ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕ

ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕನು ಚಲನಚಿತ್ರದ ತಯಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸುವ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕನು ಒಂದು ಚಲನಚಿತ್ರದ ಕಲಾತ್ಮಕ ಹಾಗು ನಾಟಕೀಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತಾನೆ, ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಕಥೆಯನ್ನು ದೃಶ್ಯೀಕರಿಸುತ್ತಾನೆ ಹಾಗು ಆ ದೃಷ್ಟಿಯ ಈಡೇರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ನಟರನ್ನು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಒಟ್ಟಾರೆ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಇದರ ಮೂಲಕ ಚಲನಚಿತ್ರವನ್ನು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸಾಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಬಾಹ್ಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಬದಲಾಯಿಸಿ