ದೂರದರ್ಶನ ೧

(ದೂರದರ್ಶನ (ಡಿ.ಡಿ.೧) ಇಂದ ಪುನರ್ನಿರ್ದೇಶಿತ)

ದೂರದರ್ಶನ - ಡಿಡಿ೧ : ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದೂರದರ್ಶನ ವಾಹಿನಿ