ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಧ್ಯೇಯಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳ 'ಧ್ಯೇಯ'(motto)ಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಪರಿವಿಡಿ:

ಈ ಪುಟದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನ್ಯತೆ ಗಳಿಸಿದ ರಾಜ್ಯಗಳ, ಸಾರ್ವಭೌಮ ದೇಶಗಳ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಿಂದ ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳ ಘೋಷಣೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ಗುರಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ನುಡಿಗಟ್ಟು ರಾಜ್ಯದ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಅಥವಾ ಪ್ರೇರಣೆ ವಿವರಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಇದು ಒಂದು ದೇಶದ ಧ್ವಜ, ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ, ಅಥವಾ ನಣ್ಯ ನುಡಿಗಟ್ಟುಆಗಿರಬಹುದು. ಕೆಲವು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಧ್ಯೇಯವಾಕ್ಯವು ಬೇಡವೆಂದು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರುತ್ತವೆ.

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

  • ಪಾಕಿಸ್ತಾನ - ಇಮಾನ್, ಇತ್ತೆಹಾದ್, ತನ್‍ಜೀಮ್ (ಉರ್ದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ: "Faith, Unity, Discipline")

ಸಂಪಾದಿಸಿ

  • ಭಾರತ - ಸತ್ಯಮೇವ ಜಯತೆ (ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಅರ್ಥ - "ಸತ್ಯವೊಂದೇ ಜಯ ಕಾಣುವುದು")