ ನಿ ಸ ನಿ ರಿ
Kannadamaruva ಸ ಗ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ
Kowmoda ಸ ರಿ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ
Kunthalashreekānti ಸ ಗ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Mohana Kalyāni ಸ ರಿ ಪ ದ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Mrgānandhana ಸ ರಿ ನಿ ಸ ನಿ ರಿ
Nādhakalyāni ಸ ಗ ನಿ ಸ ನಿ ರಿ
Pramodhini ಸ ಗ ಪ ದ ಸ ದ ಪ ಮ
Sāranga ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ
ಸ ರಿ ಸ ಪ ಮ ಪ ದ ನಿ
ಸ ಪ ಮ ಪ ದ ನಿ
ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ ರಿ
ಸ ನಿ ಸ ದ ಪ ಮ ರಿ ರಿ
ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ ರಿ
Sāranga Tārangini ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Shilangi ಸ ಗ ಪ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ
Suddha Koshala ಸ ಗ ಪ ಸ ಸ ನಿ ರಿ
Sunādavinodini ಸ ಗ ನಿ ಸ ನಿ
Swayambhooshwara Rāga ಸ ಗ ಪ ಸ ಸ ಪ ಗ
Vandanadhārini ಸ ರಿ ಪ ದ ಸ ದ ಪ ಮ ರಿ
Yaman ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Yaman Kalyāni ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Yamunā Kalyāni ಸ ರಿ ಪ ಮ ಪ ದ ಸ ದ ಪ ಮ ಪ ಗ ರಿ
66 Chitrāmbari ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Chaturāngini ಸ ರಿ ಪ ನಿ ಸ ನಿ ನಿ ಪ ಗ ರಿ
Amritavarshini ಸ ಗ ಪ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ
Chitrasindhu ಸ ಗ ಪ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Churnikavinodhini ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Vijayakoshalam ಸ ರಿ ಪ ಸ ಸ ನಿ ಪ ಮ
67 Sucharitra ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Santhāna Manjari ಸ ರಿ ಪ ದ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
68 Jyothiswaroopini ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Jyothi ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ
Deepavarāli ಸ ರಿ ಪ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Jyothishmathi ಸ ರಿ ಪ ಸ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Rāmagiri ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ದ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
69 Dhātuvardhani ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Dhowtha Panchamam ಸ ರಿ ಪ ನಿ ಪ ಸ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ ರಿ
Dhwithiyapanchamam ಸ ರಿ ಪ ನಿ ಪ ಸ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ M3 ಗ ರಿ
Sumukham ಸ ರಿ ನಿ ಸ ನಿ ರಿ
Tavapriyā ಸ ರಿ ಪ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
70 Nāsikabhooshhani ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Nāsāmani ಸ ರಿ ಸ ಮ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Marakathagowla ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Thilakamandāri ಸ ರಿ ಪ ದ ಸ ದ ಪ ಮ ರಿ
71 Kosalam ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Kusumākaram ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Ayodhya ಸ ಗ ಪ ನಿ ಸ ದ ಪ ಮ ರಿ
72 Rasikapriya ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Rasamanjari ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Hamsagiri ಸ ರಿ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ದ ನಿ ಪ ಮ
Ishtārangini ಸ ರಿ ಪ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರಿ
Nāgagiri ಸ ಗ ಪ ದ ಪ ಸ ಸ ದ ಪ ಮ

ಇತರೆ ಜನ್ಯ ರಾಗಗಳು

ಬದಲಾಯಿಸಿ
 • Amarasindhu
 • AshaDakannaDa
 • Bhāvya
 • BhuvanamanOhari
 • DEshalam
 • DEshikakhamās
 • DEshikashenjuruTTi
 • DEshya keeravāNi
 • Gangadhārini
 • Harihamsa
 • HarikalyāNi
 • Harisaraswathi
 • Hindustāni bhairavi |- uses all 12 notes
 • Hindustāni gāndhāri
 • Jālini
 • KannaDa kāmbhOji
 • KarnāTaka nāTTai
 • karnashravya
 • Khande
 • KonDamalahari
 • Lāvani
 • MāNikya
 • Madhumādhavi
 • Maitrabhāvini
 • ManOllāsini
 • Mishra kamāj
 • Mishra mānD
 • Mishratilang S G3 M1 P N3 S - S N3 P M1 G3 R2 S
 • Mukundabhairavam
 • MukundamaNirangu
 • Mukundananthini
 • Mukundashree
 • Mukundavasantha
 • Mukundavasantini
 • Navakānthi
 • Pārvathavardhini
 • Padmashree
 • Panchabhootha
 • Panchagatha
 • Poornavasantha
 • Rāgadhwani
 • Rājahamsini
 • Rājalahari
 • Rājkowns
 • RāyagowLa
 • Rojuvana
 • RudrabharaNa
 • SampoorNam
 • Sanga
 • Sarvānanda
 • Sarvashakti
 • Savitā
 • Shiva kalyāņam
 • Shree chintāmaNi
 • Shreekānthimathi
 • Shubhakalyāņi
 • Siddhēśvara
 • Suddha chintāmaNi
 • Vasavanthi
 1. Sri Muthuswami Dikshitar Keerthanaigal by Vainika Vidwan A. Sundaram Iyer (part 2 section II and III), Published 1989, Music Books Publishers, Mylapore, Chennai

ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Janya