ಶಾಲಿವಾಹನ ಶಕೆಯನ್ನು ಗೌತಮಿಪುತ್ರ ಶಾತಕರ್ಣಿ ಕ್ರಿ.ಶ.78 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ.ಸಧ್ಯಕ್ಕೆ ಗ್ರೆಗೋರಿಯನ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಾರ 2019 ಕ್ಕೆ ಶಾಲಿವಾಹನ ಶಕೆ 1941ಸಮಾನವಾಗಿದೆ.

A silver coin of the Western Satrap ruler Rudrasena I (200-222). This coin bears a date of the Saka era in the Brahmi script on the reverse: 131 Saka era, corresponding to 209 CE. 16mm, 2.2 grams.
Mohar of Gorkhali king Prithvi Narayan Shah dated Saka Era 1685 (AD 1763)


ಇದನ್ನೂ ನೋಡಿ ಬದಲಾಯಿಸಿ