ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ ಸಂಪಾದಕರಲ್ಲೊಬ್ಬ. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್. ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೫ರಿಂದ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯ.

ರಚಿಸಿದ / ಬದಲಾಯಿಸಿದ ಪುಟಗಳ ಸಾರಾಂಶ ಬದಲಾಯಿಸಿ

 1. ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಯಂತ್ರಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರವೇಶಿಕೆ
 2. ದೃಗ್ಗೋಚರ ರೋಹಿತ
 3. ಮನೋಚಿಕಿತ್ಸೆ
 4. ದ್ರವ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ
 5. 6-ಸಿಗ್ಮ
 6. ಉಪನಿಷತ್
 7. ಘನ

ನನ್ನ ಯೋಜನೆಗಳು ಬದಲಾಯಿಸಿ

ವಿಜ್ಞಾನ ಲೇಖನಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ (ಇಲ್ಲಿರುವಂತೆ) ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಲೇಖನಗಳು ಬದಲಾಯಿಸಿ

 1. ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಯಂತ್ರಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರವೇಶಿಕೆ
 2. ದೃಗ್ಗೋಚರ ರೋಹಿತ
 3. ಮನೋಚಿಕಿತ್ಸೆ
 4. ದ್ರವ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ
 5. ಘನ

ಅನುವಾದಗೊಂಡ ಲೇಖನಗಳ ಸಂವರ್ಧನಾ ಯೋಜನೆ (ಇಲ್ಲಿರುವಂತೆ) ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಲೇಖನಗಳು ಬದಲಾಯಿಸಿ

 1. ಉಪನಿಷತ್

ನವೀನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಲೇಖನಗಳು ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಲೇಖನಗಳು ಬದಲಾಯಿಸಿ