ಹಿಂದೂ ದೇವತೆಗಳು

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದೇವರುಗಳನ್ನು ಮೂರ್ತಿಗಳಾಗಿ ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಜೀವಿಗಳು ದೇವರು ಎಂದು ಪರಿಚಿತವಾಗಿರುವ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಪ್ರಬಲ ಅಸ್ತಿತ್ವಗಳಾಗಿವೆ. ಪ್ರತಿ ದೇವತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಂಬಿಕೆಯ ನಿಖರವಾದ ಸ್ವರೂಪ ವಿವಿಧ ಹಿಂದೂ ಪಂಥಗಳು ಮತ್ತು ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.

Sri Radha Krishna at Parashakthi Temple.jpg