ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಾಲಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನವ ದೆಹಲಿಯ ನಾರ್ಥ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಟ್ಟಡ

ಭಾರತದ ಸರ್ಕಾರವು ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿ ಭಾರತ ದೇಶವನ್ನು ಆಳುವ ಸರ್ಕಾರ. ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುವ ಅಧಿಕಾರ ಈ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದೆ.