ಒಂದು ಮಿಲಿಯನ್ (೧,೦೦೦,೦೦೦) ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ೯೯೯,೯೯೯ ಅನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮತ್ತು ೧,೦೦೦,೦೦೧ ನ ಹಿಂದಿನ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆ. ಈ ಶಬ್ದವು ಮುಂಚಿನ ಇಟ್ಯಾಲಿಯನ್ ಮಿಲಿಯೋನೆ ಅಂದರೆ ಮಿಲ್ಲೆ "ಸಾವಿರ", ಜೊತೆಗೆ ಅಧಿಕಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರತ್ಯಯ -ಓನ್ ನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದೆ. ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಕೇತನದಲ್ಲಿ, ಇದನ್ನು 1×106 ಅಥವಾ ಕೇವಲ ೧೦ ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

1 ರಿಂದ 1 ಮಿಲಿಯನ್ ವರೆಗೆ ಹತ್ತು ಅಧಿಕಾರಗಳ ದೃಶ್ಯೀಕರಣ
"https://kn.wikipedia.org/w/index.php?title=ಮಿಲಿಯನ್&oldid=1049600" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ