ಮುಳ್ಳು ಹಂದಿ
PorcupineCabelasSpringfield0511.jpg
North American porcupine
ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವರ್ಗೀಕರಣ
ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ: animalia
ವಂಶ: Chordata
ವರ್ಗ: Mammalia
ಗಣ: Rodentia
ಉಪಗಣ: Hystricomorpha
ಇಂಫ್ರಾಗಣ: Hystricognathi (part)
Families

Hystricidae (Old World porcupines)
Erethizontidae (New World porcupines)


ಮುಳ್ಳುಹಂದಿ ಹಂದಿಯಂತೆ ಮೈಮೇಲೆ ಮುಳ್ಳು ಇರುವ ಪ್ರಾಣಿ.ಇದರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರಭೇದಗಳಿವೆ.