ಮನ್ನಣೆಯ ದಾಹವದು ಎಲ್ಲಕಿಂತ ಮಿಗಿಲು - ಡಿ.ವಿ.ಜಿ.


ಇತರ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ Gopala (CIS-A2K) (ಚರ್ಚೆ ಪುಟ) ಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.
ಮಿಂಚಂಚೆ ವಿಳಾಸ bhat.gka666(_AT_)gmail.com