ನಿಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿಯ ಸ್ಥಳೀಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ. ನಂತರ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿ ಮುಖ್ಯ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸೋಣ. --ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ (ಚರ್ಚೆ) ೦೮:೧೩, ೨ ಮೇ ೨೦೧೮ (UTC)

ಶಿವಾನಂದ ಕಳವೆ, ಶ್ರೀ ಪಡ್ರೆ Krishna Kulkarni (ಚರ್ಚೆ) ೦೫:೪೯, ೬ ಮೇ ೨೦೧೮ (UTC)

ಇವರು ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಜೀವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವ್ಯಕ್ತಿಚಿತ್ರ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುತ್ತಿವೆಯೆ? --ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ (ಚರ್ಚೆ) ೦೫:೨೩, ೭ ಮೇ ೨೦೧೮ (UTC) (ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ)

Requesting to add entrepreneurship website pages

ಬದಲಾಯಿಸಿ

Can we get entrepreneurship website pages created by project tiger? I've created for Hacker news/ycombinator news .. please add it to list of articles to be created under project Tiger? --Mallikarjunasj ೧೦:೩೩, ೧೬ ಮೇ ೨೦೧೮ (UTC)

We can add. Lets not add many. Let us prefer important topics which is related to Karnataka-Kannada language. Please post the link below. I will add the topic to the article. --ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೪೦, ೧೬ ಮೇ ೨೦೧೮ (UTC)

Hacker news/ycombinator news Atal Labs Startup India Mallikarjunasj ೧೫:೩೮, ೨೦ ಮೇ ೨೦೧೮ (UTC)


Mallikarjunasj ೦೬:೨೦, ೨೫ ಮೇ ೨೦೧೮ (UTC) Am still waiting to hear, if these will be added. Let's add this. Hope it is not affiliated with you personally. Let's try to add topics like Karnataka's theatre artists. meanwhile, ..

how many Typos are ok in a Wiki article? Mallikarjunasj ೦೬:೧೮, ೨೫ ಮೇ ೨೦೧೮ (UTC) Was just browsing thru & https://kn.wikipedia.org/wiki/%E0%B2%AE%E0%B2%A6%E0%B3%8D%E0%B2%B0%E0%B2%BE%E0%B2%B8%E0%B3%8D_%E0%B2%AA%E0%B3%8D%E0%B2%B0%E0%B3%86%E0%B2%B8%E0%B2%BF%E0%B2%A1%E0%B3%86%E0%B2%A8%E0%B3%8D%E0%B2%B8%E0%B2%BF There are a bit too many for comfort, ..

like, ..

ಡಿಸೆಂಬರ್ 9, 2004 ರಂದು, ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ನೃತ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಫರಾಹ್ ಖಾನ್ರನ್ನು ಎಂಟು ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಕುಂದೆರ್ ವಿವಾಹವಾದರು. https://kn.wikipedia.org/wiki/%E0%B2%B6%E0%B2%BF%E0%B2%B0%E0%B3%80%E0%B2%B6%E0%B3%8D_%E0%B2%95%E0%B3%81%E0%B2%82%E0%B2%A6%E0%B2%B0%E0%B3%8D

not nitpicking, but then, .. Mallikarjunasj ೦೬:೨೦, ೨೫ ಮೇ ೨೦೧೮ (UTC) Is this competition, bluntly to type without review? If these all are awarded points, .. makes me sad. no point in putting effort to search-learn & then write.
@Mallikarjunasj: We expect zero errors. But few errors are acceptable. Because no one is perfect. And if you find mistakes feel free to correct. And yes. These are award points for the article, and effort you put to create articles. There are a huge amount of efforts in creating articles. When we translate something from English Wikipedia we try our best to localise the content such as references, citations, external links, Wiki links and interwiki links. --ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ (ಚರ್ಚೆ) ೦೬:೩೨, ೨೫ ಮೇ ೨೦೧೮ (UTC)