ದಕ್ಷಿಣ ಮಹಾಸಾಗರ

ಮಹಾಸಾಗರ

ದಕ್ಷಿಣ ಮಹಾಸಾಗರ (ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು : ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರ, ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವದ ಸಮುದ್ರ) ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕ ಖಂಡವನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದಿರುವ ಮಹಾಸಾಗರ.

ಭೂಮಿಯ ಐದು ಮಹಾಸಾಗರಗಳು
Southern Ocean
Southern Ocean