ಹರ್ಷವರ್ಧನ

ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾ
(ಹರ್ಷ ಇಂದ ಪುನರ್ನಿರ್ದೇಶಿತ)

ಹರ್ಷವರ್ಧನ (೫೭೦ - ೬೪೭) ಉತ್ತರ ಭಾರತವನ್ನು ಆಳಿದ ಒಬ್ಬ ಸಾಮ್ರಾಟ. ಗುಪ್ತ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಪತನದ ನಂತರ ಅನೇಕ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ರಾಜ್ಯಗಳಾಗಿ ಒಡೆದಿದ್ದ ಉತ್ತರ ಭಾರತವನ್ನು ಈತ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತಂದವನು.

ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿ ಹರ್ಷವರ್ಧನನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ


ಈಗಿನ ಹರ್ಷ ವರ್ಧನ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲಿ ಜನಿಸಿದ್ದನೆ (13-1-2006) Instagramnalli follow ಮಾಡ್ಬೋದು thenameis_mrbeast