ಆನ್ನಿ ಡೌರಿಚೆಸಂಪಾದಿಸಿ

 
ಆನ್ನಿ ಡೌರಿಚೆ


ಆನ್ನಿ ಡೌರಿಚೆ (೧೫೬೦-೧೫೯೬ರ ಮೊದಲು) 16ನೆಯ ಶತಮಾನಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕವಿ ಮತ್ತು ಇತಿಹಾಸಕಾರರಾಗಿದ್ದರು.

ಅನ್ನಿ ಡೌರಿಚೆ ಅವರು ಸರ್ ರಿಚಾರ್ಡ್ ಎಡ್ಜೆಕೊಂಬೆ ಮತ್ತು ಎಲಿಜಬೆತ್ ಟ್ರೆಜಿಯನ್ ಎಡ್ಜೆಕೊಂಬೆ ಅವರ ಪುತ್ರಿ,ಅವರು ಕಾರ್ನ್ವಾಲ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಕುಟುಂಬದವರು.೧೫೮೦ ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಡಿವೊನ್ನಿಂದ ಪ್ಯೂರಿಟನ್ ಮಂತ್ರಿಯನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು.ಅವರಿಗೆ ಹಲವಾರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು.

ಆರಂಭಿಕ ಜೀವನಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅನ್ನಿ ಎಡ್ಗೆಕೊಂಬೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಎಡ್ಗೆಕೊಂಬೆ ಕುಟುಂಬವು ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸಹಾ ಹೊ೦ದಿದರು. ಅನ್ನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದ ಹುಡುಗಿ,ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ್ಕೆ ಮಾರ್ದಿಯಾಗಿ ಇದರು.ಅನ್ನಿಯ ಕೆಲವು ಬರವಣಿಗೆಯು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಓದುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ಅದು ಅವರ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪುರಾವೆಯಾಗಿದೆ.

ಮದುವೆಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅನ್ನಿ ಎಡ್ಗೆಕೊಂಬೆಯವರು ೧೫೮೦ ರಲ್ಲಿ ರೆವ್. ಹಗ್ ಡೌರಿಚ್ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾದರು.ರೆವ್. ಹಗ್ ಡೌರಿಚ್ ರವರು ಥಾಮಸ್ ಡೌರಿಶ್ರವರ ಎರಡೆನೇಯ ಮಗ.ಅನ್ನಿ ಮತ್ತು ಹಗ್ ಅವರ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳಿಂದ ಏಕೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು, ಏಕೆಂದರೆ ಯುರೋಪ್ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್ ಆಗಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ತೀವ್ರವಾದ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಗಳಾಗಿದ್ದರು.ಅನ್ನಿ ಹಾಗು ಹಗ್ ಗೇ ಆರು ಜನ ಮಕಲು ಇದರು:-ಎಲ್ಕಾನಾ, ವಾಲ್ಟರ್, ಮೇರಿ (ಜನನ ೧೫೮೭), ಎಲಿಜಬೆತ್, ಆನ್ನೆ (೧೫೮೯ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು) ಮತ್ತು ಹಗ್ (ಜನನ ೧೫೯೪).

ರಾಜಕೀಯಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟಂಟ್ ಆಗಿದ ಡೌರಿಚೆಯವರು ಕ್ವೀನ್ ಎಲಿಜಬೆತ್ಫ ೧ ಅವರನ್ನು ಬೆ೦ಬಲಿಸಿದರು, ಇವರು ಸಾವಿನ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು.ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಧರ್ಮವನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಪಾದಕರಾಗಿದ್ದ ಡೌರಿಚೆ, ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಧರ್ಮವು ದೇವರಿಗೆ ಸಲಿಸಳು ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗವಿದೆ ಎ೦ದು ವಾದಿಸಿದರು.ಡೌವ್ರಿಚೆ ಅವರು ಇತರ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅವರು ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್ ಅನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಮೂಲಭೂತ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದ್ದರು.

ಕೆಲಸಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅನ್ನಿಯ ಬರಹಗಳು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟಂಟ್ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಅವಳು ನೋಡಿದ ರೀತಿಯಳು ದೇವರನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗವೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ದಿ ಫ್ರೆಂಚ್ ಹಿಸ್ಟರಿ ಎಂಬ ತನ್ನ ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ, 16 ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಕಿರುಕುಳಕ್ಕೊಳಗಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗುಂಪಿನ ಫ್ರೆಂಚ್ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟಂಟ್ಗಳ ದುರ್ಬಲತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಡೌವ್ರಿಚೆ ಬರೆದರು.

 
ಆನ್ನಿ ಡೌರಿಚೆ ಅವರ ಕೆಲಸಗಳು

ದಿ ಫ್ರೆಂಚ್ ಹಿಸ್ಟರಿಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅನ್ನಿ ಡೌರಿಚೆಯವರ ಪ್ರಮುಖ ಕವಿತೆ " ದಿ ಫ್ರೆಂಚ್ ಹಿಸ್ಟರಿ " ಡೌವ್ರಿಚೆ ಅವರ ೨೪೦೦-ಸಾಲಿನ ಕವಿತೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು.ಅದುವೆ " ದಿ ಫ್ರೆಂಚ್ ಹಿಸ್ಟರಿ"." ದಿ ಫ್ರೆಂಚ್ ಹಿಸ್ಟರಿ "ಯನ್ನು ೧೫೮೯ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು.ಈ ಕವಿತೆಯು ಫ್ರೆಂಚ್ ವಾರ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಲಿಜನ್ ನ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಕಥಾವಸ್ತುವಾಗಿದೆ,ಫ್ರೆಂಚ್ ಇತಿಹಾಸವು ಫ್ರಾನ್ಸ್ನಿಂದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತು ಹ್ಯುಗೆನಾಟ್ ನಿರಾಶ್ರಿತರ ನಡುವಿನ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ವಿನಿಮಯದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.ಅವರ ವಿನಿಮಯ ಎಲಿಜಬೆತ್ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾಧನವಾದ ಕವಿತೆಯ ನಿರೂಪಣೆಯ ಚೌಕಟ್ಟಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಫ್ರೆಂಚ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ, ಡೌರಿಚೆ ಅವರು ಹುಗ್ಗೆನೋಟ್ನ ಗುರಿಯಾದ ಕೊಲೆಗಳನ್ನು ಸೈತಾನನ ಕೆಲಸವೆಂದು ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.ತಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳಿಗೆ ಹುತಾತ್ಮರಾದ ಹುಗ್ನೊನಟ್ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಮತ್ತು ಬೋಧಕರನ್ನು ಡೌರಿಚೆಯು ಸಹಾನುಭೂತಿಯಿಂದ ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಫ್ರೆಂಚ್ ನಿರೂಪಕ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ರಾಣಿ ಎಲಿಜಬೆತೆಗೆ ಕರೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. " ದಿ ಫ್ರೆಂಚ್ ಹಿಸ್ಟರಿ "ಮೂಲಭೂತ ಶೈಲಿಯು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಆಯ್ಕೆಯ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಗಮನವನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದ್ದರೆ.ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಿಂದಿನ ಬರಹಗಾರರು ಅಧಿಕಾರ, ಸಮಾನತ್ತೆ ಹಾಗು ಸೂಕ್ತವಾದ ಲಿಂಗ ಅರ್ಹತೆ ಇಲ್ಲದಿರುವವರು ಅಲ್ಲ ಎ೦ದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಅವರ ನಂಬಿಕೆಗಳು ದೃಢವಾಗಿರುವಾಗ ಅವರ ಕಲಿಕೆಯ ನಿರ್ದೇಶನ ಮತ್ತು ಕಲಿಕೆಯು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಕಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಅನ್ನಿ ಡೌರಿಚೆಯವರ ಕೃತಿಗಳು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ನಡೆದ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತವೆ.ತನ್ನ ಎರಡೆನೆಯ ಕೃತಿಯು ಸಹ ಫೆಂಚ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ ಅಸಮಾನತೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.ಅನ್ನಿ ಡೌರಿಚೆಯವರ ದೇವರಿಗೆ ಸ೦ಬ೦ದಿಸಿದಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಕ್ರುತಿಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಜಯಲೋರ್ಸ್ ಯವರು ಮಾತನ್ನಾಡಿದ್ದ ಆದಾರದ ಮೇಲೆ ಬರೆದ ಕೃತಿಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅನ್ನಿ ಡೌರಿಚೆಯವರ ಪತಿ ೧೫೯೬ರಲಿ ಜಯಲೋರ್ಸ್ ಯವರು ಮತನ್ನಾಡಿದರ ಮೇಲೆ ಬರೆದಿರುವ "ಕಂಠದಾನ" ಪದ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಜಯಲೋರ್ಸ್ ಪರಿವರ್ತನೆಯು ಕಾಯಿದೆಗಳು ೧೬:೩೦ ಅನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಒಂದು ಧರ್ಮೋಪದೇಶವಾಗಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ ಮತ್ತು ಸಿಲಾಸ್ನ ಜೈಲುಗಾರನು ಮತಾಂತರವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ಧರ್ಮೋಪದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ೧ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಧರ್ಮೋಪದೇಶವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಹಿಂಜರಿತದ ಸಮಯವೆಂದು ನೋಡಿದ ಕಾರಣ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಂಬಂಧಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹಗ್ ವಾದಿಸಿದರು.ತನ್ನ ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಸತ್ಯವನ್ನು "ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮತ್ತು ಪಿತೂರಿ" ಎಂದು ಮರೆಮಾಚುವ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ಗಳನ್ನು ಟೀಕಿಸುತ್ತಾರೆ.ದೇವರಿಗಾಗಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಲು ಇಚ್ಛಿಸುವ ಅನ್ನಿ ಮತ್ತು ಹಗ್ ಡೌರಿಚ್ ಇಬ್ಬರು ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಒಬ್ಬರ ನಂಬಿಕೆಗಾಗಿ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಾಗಲು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್-ವಿರೋಧವಾಗಿ ಬಲವಾಗಿ ಇಚ್ಛಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಜೇಲರ್ನ ಪರಿವರ್ತನೆಯು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತು ಅನ್ನಿ ಡೌರಿಚೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಿಸುವ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.


ಪ್ರಮುಖ ಕೃತಿಸಂಪಾದಿಸಿ

ದಿ ಫ್ರೆಂಚ್ ಹಿಸ್ಟರಿ


ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ,ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ರೂಬೆರಿ ಬುಕ್ ಅವಾರ್ಡ್, ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಾವೊ ಪಾಲೊ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಮರಣಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅನ್ನಿ ಡೌವ್ರಿಚೆಯವರು ೧೫೯೬ರಲ್ಲಿ ನಿಧನನಾದರು.ಅವರ್ ನಿದನರಾದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಬರೆದಿರುವ ಬರಹಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ್ಯತೆ ಬ೦ದಿತ್ತು.ಆದುದರಿ೦ದ ಅವರನ್ನು ಮಹಿಳೆಯ ಸಾದಕಿಯನ್ನಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಉಲ್ಲೇಖಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

[೧][೨][೩][೪]

  1. https://en.wikipedia.org/wiki/Anne_Dowriche
  2. http://orlando.cambridge.org
  3. https://books.google.co.in
  4. www.academicroom.com