ಕಾತ್ಯಾಯನನು (ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೩ನೇ ಶತಮಾನ) ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಸಂಸ್ಕ್ರತ ವ್ಯಾಕರಣಜ್ಞ, ಗಣಿತಜ್ಞ ಮತ್ತು ವೈದಿಕ ಪುರೋಹಿತನಾಗಿದ್ದನು. ಪಾಣಿನಿಯ ವ್ಯಾಕರಣದ ಒಂದು ವಿಸ್ತೃತ ವಿವರಣೆಯಾಗಿದ್ದ ವಾರ್ತಿಕ ಅವನ ಒಂದು ಕೃತಿ. ಪತಂಜಲಿಯ ಮಹಾಭಾಷ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ, ಈ ಪಠ್ಯವು ವ್ಯಾಕರಣ ಕಟ್ಟಳೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಯಿತು.