ಆರ್ಯಭಟ (ದ್ವಂದ್ವ ನಿವಾರಣೆ)

(ಆರ್ಯಭಟ ಇಂದ ಪುನರ್ನಿರ್ದೇಶಿತ)

ಆರ್ಯಭಟ ಹೆಸರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ.ದಲ್ಲಿ ಕೆಳಕಂಡ ಲೇಖನಗಳಿವೆ: