ಮಧ್ಯ ಆಫ್ರಿಕಾ
  ಸಂಯುಕ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಭೂವಿಂಗಡನೆ ಪ್ರಕಾರ ಮಧ್ಯ ಆಫ್ರಿಕಾ
  ಮುಂಚಿನ ಮಧ್ಯ ಆಫ್ರಿಕಾ ಸಂಘಟನೆ

ಮಧ್ಯ ಆಫ್ರಿಕಾ ಸಂಯುಕ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಭೂವಿಂಗಡನೆ ಪ್ರಕಾರ ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡದ ಸಹಾರ ಮರುಭೂಮಿಯ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಮಹಾನ್ ಬಿರುಕಿನ ಕಣಿವೆಯ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಇರುವ ೯ ದೇಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇವು: