ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸೌಮ್ಯ.ಹೆಚ್, ತ೦ದೆ ಹನುಮ೦ತಯ್ಯ ತಾಯಿ ಲಕ್ಶ್ಮಿದೇವಮ್ಮ. ನಾನು ಭಾರತೀಯಳು .... ಆಳ್ವಾಸ್ ಶಿಕ್ಶಣ ಪ್ರತಿಷ್ಟಾನದಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.

ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಲೇಖನಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ