ವರ್ಗ:ಹಿಂದೂ ಋಷಿಗಳು

ಕಶ್ಯಪ, ವಸಿಷ್ಠ, ಅತ್ರಿ, ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ, ಜಮದಗ್ನಿ, ಭರದ್ವಾಜ ಗೌತಮ ವೃಷಿ ಕುಂದನ ಬೃಂಗಿ