ಮೈಕ್ರೋನೇಷ್ಯಾ

ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ವತಂತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಲೇಖನ ಮೈಕ್ರೊನೇಷ್ಯದ ಸಂಯುಕ್ತ ರಾಜ್ಯಗಳು ಪುಟದಲ್ಲಿ ಇದೆ.

ಮೈಕ್ರೊನೇಷ್ಯಾ, ಓಷ್ಯಾನಿಯ ಪ್ರದೇಶದ ಒಂದು ಉಪವಿಭಾಗ. ಇದರ ಹೆಸರು ಗ್ರೀಕ್ ಭಾಷೆಮೈಕ್ರೊಸ್ (μικρός) (ಅಂದರೆ ಪುಟ್ಟ) ಮತ್ತು ನೆಸೊಸ್ (νῆσος) (ಅಂದರೆ ದ್ವೀಪ) ಪದಗಳಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಶಾಂತ ಮಹಾಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಸಹಸ್ರಾರು ದ್ವೀಪಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ವಾಯುವ್ಯಕ್ಕೆ ಫಿಲಿಪ್ಪೀನ್ಸ್, ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ, ಪಾಪುಅ ನ್ಯೂ ಗಿನಿ ಮತ್ತು ಮೆಲೆನೇಷ್ಯಾಗಳು ಹಾಗು ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಪಾಲಿನೇಷ್ಯಾಗಳಿವೆ.

ಮೈಕ್ರೊನೇಷ್ಯಾದ ನಕ್ಷೆ

ಈ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳು:

ಪ್ರಪಂಚದ ಪ್ರದೇಶಗಳು  ವೀ··ಸಂ 

LocationAfrica.png

ಆಫ್ರಿಕಾ:

ಮಧ್ಯ – ಪೂರ್ವ – ಉತ್ತರ – ದಕ್ಷಿಣ – ಪಶ್ಚಿಮ

LocationAmericas.png

ಅಮೇರಿಕಗಳು:

ಕೆರಿಬ್ಬಿಯನ್ – ಮಧ್ಯ – ಲ್ಯಾಟಿನ್ – ಉತ್ತರ – ದಕ್ಷಿಣ

LocationEurope.png

ಯುರೋಪ್:

ಪೂರ್ವ – ಉತ್ತರ – ದಕ್ಷಿಣ – ಪಶ್ಚಿಮ

LocationAsia.png

ಏಷ್ಯಾ:

ಮಧ್ಯ – ಪೂರ್ವ – ದಕ್ಷಿಣ – ಆಗ್ನೇಯ – ಪಶ್ಚಿಮ

LocationOceania.png

ಓಷ್ಯಾನಿಯ:

ಆಸ್ಟ್ರೇಲೇಷ್ಯಾ – ಮೆಲನೇಷ್ಯಾ – ಮೈಕ್ರೋನೇಷ್ಯಾ – ಪಾಲಿನೇಷ್ಯಾ

LocationPolarRegions.png

ಧ್ರುವಗಳು:

ಆರ್ಕ್ಟಿಕ – ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕ

LocationOceans.png ಮಹಾಸಾಗರಗಳು: ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ – ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ – ಹಿಂದೂ – ಪೆಸಿಫಿಕ್ – ದಕ್ಷಿಣ