ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಪಂಚದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಅಂಗಗಳು. ಸಸ್ತನಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಐದು ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವು:

ಇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಕಣ್ಣು
"https://kn.wikipedia.org/w/index.php?title=ಇಂದ್ರಿಯ&oldid=1159097" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ