ಶತ್ರುಘ್ನ

ರಾಮನ ಸಹೋದರ

'ಶತ್ರುಘ್ನ ಸುಮಿತ್ರೆಯ ಮಗ.ಲಕ್ಶ್ಮಣನ ಜೊತೆ ಹುಟ್ಟಿದವ.

ಶತ್ರುಘ್ನ.