ಮುಖ್ಯ ಮೆನು ತೆರೆ
ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಮಾನವರು

ಲಿಂಗ ಎಂದರೆ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಎಂದು ಭೇದ ಮಾಡುವದು. ಹೆಣ್ಣು ಜೀವಿ xx ಜೀನ್ಸ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗಂಡು ಜೀವಿ xy ಜೀನ್ಸ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಸಂತನಾಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಎರಡೂ ಲಿಂಗಗಳ ಜೀವಿಗಳು ಅವಶ್ಯಕ.

"https://kn.wikipedia.org/w/index.php?title=ಲಿಂಗ&oldid=584900" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ