ಮೇಳಕರ್ತ ರಾಗಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಗೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ಪದ್ಧತಿಗಳು ರೂಢಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಈಗ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿರುವುದು ಸಂಪೂರ್ಣಮೇಳಗಳ ಪದ್ಧತಿ. ಈ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಮೇಳಕರ್ತ ರಾಗಗಳೂ ಕ್ರಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆರೋಹಣ-ಅವರೋಹಣ ಸಂಚಾರಗಳನ್ನು (ಅಂದರೆ ಸರಿಗಮಪದನಿಸ- ಸನಿದಪಮಗರಿಸ) ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಮೇಳಕರ್ತರಾಗಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ,

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳಲ್ಲೊಬ್ಬರಾದ ಮುತ್ತುಸ್ವಾಮಿ ದೀಕ್ಷಿತರು ಅಸಂಪೂರ್ಣ ಮೇಳ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಕೃತಿರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯ ಮೇಳ ರಾಗಗಳ ಲಕ್ಷಣವೂ, ಹೆಸರುಗಳೂ ಬೇರೆಯಾಗಿವೆ.

ಸಂಖ್ಯೆ ರಾಗದ ಹೆಸರು ಆರೋಹಣ ಅವರೋಹಣ ಚಕ್ರ
ಕನಕಾಂಗಿ ಸ ರಿ೧ ಗ೧ ಮ೧ ಪ ದ೧ ನಿ೧ ಸ ಸ ನಿ೧ ದ೧ ಪ ಮ೧ ಗ೧ ರಿ೧ ಸ ಚಕ್ರ ೧ ಇಂದು
ರತ್ನಾಂಗಿ ಸ ರಿ೧ ಗ೧ ಮ೧ ಪ ದ೧ ನಿ೨ ಸ ಸ ನಿ೨ ದ೧ ಪ ಮ೧ ಗ೧ ರಿ೧ ಸ ಚಕ್ರ ೧ ಇಂದು
ಗಾನಮೂರ್ತಿ ಸ ರಿ೧ ಗ೧ ಮ೧ ಪ ದ೧ ನಿ೩ ಸ ಸ ನಿ೩ ದ೧ ಪ ಮ೧ ಗ೧ ರಿ೧ ಸ ಚಕ್ರ ೧ ಇಂದು
ವನಸ್ಪತಿ ಸ ರಿ೧ ಗ೧ ಮ೧ ಪ ದ೨ ನಿ೨ ಸ ಸ ನಿ೨ ದ೨ ಪ ಮ೧ ಗ೧ ರಿ೧ ಸ ಚಕ್ರ ೧ ಇಂದು
ಮಾನವತಿ ಸ ರಿ೧ ಗ೧ ಮ೧ ಪ ದ೨ ನಿ೩ ಸ ಸ ನಿ೩ ದ೨ ಪ ಮ೧ ಗ೧ ರಿ೧ ಸ ಚಕ್ರ ೧ ಇಂದು
ತಾನರೂಪಿ ಸ ರಿ೧ ಗ೧ ಮ೧ ಪ ದ೩ ನಿ೩ ಸ ಸ ನಿ೩ ದ೩ ಪ ಮ೧ ಗ೧ ರಿ೧ ಸ ಚಕ್ರ ೧ ಇಂದು
ಸೇನಾವತಿ ಸ ರಿ೧ ಗ೨ ಮ೧ ಪ ದ೧ ನಿ೧ ಸ ಸ ನಿ೧ ದ೧ ಪ ಮ೧ ಗ೨ ರಿ೧ ಸ ಚಕ್ರ ೨ ನೇತ್ರ
ಹನುಮತೋಡಿ ಸ ರಿ೧ ಗ೨ ಮ೧ ಪ ದ೧ ನಿ೨ ಸ ಸ ನಿ೨ ದ೧ ಪ ಮ೧ ಗ೨ ರಿ೧ ಸ ಚಕ್ರ ೨ ನೇತ್ರ
ಧೇನುಕಾ ಸ ರಿ೧ ಗ೨ ಮ೧ ಪ ದ೧ ನಿ೩ ಸ ಸ ನಿ೩ ದ೧ ಪ ಮ೧ ಗ೨ ರಿ೧ ಸ ಚಕ್ರ ೨ ನೇತ್ರ
೧೦ ನಾಟಕಪ್ರಿಯ ಸ ರಿ೧ ಗ೨ ಮ೧ ಪ ದ೨ ನಿ೨ ಸ ಸ ನಿ೨ ದ೨ ಪ ಮ೧ ಗ೨ ರಿ೧ ಸ ಚಕ್ರ ೨ ನೇತ್ರ
೧೧ ಕೋಕಿಲಪ್ರಿಯ ಸ ರಿ೧ ಗ೨ ಮ೧ ಪ ದ೨ ನಿ೩ ಸ ಸ ನಿ೩ ದ೨ ಪ ಮ೧ ಗ೨ ರಿ೧ ಸ ಚಕ್ರ ೨ ನೇತ್ರ
೧೨ ರೂಪವತಿ ಸ ರಿ೧ ಗ೨ ಮ೧ ಪ ದ೩ ನಿ೩ ಸ ಸ ನಿ೩ ದ೩ ಪ ಮ೧ ಗ೨ ರಿ೧ ಸ ಚಕ್ರ ೨ ನೇತ್ರ
೧೩ ಗಾಯಕಪ್ರಿಯ ಸ ರಿ೧ ಗ೩ ಮ೧ ಪ ದ೧ ನಿ೧ ಸ ಸ ನಿ೧ ದ೧ ಪ ಮ೧ ಗ೩ ರಿ೧ ಸ ಚಕ್ರ ೩ ಆಗ್ನಿ
೧೪ ವಕುಲಾಭರಣ ಸ ರಿ೧ ಗ೩ ಮ೧ ಪ ದ೧ ನಿ೨ ಸ ಸ ನಿ೨ ದ೧ ಪ ಮ೧ ಗ೩ ರಿ೧ ಸ ಚಕ್ರ ೩ ಆಗ್ನಿ
೧೫ ಮಾಯಾಮಾಳವ ಗೌಳ ಸ ರಿ೧ ಗ೩ ಮ೧ ಪ ದ೧ ನಿ೩ ಸ ಸ ನಿ೩ ದ೧ ಪ ಮ೧ ಗ೩ ರಿ೧ ಸ ಚಕ್ರ ೩ ಆಗ್ನಿ
೧೬ ಚಕ್ರವಾಕ ಸ ರಿ೧ ಗ೩ ಮ೧ ಪ ದ೨ ನಿ೨ ಸ ಸ ನಿ೨ ದ೨ ಪ ಮ೧ ಗ೩ ರಿ೧ ಸ ಚಕ್ರ ೩ ಆಗ್ನಿ
೧೭ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಸ ರಿ೧ ಗ೩ ಮ೧ ಪ ದ೨ ನಿ೩ ಸ ಸ ನಿ೩ ದ೨ ಪ ಮ೧ ಗ೩ ರಿ೧ ಸ ಚಕ್ರ ೩ ಆಗ್ನಿ
೧೮ ಹಾಟಕಾಂಬರಿ ಸ ರಿ೧ ಗ೩ ಮ೧ ಪ ದ೩ ನಿ೩ ಸ ಸ ನಿ೩ ದ೩ ಪ ಮ೧ ಗ೩ ರಿ೧ ಸ ಚಕ್ರ ೩ ಆಗ್ನಿ
೧೯ ಝಂಕಾರಧ್ವನಿ ಸ ರಿ೨ ಗ೨ ಮ೧ ಪ ದ೧ ನಿ೧ ಸ ಸ ನಿ೧ ದ೧ ಪ ಮ೧ ಗ೨ ರಿ೨ ಸ ಚಕ್ರ ೪ ವೇದ
೨೦ ನಠಭೈರವಿ ಸ ರಿ೨ ಗ೨ ಮ೧ ಪ ದ೧ ನಿ೨ ಸ ಸ ನಿ೨ ದ೧ ಪ ಮ೧ ಗ೨ ರಿ೨ ಸ ಚಕ್ರ ೪ ವೇದ
೨೧ ಕೀರವಾಣಿ ಸ ರಿ೨ ಗ೨ ಮ೧ ಪ ದ೧ ನಿ೩ ಸ ಸ ನಿ೩ ದ೧ ಪ ಮ೧ ಗ೨ ರಿ೨ ಸ ಚಕ್ರ ೪ ವೇದ
೨೨ ಖರಹರಪ್ರಿಯ ಸ ರಿ೨ ಗ೨ ಮ೧ ಪ ದ೨ ನಿ೨ ಸ ಸ ನಿ೨ ದ೨ ಪ ಮ೧ ಗ೨ ರಿ೨ ಸ ಚಕ್ರ ೪ ವೇದ
೨೩ ಗೌರಿಮನೋಹರಿ ಸ ರಿ೨ ಗ೨ ಮ೧ ಪ ದ೨ ನಿ೩ ಸ ಸ ನಿ೩ ದ೨ ಪ ಮ೧ ಗ೨ ರಿ೨ ಸ ಚಕ್ರ ೪ ವೇದ
೨೪ ವರುಣಪ್ರಿಯ ಸ ರಿ೨ ಗ೨ ಮ೧ ಪ ದ೩ ನಿ೩ ಸ ಸ ನಿ೩ ದ೩ ಪ ಮ೧ ಗ೨ ರಿ೨ ಸ ಚಕ್ರ ೪ ವೇದ
೨೫ ಮಾರರಂಜನಿ ಸ ರಿ೨ ಗ೩ ಮ೧ ಪ ದ೧ ನಿ೧ ಸ ಸ ನಿ೧ ದ೧ ಪ ಮ೧ ಗ೩ ರಿ೨ ಸ ಚಕ್ರ ೫ ಬಾಣ
೨೬ ಚಾರುಕೇಶಿ ಸ ರಿ೨ ಗ೩ ಮ೧ ಪ ದ೧ ನಿ೨ ಸ ಸ ನಿ೨ ದ೧ ಪ ಮ೧ ಗ೩ ರಿ೨ ಸ ಚಕ್ರ ೫ ಬಾಣ
೨೭ ಸರಸಾಂಗಿ ಸ ರಿ೨ ಗ೩ ಮ೧ ಪ ದ೧ ನಿ೩ ಸ ಸ ನಿ೩ ದ೧ ಪ ಮ೧ ಗ೩ ರಿ೨ ಸ ಚಕ್ರ ೫ ಬಾಣ
೨೮ ಹರಿಕಾಂಭೋಜಿ ಸ ರಿ೨ ಗ೩ ಮ೧ ಪ ದ೨ ನಿ೨ ಸ ಸ ನಿ೨ ದ೨ ಪ ಮ೧ ಗ೩ ರಿ೨ ಸ ಚಕ್ರ ೫ ಬಾಣ
೨೯ ಧೀರಶಂಕರಾಭರಣ ಸ ರಿ೨ ಗ೩ ಮ೧ ಪ ದ೨ ನಿ೩ ಸ ಸ ನಿ೩ ದ೨ ಪ ಮ೧ ಗ೩ ರಿ೨ ಸ ಚಕ್ರ ೫ ಬಾಣ
೩೦ ನಾಗಾನಂದಿನಿ ಸ ರಿ೨ ಗ೩ ಮ೧ ಪ ದ೩ ನಿ೩ ಸ ಸ ನಿ೩ ದ೩ ಪ ಮ೧ ಗ೩ ರಿ೨ ಸ ಚಕ್ರ ೫ ಬಾಣ
೩೧ ಯಾಗಪ್ರಿಯ ಸ ರಿ೩ ಗ೩ ಮ೧ ಪ ದ೧ ನಿ೧ ಸ ಸ ನಿ೧ ದ೧ ಪ ಮ೧ ಗ೩ ರಿ೩ ಸ ಚಕ್ರ ೬ ಋತು
೩೨ ರಾಗವರ್ಧಿನಿ ಸ ರಿ೩ ಗ೩ ಮ೧ ಪ ದ೧ ನಿ೨ ಸ ಸ ನಿ೨ ದ೧ ಪ ಮ೧ ಗ೩ ರಿ೩ ಸ ಚಕ್ರ ೬ ಋತು
೩೩ ಗಾಂಗೇಯಭೂಷಿಣಿ ಸ ರಿ೩ ಗ೩ ಮ೧ ಪ ದ೧ ನಿ೩ ಸ ಸ ನಿ೩ ದ೧ ಪ ಮ೧ ಗ೩ ರಿ೩ ಸ ಚಕ್ರ ೬ ಋತು
೩೪ ವಾಗಧೀಶ್ವರಿ ಸ ರಿ೩ ಗ೩ ಮ೧ ಪ ದ೨ ನಿ೨ ಸ ಸ ನಿ೨ ದ೨ ಪ ಮ೧ ಗ೩ ರಿ೩ ಸ ಚಕ್ರ ೬ ಋತು
೩೫ ಶೂಲಿನಿ ಸ ರಿ೩ ಗ೩ ಮ೧ ಪ ದ೨ ನಿ೩ ಸ ಸ ನಿ೩ ದ೨ ಪ ಮ೧ ಗ೩ ರಿ೩ ಸ ಚಕ್ರ ೬ ಋತು
೩೬ ಚಲನಾಟ ಸ ರಿ೩ ಗ೩ ಮ೧ ಪ ದ೩ ನಿ೩ ಸ ಸ ನಿ೩ ದ೩ ಪ ಮ೧ ಗ೩ ರಿ೩ ಸ ಚಕ್ರ ೬ ಋತು
೩೭ ಸಾಲಗ ಸ ರಿ೧ ಗ೧ ಮ೨ ಪ ದ೧ ನಿ೧ ಸ ಸ ನಿ೧ ದ೧ ಪ ಮ೨ ಗ೧ ರಿ೧ ಸ ಚಕ್ರ ೭ ಋಷಿ
೩೮ ಜಲಾರ್ಣವ ಸ ರಿ೧ ಗ೧ ಮ೨ ಪ ದ೧ ನಿ೨ ಸ ಸ ನಿ೨ ದ೧ ಪ ಮ೨ ಗ೧ ರಿ೧ ಸ ಚಕ್ರ ೭ ಋಷಿ
೩೯ ಝಾಲವರಾಳಿ ಸ ರಿ೧ ಗ೧ ಮ೨ ಪ ದ೧ ನಿ೩ ಸ ಸ ನಿ೩ ದ೧ ಪ ಮ೨ ಗ೧ ರಿ೧ ಸ ಚಕ್ರ ೭ ಋಷಿ
೪೦ ನವನೀತ ಸ ರಿ೧ ಗ೧ ಮ೨ ಪ ದ೨ ನಿ೨ ಸ ಸ ನಿ೨ ದ೨ ಪ ಮ೨ ಗ೧ ರಿ೧ ಸ ಚಕ್ರ ೭ ಋಷಿ
೪೧ ಪಾವನಿ ಸ ರಿ೧ ಗ೧ ಮ೨ ಪ ದ೨ ನಿ೩ ಸ ಸ ನಿ೩ ದ೨ ಪ ಮ೨ ಗ೧ ರಿ೧ ಸ ಚಕ್ರ ೭ ಋಷಿ
೪೨ ರಘುಪ್ರಿಯ ಸ ರಿ೧ ಗ೧ ಮ೨ ಪ ದ೩ ನಿ೩ ಸ ಸ ನಿ೩ ದ೩ ಪ ಮ೨ ಗ೧ ರಿ೧ ಸ ಚಕ್ರ ೭ ಋಷಿ
೪೩ ಗವಾಂಬೋಧಿ ಸ ರಿ೧ ಗ೨ ಮ೨ ಪ ದ೧ ನಿ೧ ಸ ಸ ನಿ೧ ದ೧ ಪ ಮ೨ ಗ೨ ರಿ೧ ಸ ಚಕ್ರ ೮ ವಸು
೪೪ ಭವಪ್ರಿಯ ಸ ರಿ೧ ಗ೨ ಮ೨ ಪ ದ೧ ನಿ೨ ಸ ಸ ನಿ೨ ದ೧ ಪ ಮ೨ ಗ೨ ರಿ೧ ಸ ಚಕ್ರ ೮ ವಸು
೪೫ ಶುಭಪಂತುವರಾಳಿ ಸ ರಿ೧ ಗ೨ ಮ೨ ಪ ದ೧ ನಿ೩ ಸ ಸ ನಿ೩ ದ೧ ಪ ಮ೨ ಗ೨ ರಿ೧ ಸ ಚಕ್ರ ೮ ವಸು
೪೬ ಷಡ್ವಿಧಮಾರ್ಗಿಣಿ ಸ ರಿ೧ ಗ೨ ಮ೨ ಪ ದ೨ ನಿ೨ ಸ ಸ ನಿ೨ ದ೨ ಪ ಮ೨ ಗ೨ ರಿ೧ ಸ ಚಕ್ರ ೮ ವಸು
೪೭ ಸುವರ್ಣಾಂಗಿ ಸ ರಿ೧ ಗ೨ ಮ೨ ಪ ದ೨ ನಿ೩ ಸ ಸ ನಿ೩ ದ೨ ಪ ಮ೨ ಗ೨ ರಿ೧ ಸ ಚಕ್ರ ೮ ವಸು
೪೮ ದಿವ್ಯಾಮಣಿ ಸ ರಿ೧ ಗ೨ ಮ೨ ಪ ದ೩ ನಿ೩ ಸ ಸ ನಿ೩ ದ೩ ಪ ಮ೨ ಗ೨ ರಿ೧ ಸ ಚಕ್ರ ೮ ವಸು
೪೯ ಧವಳಾಂಬರಿ ಸ ರಿ೧ ಗ೩ ಮ೨ ಪ ದ೧ ನಿ೧ ಸ ಸ ನಿ೧ ದ೧ ಪ ಮ೨ ಗ೩ ರಿ೧ ಸ ಚಕ್ರ ೯ ಬ್ರಹ್ಮ
೫೦ ನಾಮನಾರಾಯಣಿ ಸ ರಿ೧ ಗ೩ ಮ೨ ಪ ದ೧ ನಿ೨ ಸ ಸ ನಿ೨ ದ೧ ಪ ಮ೨ ಗ೩ ರಿ೧ ಸ ಚಕ್ರ ೯ ಬ್ರಹ್ಮ
೫೧ ಕಾಮವರ್ಧಿನಿ ಸ ರಿ೧ ಗ೩ ಮ೨ ಪ ದ೧ ನಿ೩ ಸ ಸ ನಿ೩ ದ೧ ಪ ಮ೨ ಗ೩ ರಿ೧ ಸ ಚಕ್ರ ೯ ಬ್ರಹ್ಮ
೫೨ ರಾಮಪ್ರಿಯ ಸ ರಿ೧ ಗ೩ ಮ೨ ಪ ದ೨ ನಿ೨ ಸ ಸ ನಿ೨ ದ೨ ಪ ಮ೨ ಗ೩ ರಿ೧ ಸ ಚಕ್ರ ೯ ಬ್ರಹ್ಮ
೫೩ ಗಮನಶ್ರಮ ಸ ರಿ೧ ಗ೩ ಮ೨ ಪ ದ೨ ನಿ೩ ಸ ಸ ನಿ೩ ದ೨ ಪ ಮ೨ ಗ೩ ರಿ೧ ಸ ಚಕ್ರ ೯ ಬ್ರಹ್ಮ
೫೪ ವಿಶ್ವಾಂಬರಿ ಸ ರಿ೧ ಗ೩ ಮ೨ ಪ ದ೩ ನಿ೩ ಸ ಸ ನಿ೩ ದ೩ ಪ ಮ೨ ಗ೩ ರಿ೧ ಸ ಚಕ್ರ ೯ ಬ್ರಹ್ಮ
೫೫ ಶ್ಯಾಮಲಾಂಗಿ ಸ ರಿ೨ ಗ೨ ಮ೨ ಪ ದ೧ ನಿ೧ ಸ ಸ ನಿ೧ ದ೧ ಪ ಮ೨ ಗ೨ ರಿ೨ ಸ ಚಕ್ರ ೧೦ ದಿಶಿ
೫೬ ಷಣ್ಮುಖಪ್ರಿಯ ಸ ರಿ೨ ಗ೨ ಮ೨ ಪ ದ೧ ನಿ೨ ಸ ಸ ನಿ೨ ದ೧ ಪ ಮ೨ ಗ೨ ರಿ೨ ಸ ಚಕ್ರ ೧೦ ದಿಶಿ
೫೭ ಸಿಂಹೇಂದ್ರ ಮಧ್ಯಮ ಸ ರಿ೨ ಗ೨ ಮ೨ ಪ ದ೧ ನಿ೩ ಸ ಸ ನಿ೩ ದ೧ ಪ ಮ೨ ಗ೨ ರಿ೨ ಸ ಚಕ್ರ ೧೦ ದಿಶಿ
೫೮ ಹೇಮಾವತಿ ಸ ರಿ೨ ಗ೨ ಮ೨ ಪ ದ೨ ನಿ೨ ಸ ಸ ನಿ೨ ದ೨ ಪ ಮ೨ ಗ೨ ರಿ೨ ಸ ಚಕ್ರ ೧೦ ದಿಶಿ
೫೯ ಧರ್ಮವತಿ ಸ ರಿ೨ ಗ೨ ಮ೨ ಪ ದ೨ ನಿ೩ ಸ ಸ ನಿ೩ ದ೨ ಪ ಮ೨ ಗ೨ ರಿ೨ ಸ ಚಕ್ರ ೧೦ ದಿಶಿ
೬೦ ನೀತಿಮತಿ ಸ ರಿ೨ ಗ೨ ಮ೨ ಪ ದ೩ ನಿ೩ ಸ ಸ ನಿ೩ ದ೩ ಪ ಮ೨ ಗ೨ ರಿ೨ ಸ ಚಕ್ರ ೧೦ ದಿಶಿ
೬೧ ಕಾಂತಾಮಣಿ ಸ ರಿ೨ ಗ೩ ಮ೨ ಪ ದ೧ ನಿ೧ ಸ ಸ ನಿ೧ ದ೧ ಪ ಮ೨ ಗ೩ ರಿ೨ ಸ ಚಕ್ರ ೧೧ ರುದ್ರ
೬೨ ರಿಷಭಪ್ರಿಯ ಸ ರಿ೨ ಗ೩ ಮ೨ ಪ ದ೧ ನಿ೨ ಸ ಸ ನಿ೨ ದ೧ ಪ ಮ೨ ಗ೩ ರಿ೨ ಸ ಚಕ್ರ ೧೧ ರುದ್ರ
೬೩ ಲತಾಂಗಿ ಸ ರಿ೨ ಗ೩ ಮ೨ ಪ ದ೧ ನಿ೩ ಸ ಸ ನಿ೩ ದ೧ ಪ ಮ೨ ಗ೩ ರಿ೨ ಸ ಚಕ್ರ ೧೧ ರುದ್ರ
೬೪ ವಾಚಸ್ಪತಿ ಸ ರಿ೨ ಗ೩ ಮ೨ ಪ ದ೨ ನಿ೨ ಸ ಸ ನಿ೨ ದ೨ ಪ ಮ೨ ಗ೩ ರಿ೨ ಸ ಚಕ್ರ ೧೧ ರುದ್ರ
೬೫ ಮೇಚಕಲ್ಯಾಣಿ ಸ ರಿ೨ ಗ೩ ಮ೨ ಪ ದ೨ ನಿ೩ ಸ ಸ ನಿ೩ ದ೨ ಪ ಮ೨ ಗ೩ ರಿ೨ ಸ ಚಕ್ರ ೧೧ ರುದ್ರ
೬೬ ಚಿತ್ರಾಂಬರಿ ಸ ರಿ೨ ಗ೩ ಮ೨ ಪ ದ೩ ನಿ೩ ಸ ಸ ನಿ೩ ದ೩ ಪ ಮ೨ ಗ೩ ರಿ೨ ಸ ಚಕ್ರ ೧೧ ರುದ್ರ
೬೭ ಸುಚರಿತ್ರ ಸ ರಿ೩ ಗ೩ ಮ೨ ಪ ದ೧ ನಿ೧ ಸ ಸ ನಿ೧ ದ೧ ಪ ಮ೨ ಗ೩ ರಿ೩ ಸ ಚಕ್ರ ೧೨ ಆದಿತ್ಯ
೬೮ ಜ್ಯೋತಿಸ್ವರೂಪಿಣಿ ಸ ರಿ೩ ಗ೩ ಮ೨ ಪ ದ೧ ನಿ೨ ಸ ಸ ನಿ೨ ದ೧ ಪ ಮ೨ ಗ೩ ರಿ೩ ಸ ಚಕ್ರ ೧೨ ಆದಿತ್ಯ
೬೯ ಧಾತುವರ್ಧಿನಿ ಸ ರಿ೩ ಗ೩ ಮ೨ ಪ ದ೧ ನಿ೩ ಸ ಸ ನಿ೩ ದ೧ ಪ ಮ೨ ಗ೩ ರಿ೩ ಸ ಚಕ್ರ ೧೨ ಆದಿತ್ಯ
೭೦ ನಾಸಿಕಾಭೂಷಿಣಿ ಸ ರಿ೩ ಗ೩ ಮ೨ ಪ ದ೨ ನಿ೨ ಸ ಸ ನಿ೨ ದ೨ ಪ ಮ೨ ಗ೩ ರಿ೩ ಸ ಚಕ್ರ ೧೨ ಆದಿತ್ಯ
೭೧ ಕೋಸಲ ಸ ರಿ೩ ಗ೩ ಮ೨ ಪ ದ೨ ನಿ೩ ಸ ಸ ನಿ೩ ದ೨ ಪ ಮ೨ ಗ೩ ರಿ೩ ಸ ಚಕ್ರ ೧೨ ಆದಿತ್ಯ
೭೨ ರಸಿಕಪ್ರಿಯ ಸ ರಿ೩ ಗ೩ ಮ೨ ಪ ದ೩ ನಿ೩ ಸ ಸ ನಿ೩ ದ೩ ಪ ಮ೨ ಗ೩ ರಿ೩ ಸ ಚಕ್ರ ೧೨ ಆದಿತ್ಯ