ಮೃದ್ವಂಗಿ
  • ರಾಜ್ಯ: ಪ್ರಾಣಿರಾಜ್ಯ
  • ವಂಶ: ಮೊಲಸ್ಕ( ಮೃದ್ವಂಗಿ)
  • ವರ್ಗ: ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಪೋಡ
  • ಉಪವರ್ಗ: ವೆಟಿಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಪೋಡ
  • ಮೇಲ್ ಕುಟುಂಬ: ಹ್ಯಾಲಿಯೋಟಾಯ್ಡಿಯಾ *ಕುಟುಂಬ: ಹ್ಯಾಲಿಯೋಟಾಯ್ಡೇ
  • ಜೀನಸ್: ಹ್ಯಾಲಿಯಟ್