ಭಾರತೀಯ ಗಣಿತಜ್ಞರು

ಇದರಲ್ಲಿ ಹದಿನಾರು ಸೂತ್ರಗಳಿವೆ.

ಭಾರತೀಯ ಗಣಿತಜ್ಞರ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿ:

ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿ.ಶ. ೧೦೦೦ ದ ವರೆಗೆಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿ.ಶ. ೧೦೦೦-೧೮೦೦ಸಂಪಾದಿಸಿ

೧೯-೨೦ ನೆಯ ಶತಮಾನಸಂಪಾದಿಸಿ

೨೦ ನೆಯ ಶತಮಾನಸಂಪಾದಿಸಿ

ಇವನ್ನೂ ನೋಡಿಸಂಪಾದಿಸಿ