ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳು ಸಂಸ್ಕೃತದ ಕಾವ್ಯ ಭೇದಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ೫ ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳೆಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾಳಿದಾಸಕುಮಾರಸಂಭವಮ್ ಹಾಗೂ ರಘುವಂಶಮ್, ಭಾರವಿಕಿರಾತಾರ್ಜುನೀಯಮ್, ಮಾಘಶಿಶುಪಾಲವಧಮ್ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಹರ್ಷನೈಷಧೀಯಚರಿತಮ್ ಇವುಗಳು ಪಂಚ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳು.