ಪ್ರಕಾಶ ವಿಜ್ಞಾನ


ಪ್ರಕಾಶ ವಿಜ್ಞಾನ (ಗ್ರೀಕ್ ನಿಂದ ὅλος -hólos whole + γραφή -grafē ಬರೆಯುವುದು, ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸುವುದು) ಒಂದು ತಂತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಬೀರಲ್ಪಟ್ಟ ಬೆಳಕನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ನಂತರ ಪುನಃ ಉತ್ಪಾದನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಅದು ವಸ್ತುವು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ದಾಖಲಾತಿ ಅಂಶದಲ್ಲಿದ್ದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ. ಚಿತ್ರವು ನೋಟದ ರೀತಿಯು ಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ ನವ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಕಾಸನ ಶಕ್ತಿಯು ಬದಲಾಗುವಂತೆ ವಸ್ತುವು ಈಗಲೂ ಇರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದಾಖಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಚಿತ್ರವು (ಹೊಲೊಗ್ರಾಮ್ ) ಮೂರು ಆಯಾಮವಾಗಿ ತೋರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಕಾಶ ವಿಜ್ಞಾನದ ತಂತ್ರವು ದೃಷ್ಟಿ ಸಂಬಂಧಿಯಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ, ಪುನಃ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೂ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡಬಹುದು. ದೃಷ್ಟಿ ವಿಜ್ಞಾನವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಥಿತಿಶಾಸ್ತ್ರದ 3 ಡಿ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರಕಾಶ ವಿಜ್ಞಾನದ ಧ್ವನಿಯ ಅಳತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇಚ್ಛೆ ಪಟ್ಟ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಇನ್ನೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ.

ಜರ್ಮನ್ ಗುರುತು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಐಂಡೆಂಟಿಗ್ರಾಮ್ ಸುರಕ್ಷತಾ ಭಾಗವಾಗಿದೆ.(Personalausweis)

ಸ್ಥೂಲ ಅವಲೋಕನಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪ್ರಕಾಶ ವಿಜ್ಞಾನವು 1947 ರಲ್ಲಿ ಹಂಗೇರಿಯ ಭೌತ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಡೆನ್ನಿಸ್ ಗ್ಯಾಬೊರ್ (ಹಂಗೇರಿಯ ಹೆಸರು: ಗ್ಯಾಬೊರ್ ಡೆನಿಸ್) (1900-1979).[೧] ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು 1971 ರಲ್ಲಿ ನೋಬೆಲ್ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದರು. ಇದನ್ನು ಹಿಂದೆಂದೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರದಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ನವೀನತೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸಿದ ಮೀಸಿಸ್ಲಾ ವುಲ್ಪ್ಕೆ ಅವರು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಿದರು. ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ರಗ್ಬಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಥೋಮ್ಸನ್-ಹೌಸ್ಟನ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ನಲ್ಲಿನ ಪರಿಶೋಧನೆಯಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿದ ಪರಿಣಾಮ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿತ್ತು. ಕಂಪನಿಯು ಇದಕ್ಕಾಗಿ 1947 ರಲ್ಲಿ ಪೇಟೆಂಟ್ ಗಾಗಿ (ಪೇಟೆಂಟ್ ಜಿಬಿ685286) ದಾಖಲಿಸಿತು. ಮೊದಲು ಸಂಶೋಧಿಸಿದ ತಂತ್ರವು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಈಗ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪ್ರಕಾಶ ವಿಜ್ಞಾನ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಪ್ರಕಾಶ ವಿಜ್ಞಾನವು ಬೆಳಕು-ದೃಷ್ಟಿ ಸಂಬಂಧಿ ತಂತ್ರದಂತೆ 1960 ರಲ್ಲಿ ಲೇಸರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುವವರೆಗೂ ಮುಂದುವರಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಮೊದಲ ಹೊಲೊಗ್ರಾಮ್ ದಾಖಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟ 3ಡಿ ವಸ್ತುಗಳು 1962 ರಲ್ಲಿ ಸೋವಿಯತ್ ಯೂನಿಯನ್[೨]ಯೂರಿ ಜೆನಿಸಿಯುಕ್ ಹಾಗೂ ಎಮಿಟ್ ಲೇಥ್ ಮತ್ತು ಜೂರಿಸ್ ಪುಪಾಟ್ನೀಸ್ ಅವರಿಂದ ಅಮೇರಿಕಾದ ಮಿಚಿಗನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿತು.[೩] ಉಚ್ಚ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಹೊಲೊಗ್ರಾಮ್‌ಗಳ ಛಾಯಾ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಸ್ಕರಿತ ತಂತ್ರವು ನಿಕೋಲಾಸ್ ಜೆ. ಫಿಲಿಪ್ಸ್ ಅವರಿಂದ ಸಾಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು.[೪] ಹಲವು ರೀತಿಯ ಹೊಲೊಗ್ರಾಮ್ ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಲೇತ್ ಮತ್ತು ಉಪಾಟ್ನೀಕ್ಸ್ ಅವರಿಂದ ತಯಾರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಪ್ರಸಾರ ಹೊಲೊಗ್ರಾಮ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಳೆಯುವ ಲೇಸರ್ ಬೆಳಕನ್ನು ಅವುಗಳ ಮೂಲಕ ಹರಿಸಿ ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಮೂಲದ ಹೊಲೊಗ್ರಾಮ್ ಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮೂಲದ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟ ಚಿತ್ರದಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ನಂತರದ ನಾಗರಿಕತೆ ಎಂದರೆ, ‘ಮಳೆಬಿಲ್ಲಿನ ಪ್ರಸಾರ’ ಹೊಲೊಗ್ರಾಮ್, ಇದು ಬಿಳಿಯ ಬೆಳಕು ಅಥವಾ ಇತರ ಏಕವರ್ಣ ಮೂಲಗಳ ಲೇಸರ್ ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಒಪ್ಪುವಂತಹ ವಿವರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಕಾಮನಬಿಲ್ಲಿನ ಹೊಲೊಗ್ರಾಮ್ ಗಳು ಇಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಉತ್ಪಾದನೆಗಳ ಗಂಟು ಕಟ್ಟುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಳೆ ಬಿಲ್ಲು ಹೊಲೊಗ್ರಾಮ್ ನ ಈ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೊರೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಮುಖ ಪರಿಹಾರದ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಅವು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂಗೆ ಹಾಕುವ ಮೇಲಿನ ಪದರದಲ್ಲಿ ಸಂಘೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಅವು ಕಲ್ಪಿತ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಪುನಃ ತಯಾರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಪ್ರಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ರೀತಿಯ ಹೊಲೊಗ್ರಾಮ್ ಎಂದರೆ ಪರ್ಯಾಲೋಚನೆಯ ಅಥವಾ ಡೆನಿಸಿಯುಕ್ ಹೊಲೊಗ್ರಾಮ್. ಇದು ಹೊಲೊಗ್ರಾಮ್ ಬದಿಯಲ್ಲಿರುವ ದರ್ಶಕನಿಗೆ ಬಿಳಿ ಬೆಳಕಿನ ಹೊಳೆಯುವ ಮೂಲವನ್ನು ಬಳಸಿ ಅನೇಕ ಬಣ್ಣಗಳ ಚಿತ್ರ ಮರು ಉತ್ಪಾದಿಸಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೊಲೊಗ್ರಫಿಯಲ್ಲಿನ ಆಶಾದಾಯಕವಾದ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಎಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ದೃಢವಾದ ಲೇಸರ್ ಗಳ ಸಾಮೂಹಿಕ ಉತ್ಪಾದನೆ. ಇವು ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಡಿವಿಡಿ ರೆಕಾರ್ಡರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಮತ್ತು ಹೊಲೊಗ್ರಫಿಗೆ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗವಿರುವ ಇತರ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಅಗ್ಗವಾದ, ಗಾಢವಾದ, ದೃಢವಾದ ಲೇಸರ್ ಗಳು ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡಗಿಯೇ ಮುಗಿಯುತ್ತವೆ. ದುಬಾರಿಯಾದ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೇಸರ್ ಗಳು ಈ ಮೊದಲು ಹೊಲೊಗ್ರಾಮ್ ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದ್ದವು. ಈಗ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದ ಹೊಲೊಗ್ರಫಿಯು ಪರಿಶೋದನೆಗಾರರು, ಕಲಾಕಾರರು, ಅರ್ಪಿತ ಹವ್ಯಾಸಗಾರರಿಗೆ ಉಪಯೋಗವಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಸಿದ್ಧಾಂತಸಂಪಾದಿಸಿ

 
ಹೊಲೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಮುದ್ರಣ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ

ಹೊಲೊಗ್ರಫಿಯು 3ಡಿ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿಯಂತೆ ಪ್ರಸ್ತಾವಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ತಪ್ಪು ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಸಾಮ್ಯತೆ ಎಂದರೆ ಧ್ವನಿಯ ಸ್ಥಾನವು ಪುನಃ ಉತ್ಪಾದಿಸಬಲ್ಲಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಧ್ವನಿ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಹೊಲೊಗ್ರಫಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬೆಳಕುಗಳು ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಬೀರಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ವಸ್ತುಗಳ ಸಮೂಹವು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಗುಣದ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಅನ್ವಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರಭೆಯೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಎರಡನೇ ಬೆಳಕಿನ ಒಂದು ಪ್ರಭೆಯು ಕೂಡ ದಾಖಲಾತಿ ಗುಣವನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಮಾನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ವ್ಯತಿಕರಣವು ಎರಡು ಪ್ರಭೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಬೆಳಕಿನ ಪ್ರದೇಶದ ಪರಿಣಾಮವು ಗೊತ್ತು ಗುರಿಯಿಲ್ಲದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡು ಹೊಲೊಗ್ರಾಮ್ ಆಗಿರುವ ತೀಕ್ಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಹೊಲೊಗ್ರಾಮ್ ಮೂಲ ಅನ್ವಯಿಕ ಪ್ರಭೆಯಿಂದ ಪ್ರಕಾಶಗೊಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಬೆಳಕಿನ ಪ್ರದೇಶವು ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಬೀರಲ್ಪಟ್ಟ ಬೆಳಕಿನ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿರದ ಅನ್ವಯಿಕ ಪ್ರಭೆಯಿಂದ ಬೇರೆಯಾಗಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೆಲವರು ಹೊಲೊಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಅ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು "ನೋಡು"ತ್ತಾರೆ. ಅನೇಕ ವಿಧಧ ದಾಖಲಾತಿ ವಸ್ತುಗಳಿದ್ದು, ಅವರನ್ನು ಛಾಯಾಚಿತ್ರದ ಪೊರೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದು.

ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಬೇರ್ಪಡುವಿಕೆಸಂಪಾದಿಸಿ

ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯು ಹೆಚ್ಚು ಕಿರಣಗಳು ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ ವ್ಯತಿಕರಣ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ವಿವರ್ತನೆಯು ಕಿರಣಗಳು ವಸ್ತುವನ್ನು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದಾಗ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಲೊಗ್ರಾಫಿಕ್ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ರೀತಿಯು ವ್ಯತಿಕರಣ ಮತ್ತು ವಿವರ್ತನೆ ಕಾಲಾವಧಿಯ ಕೆಳಗೆ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೆಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಹೊಲೊಗ್ರಾಫಿಕ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ತಿಳಿವಳಿಕೆ ನೀಡಲು ಇದು ಸಾಕಷ್ಟು ನಿಖರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸಮತಲ ಅಲೆಯ ಅಂಚುಸಂಪಾದಿಸಿ

ಒಂದು ವಿವರ್ತನೆಯು ಪುನಃ ಸಂಭವಿಸುವ ಮಾದರಿಯ ಆಕಾರವಾಗಿದೆ. ಚಿಕ್ಕ ಉದಾಹರಣೆ ಎಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅವಕಾಶದಲ್ಲಿ ರಂಧ್ರಗೊಂಡು ತುಂಡಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳು λ, ಬೆಳಕಿನ ತರಂಗಮಾನ ಮತ್ತು ಡಿ ಗಳ ಸಮಾನ ಮನೋಧರ್ಮ, ರಂಧ್ರ ಮತ್ತು ದೋಷದಿಂದ ನೀಡಲ್ಪಟ್ಟ sinθ = λ/d ನಿಂದ ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ ಕೋನದಲ್ಲಿ ನಮ್ರವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಹೊಲೊಗ್ರಾಮನ್ನು ಒಂದೇ ಬೆಳಕಿನ ಮೂಲದ ಎರಡು ಸಮತಲ ಅಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಂದು (ಅನ್ವಯಿಕ ಕಿರಣ) ಛಾಯಾಗ್ರಹಣದ ಮೇಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೊಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಮತ್ತೊಂದು (ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಹೊರಡುವ ಕಿರಣ) ತಟ್ಟೆಯ ಒಂದು θ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಹೊಡೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಎರಡು ಕಿರಣಗಳ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಂತವು 2π y sinθ/λ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಣದ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ y ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಣದ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಅಂತರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಎರಡು ಕಿರಣಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಅಡ್ಡಬರುತ್ತಿದ್ದು ಅದು ಒಂದು ವ್ಯತಿಕರಣ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. d = λ/sinθ ಮಧ್ಯಂತರಗಳಲ್ಲಿ 2π ನಿಂದ ಸಂಬಂಧಿತ ಹಂತವು ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ವ್ಯತಿಕರಣ ಅಂಚುಗಳ ಸ್ಥಳವನ್ನು d ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ವಸ್ತುವಿನ ಸಂಬಂಧಿತ ಹಂತ ಮತ್ತು ಉಲ್ಲೇಖ ಕಿರಣವು ಅಂಚು ವಿನ್ಯಾಸದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಹಾಗೂ ಮಿನಿಮಾ ಆಗಿ ಎನ್‌ಕೋಡ್ ಆಗುತ್ತದೆ.ಛಾಯಾಗ್ರಹಣದ ತಟ್ಟೆಯು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೊರ ಮೇಲ್ಮೈಯು ಕೂಡ ಬೇರ್ಪಡುವಿಕೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ಅನ್ವಯಿಕ ಕಿರಣವು ಯಾವಾಗ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣದ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನ ಪರಿಣಾಮ ಹೊಂದುತ್ತದೆಯೋ ಆಗ ಅದು ಅಂತಶಃ θ ಕೋನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಮೂಲ ವಸ್ತುವಿನ ಕಿರಣವು ಭಿನ್ನ ಪರಿಣಾಮ ಹೊಂದಿದ್ದಾಗ ಬೇರ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ವಸ್ತುವಿನ ಕಿರಣವು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ವಿವರ್ತನೆಯು ಎರಡು ಅಲೆಗಳ ಮೂಲಕ ತಯಾರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ಪುನರ್‌ನಿರ್ಮಾಣ ವಾದ ವಸ್ತುವಿನ ಕಿರಣ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಹೊಲೊಗ್ರಾಮ್ ಮೇಲಿನಂತೆ ವಿವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

ಬಿಂದು ಮೂಲಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

 
ಹೊಲೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಪುನರ್‌ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ

ಅಲ್ಪವಾದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರವಾದ ಹೊಲೊಗ್ರಾಮ್ ವಸ್ತುವಿನ ಕಿರಣದಂತೆ ಬೆಳಕಿನ ಬಿಂದು ಮೂಲಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಸಮತಲ ಅಲೆಯು ಅನ್ವಯಿಕ ಕಿರಣದಂತೆ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣದ ತಟ್ಟೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಗೊಳಿಸಲು ಉಪಯೋಗವಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವ್ಯತಿಕರಣದ ರೀತಿಯು ಬೇರ್ಪಡಿಸುವಿಕೆಯ ಕಡಿತದೊಂದಿಗೆ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಅಂತರ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಂಕಗಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ತಟ್ಟೆಯು ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ದೃಷ್ಟಿ ಸಂಬಂಧಿತ ನಮೂನೆಯ ಸ್ಥಳ ಬದಲಾವಣೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಯಾವಾಗ ತಟ್ಟೆಯು ಒಂಟಿ ಅನ್ವಯಿಕ ಕಿರಣಗಳಿಂದ ಪ್ರಕಾಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಯೋ ಆಗ ಅದು ಉಜ್ಜುವುದರಿಂದ ಶ್ರೇಣಿಗಳಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೋನದಲ್ಲಿ ಒಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ತಟ್ಟೆಯ ಮೇಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯ ಜಾಗದ ನಮೂನೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಪುನಃ ತಯಾರಿಸಬಲ್ಲ ವಸ್ತುವಿನ ಕಿರಣದ ಅಂತಿಮ ಪರಿಣಾಮ ಎಂದು ತೋರಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಮೂಲವನ್ನು ತೆಗೆದಾಗಲೂ ಕೂಡ ತಟ್ಟೆಯ ಹಿಂದಿನ ಬಿಂದು ಮೂಲದಿಂದ ಬೆಳಕು ಬರುತ್ತಿರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಛಾಯಾಗ್ರಹಣದ ತಟ್ಟೆಯಿಂದ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಗೋಚರವಾಗುವ ಬೆಳಕು ಅಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಬಿಂದು ಮೂಲದಿಂದ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಗೋಚರವಾದ ಬೆಳಕಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇತರ ಬದಿಯಿಂದ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡುವ ಒಬ್ಬ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಅಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಮೂಲ ಇರಲಿ ಇಲ್ಲದಿರಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿನ ಬಿಂದು ಮೂಲವನ್ನು "ಕಾಣು"ತ್ತಾನೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಹೊಲೊಗ್ರಾಮ್ ನಿಮ್ನ ಮಸೂರದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನದ ಎದುರಿನ ಅಲೆಯನ್ನು ಭಿನ್ನವಾದ ಅಲೆಯನ್ನಾಗಿ "ಪರಿವರ್ತಿಸುವ"ವರೆಗೂ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಸೂರವು ಮಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವ ಕಿರಣಗಳು ಯಾವುದೇ ಅಲೆಯ ಭಿನ್ನತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಬಿಂದು ಮೂಲ ಹಾಗೂ ತಟ್ಟೆಗಿರುವ ದೂರವೇ ಕೇಂದ್ರದ ಉದ್ದವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಜಟಿಲ ವಸ್ತುಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

ಜಟಿಲ ವಸ್ತುವಿನ ಹೊಲೊಗ್ರಾಮನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲು, ಲೇಸರ್ ಪ್ರಭೆಯು ಮೊದಲು ಪ್ರಭೆ ಬೇರ್ಪಡಿಸುವ ಅರ್ಧ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಗಾಜು ಅಥವಾ ಎರಡು ಪ್ರಭೆಗಳ ವಕ್ರೀಭವನ ಹೊಂದುವಂತಹ ವಸ್ತುವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬೆಳಕಿನ ಪ್ರಭೆಗಳಾಗಬೇಕು. ಒಂದು ಪ್ರಭೆಯು ವಸ್ತುವಿನ ಚಿತ್ರವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭೆ ಬೀರುವಂತೆ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ವಸ್ತುವನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತದೆ. ಎರಡನೇ ಪ್ರಭೆಯು (ಅನ್ವಯಿಕ) ದಾಖಲಾತಿ ವಸ್ತುವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತದೆ. ಕಿರಣಗಳ ವಿವರ್ತನೆ ಸಿದ್ಧಾಂತದಂತೆ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿಯ ಪ್ರತಿ ಬಿಂದುವೂ ಬೆಳಕಿನ ಬಿಂದು ಮೂಲದಂತೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಬಿಂದು ಮೂಲವೂ ಕೂಡ ಅನ್ವಯಿಕ ರೀತಿಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಿ ಅನ್ವಯಿಕ ಪ್ರಭೆಯ ಜೊತೆ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮದ ನಮೂನೆಯು (ದೃಢವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದು, ಒಂದು ಅನಂತ ಸಂಖ್ಯೆ) ಬಿಂದು ಮೂಲ + ಅನ್ವಯಿಕ ಪ್ರಭೆಯ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ನಮೂನೆಯ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೊತ್ತವಾಗಿದೆ. ಯಾವಾಗ ವಸ್ತುವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲವೋ ಆಗ ಹೊಲೊಗ್ರಾಫಿಕ್ ತಟ್ಟೆಯು ಅನ್ವಯಿಕ ಪ್ರಭೆಯಿಂದ ಪ್ರಕಾಶಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಿಂದು ಮೂಲದ ಉಜ್ಜುವಿಕೆಯ ಕಿರಣಗಳ ಒಕ್ರ ವಿಯೋಜನವು ಅನ್ವಯಿಕ ಪ್ರಭೆಯ ಅಂಶವನ್ನು ಎದುರಿನ ಅಲೆಯ ಬಿಂದು ಮೂಲವನ್ನು ಪುನಃ ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಶ್ರೇಣಿಗಳಾಗಿ ಒಡೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಲೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಸ್ತುವಿನ ಪ್ರಭೆಯನ್ನು ಪುನಃ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಜೊತೆ ಸೇರುತ್ತವೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಅಲೆಯಿಂದ ತಲುಪಲ್ಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಮೂಲಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಅನ್ವಯಿಕ ಪ್ರಭೆಯಿಂದ ಪ್ರಕಾಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಬೀರಲ್ಪಟ್ಟ ಅಲೆಯ ಮೂಲಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ವಸ್ತುವು ಈಗಲೂ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವಂತೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ತಾತ್ವಿಕ ಚಿತ್ರ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಇದು ವಸ್ತುವು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಲ ಇರದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಉಂಟಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬೆಳಕಿನ ಮೂಲದ ನಿರ್ದೇಶನವು ತಾತ್ವಿಕ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಿಸುವಂತೆ ಕಾಣುವುದು ನಿಜವಾದ ಪ್ರಕಾಶಿಸುವ ಪ್ರಭೆಯಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಸಾಧಾರಣ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸರಣ ಹೊಲೊಗ್ರಾಮ್ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಇತರ ಹೊಲೊಗ್ರಾಮ್ ಗಳಾದ ಮಳೆಬಿಲ್ಲು ಹಾಗೂ ಡೆನಿಸ್ಯುಕ್ ಹೊಲೊಗ್ರಾಮಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಜಟಿಲವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಆದರೆ, ಸಮಾನ ರೂಪದ ತಾತ್ವಿಕತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.

ಗಣಿತ ಮಾದರಿಸಂಪಾದಿಸಿ

ಒಂದು ಬೆಳಕಿನ ಅಲೆಯನ್ನು ಕ್ಲಿಷ್ಟವಾದ ವಿದ್ಯುತ್ ಹಾಗೂ ಆಯಸ್ಕಾಂತೀಯ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ U ಸಂಕೀರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಮಾದರಿಯನ್ನಾಗಿಸಬಹುದು. ಬೆಳಕಿನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಮತ್ತು ಹಂತಗಳು ಕ್ಲಿಷ್ಟ ಅಂಕದ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಬೆಲೆ ಹಾಗೂ ಕೋನದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೊಲೊಗ್ರಾಫಿಕ್ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದೇ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿನ ವಸ್ತು ಮತ್ತು ಅನ್ವಯಿಕ ಅಲೆಗಳು U O ಮತ್ತು U R ನಿಂದ ನೀಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ. ಮಿಶ್ರಿತ ಪ್ರಭೆಯು U O + U R ಎಂದು ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ. ಮಿಶ್ರಿತ ಪ್ರಭೆಯ ಶಕ್ತಿಯು ವಿದ್ಯುತ್ ಅಲೆಯ ಮಾನದ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಅನುಪಾತವಾಗಿರುತ್ತದೆ:

 

ಬಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ತಟ್ಟೆಯು ಎರಡು ಪ್ರಭೆಗಳಿಗೆ ಬಹಿರಂಗಗೊಳಪಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಅದು ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತದೆ. T ಇದು ತಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ಬೆಳಕಿನ ಶಕ್ತಿಗೆ ಅನುಪಾತೀಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಹೀಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

 

where k is a constant. k ಅಚಲವಾಗಿರುವಲ್ಲಿ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಂಡ ತಟ್ಟೆಯು ಅನ್ವಯಿಕ ಕಿರಣದಿಂದ ಪ್ರಕಾಶಿತಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ, ತಟ್ಟೆಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರಸಾರ ಹೊಂದಿದ ಬೆಳಕು ಆಗಿದ್ದು U H

 

U H ಇದು ನಾಲ್ಕು ಹಂತಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಡುಬರಬಹುದು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದು kU O ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ U RU R* ಇದು ಒಂದಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಇದೊಂದು ಪುನಃ ತಯಾರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವಸ್ತುವಿನ ಪ್ರಭೆ. ಎರಡನೇ ಹಂತವು ಅನ್ವಯಿಕ ಪ್ರಭೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾವುದರ ಪ್ರಸಕ್ತತೆ U R2 ನಿಂದ ಸುಧಾರಿಸಿರುತ್ತದೆಯೋ ಅದು. ಮೂರನೇಯದು ಕೂಡ ಅನ್ವಯಿಕ ಪ್ರಭೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾವುದು ಅದರ ಪ್ರಸಕ್ತತೆಯನ್ನು U O2 ನಿಂದ ಸುಧಾರಿಸಿರುತ್ತದೆಯೋ ಅದು; ಈ ಬದಲಾಯಿಸುವಿಕೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಕಿರಣವನ್ನು ತನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ದಿಕ್ಕಿನಿಂದ ವಿವರ್ತಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಾಲ್ಕನೆಯ ಹಂತವು "ಜೋಡಿ ವಸ್ತುವಿನ ಪ್ರಭೆ". ಪ್ರತಿಲೋಮವಾದ ಅಂಕವನ್ನು ವಸ್ತುವಿನ ಪ್ರಭೆಗೆ ತನ್ನಿಂತ ತಾನೆಯೇ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ವಸ್ತುವಿನ ನಿಜವಾದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಹೊಲೊಗ್ರಾಫಿಕ್‌ನ ತಟ್ಟೆಯ ಆಚೆ ರಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮೊದಲ ಹೊಲೊಗ್ರಾಮ್ ಗಳು ದಾಖಲಾತಿ ಗುಣವನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಿಸಲು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಸ್ತು ಮತ್ತು ಅನ್ವಯಿಕ ಪ್ರಭೆ ಎರಡನ್ನೂ ಹೊಂದಿರುತ್ತಿದ್ದವು. ಇದರರ್ಥ ಎಂದರೆ ಎಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಭೆಗಳು ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದರಂತೆ ಇಡಲ್ಪಟ್ಟ ಹೊಲೊಗ್ರಾಮ್ ಗಳಿಂದ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲೋಸುಗ ಅಕ್ಷರೇಖೆ ರಹಿತ ಹೊಲೊಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರಭೆಗಳು ಲೇಥ್ ಮತ್ತು ಉಪಾಟ್ನೇಕ್ಸ್ ಗಳಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ವಸ್ತು ಮತ್ತು ಅನ್ವಯಿಕ ಪ್ರಭೆಗಳು ಹೊಲೊಗ್ರಾಫಿಕ್ ದಾಖಲಾತಿ ಗುಣ ಮತ್ತು ತಾತ್ವಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬೇರ್ಪಟ್ಟ ಕೋನಗಳ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತವೆ. ನಿಜವಾದ ಹಾಗೂ ಅನ್ವಯಿಕ ಅಲೆಗಳ ಕೇಂದ್ರಗಳೆಲ್ಲವೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಿತ ವಸ್ತುವಿನ ಪ್ರಭೆಯಿಂದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಹೊಲೊಗ್ರಾಮನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವುದುಸಂಪಾದಿಸಿ

 
ಚಿದುರಿದ ಬೆಳಕಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಎದುರಿಗೆ ಪ್ರಕಾಶ ವಿಜ್ಞಾನ ದಛಾಯಾಚಿತ್ರ- 8x8 mm

ನೇರದಲ್ಲಿರುವ ಚಿತ್ರವು ಛಾಯಾಗ್ರಹಣದ ಜಿಡ್ಡಿನ ಮೇಲೆ ದಾಖಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಹೊಲೊಗ್ರಾಮ್ ನ ವ್ಯಾಪಕ ಬೆಳಕಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಎದುರು ತೆಗೆದ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ. ಈ ಪ್ರದೇಶವು 8 ಮಿ.ಮಿ. ಬೈ 8 ಮಿ.ಮಿ. ಎಂದು ತೋರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಹೊಲೊಗ್ರಾಫಿಕ್ ದಾಖಲಾತಿಯು ತೀಕ್ಷ್ಣತೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಗುರಿಯಿಲ್ಲದ ವಸ್ತುವಿನ ಮಚ್ಚೆ ರೀತಿಯ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಛಾಯಾಗ್ರಹಣದ ದ್ರವಮಿಶ್ರಣ (ಎಮುಲ್ಷನ್‌) ಅನ್ನು ಏರಿಸಿರುವಂತಹ ಗಾಜಿನ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಸಂಖ್ಯೆಯ ಪ್ರತಿಫಲನದಿಂದ ಊಂಟಾಗುವ ವ್ಯತಿಕರಣದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಪದ್ಧತಿಗನುಸಾರವಾದ ಗೆರೆಯಲ್ಲ. ಈ ಮೂಲಕ ಹೊಲೊಗ್ರಾಮ್ ನ ವಿಷಯವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದು ಗ್ರಾಮಫೋನ್ ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಗ್ರಾಮಫೋನಿನ ದಾಖಲಾತಿ ಮೇಲ್ಮೈಯ ಆಕಾರ ನೋಡಿ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಈ ಹೊಲೊಗ್ರಾಮ್ ಭಿನ್ನವಾದ ಲೇಸರ್ ಪ್ರಭೆಯಿಂದ ಪ್ರಕಾಶಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆಯೋ ಆಗ ವೀಕ್ಷಕನು ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತಯಾರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವಸ್ತುವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು (ಆಟದ ವಸ್ತುವಿನ ದೊಡ್ಡಗಾಡಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ). ಏಕೆಂದರೆ ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಬೀರಲ್ಪಟ್ಟ ಬೆಳಕನ್ನು ಪುನರ್ ರ್ಮಿಸಲು ಬೆಳಕು ಹೊಲೊಗ್ರಾಮ್ ನಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಒಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ಒಬ್ಬ ಒಂದು ದೃಶ್ಯದತ್ತ ನೋಡುತ್ತಾನೆಯೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಣ್ಣು ಕೂಡ ದೃಶ್ಯದಿಂದ ಬೀರಲ್ಪಟ್ಟ ಬೆಳಕಿನತ್ತ ನೋಡುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಮಸೂರವು ರೆಟಿನಾದ ಮೇಲೆ ದೃಶ್ಯದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೂಲೆಯಿಂದಲೂ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ನಿಶ್ಚಿತ ಮೂಲೆಗೆ ಬೆಳಕು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಬೀರಲ್ಪಟ್ಟ ಬೆಳಕಿನ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಹೊಲೊಗ್ರಾಮ್ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಿಸುವವರೆಗೂ ಅದು ಹೊಲೊಗ್ರಾಮ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಅದೇ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾನೆ. ಅದು ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಬೆಳಕಿನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬೀರಲ್ಪಟ್ಟದ್ದಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಹೊಲೊಗ್ರಾಮ್ ನಿಂದ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಬೆಳಕಿನ ಕ್ಷೇತ್ರವೇ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ, ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ತಾನು ನೋಡುತ್ತಿರುವ ವಸ್ತು ನಿಜವಾದದ್ದೇ ಅಥವಾ ತಾತ್ವಿಕವಾದದ್ದೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಲಾರ. ವ್ಯಕ್ತಿಯು ನಿಜವಾದ ಬೆಳಕಿನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಬೆಳಕಿನ ಕ್ಷೇತ್ರದತ್ತ ನೋಡುತ್ತಿರಬಹುದು, ಒಂದು ವೇಳೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಚಲಿಸಿದರೆ ವಸ್ತುವೂ ಕೂಡ ಅದೇ ದಾರಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಚಲಿಸಿದಂತೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಸ್ತುಗಳಿರಬಹುದು, ಅವರು ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿಯೇ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತವೆ. ಒಮ್ಮೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಎರಡೂ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರೆ (ಬದಲಾಗದ ಪರಿಧಿಯ ದೃಷ್ಟಿ), ಅವನು ಅಥವಾ ಅವಳು ನಿಜವಾದ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿರುವಂತೆ ಹೊಲೊಗ್ರಾಮನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಆಳವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ.

ಏಕೆ ಒಂದು ಪೂರ್ಣಲೇಖವು ಒಂದು ೩ಡಿ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಅಲ್ಲ ಎ೦ಬುದು ಇದರಿ೦ದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಲ್ಪಡಬೇಕು. ಒಂದು ಛಾಯಾಚಿತ್ರವು ಒಂದು ಏಕೈಕ ನೋಟದ ಕೋನದ ಕಡೆಯಿ೦ದ ದಾಖಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಒಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುತ್ತದೆ, ಅದು ಕ್ಯಾಮರಾದ ಮಸೂರದ ಸ್ಥಾನದಿ೦ದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಪೂರ್ಣಲೇಖವು ಒಂದು ಚಿತ್ರವಲ್ಲ, ಆದರೆ ಹರಡಿದ ಬೆಳಕಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸಬಲ್ಲ ಒಂದು ಸಂಕೇತೀಕರಣದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಚಿತ್ರಗಳು ನಂತರ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಕಿರಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಮರಾದ ಜೊತೆ ಅಥವಾ ಕಣ್ಣುಗಳಿ೦ದ ಯಾವುದೇ ಬಿ೦ದುವಿನಿ೦ದ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಮು೦ಚಿನ ದಿನಗಳ ಪೂರ್ಣಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಚೆಸ್ ಬೋರ್ಡನ್ನು ಭೌತಿಕವಸ್ತುವನ್ನಾಗಿ ಬಳಸುವುದು ಬಹಳ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿತ್ತು, ಮತ್ತು ನಂತರ ಪುನರ್‌ನಿರ್ಮಿತವಾದ ಬೆಳಕುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊ೦ಡು ಹೇಗೆ ಚೆಸ್-ಪೀಸ್‌ಗಳ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಸ್ಥಾನಗಳು ಬದಲಾದ೦ತೆ ಕಾಣುತ್ತವೆ ಎ೦ಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಹಲವು ವಿಭಿನ್ನ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ ಛಾಯಾಚಿತ್ರವನ್ನು ತೆಗೆಯುವುದು. ಪೂರ್ಣಲೇಖನದಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿ ಬಿ೦ದುವೂ ಸಮಗ್ರ ಮೊದಲಿನ ದೃಶ್ಯದಿ೦ದ ಬೆಳಕನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಸಮಗ್ರ ದೃಶ್ಯವು, ಮೂಲತತ್ವದಲ್ಲಿ, ಪೂರ್ಣಲೇಖನದ ಒಂದು ಕ್ರಮವಿಲ್ಲದ ಸಣ್ಣ ಭಾಗಗಳಿ೦ದ ಪುನರ್‌ನಿರ್ಮಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಲು, ಪೂರ್ಣಲೇಖನವು ಸಣ್ಣ ಚೂರುಗಳಾಗಿ ಮುರಿಯಲ್ಪಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಆಗಲೂ ಕೂಡ ಪೂರ್ತಿ ಭೌತಿಕವಸ್ತುವು ಪ್ರತಿ ಸಣ್ಣ ಚೂರುಗಳಿ೦ದ ನೋಡಲ್ಪಡಬೇಕು. ಒಬ್ಬನು ಪೂರ್ಣಲೇಖನವನ್ನು ಭೌತಿಕ ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲಿರುವ "ಕಿಟಕಿ" ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದರೆ, ನಂತರ ಪೂರ್ಣಲೇಖನದ ಪ್ರತಿ ಚಿಕ್ಕ ಚೂರುಗಳು ಕೇವಲ ಕಿಟಕಿಯ ಒಂದು ಭಾಗಗಳಾಗುತ್ತವೆ ಅದರಿ೦ದ ಉಳಿದ ಕಿಟಕಿಗಳು ಮುಚ್ಚಿಕೊ೦ಡಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಈಗಲೂ ಕೂಡ ನೋಡಬಹುದು.ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪೂರ್ಣಲೇಖನದ ಗಾತ್ರವು ಕಡಿಮೆಯಾದ೦ತೆ ಒಬ್ಬನು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ - ಚಿತ್ರವು "ಅಸ್ಪಷ್ಟ"ವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ವಿವರ್ತನೆಯ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮ ಮತ್ತು ಢೃಡಮನೋಭಾವದ ಚಿತ್ರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಅ೦ತಿಮವಾಗಿ ವಿವರ್ತನೆಯಿ೦ದ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟ೦ತೆ ಸಮಾನವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಸೂರ ಅಥವಾ ಮಸೂರದ ರ೦ದ್ರದ ವ್ಯಾಸವು ಕಡಿಮೆಯಾದ೦ತೆ ಢೃಡಮನೋಭಾವವು ಒರಟಾಗುತ್ತದೆ.

ವೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಮತ್ತು ರಚಿಸುವುದುಸಂಪಾದಿಸಿ

ಭೌತಿಕ ವಸ್ತು ಮತ್ತು ಉಲ್ಲೇಖ ಕಿರಣಗಳು ಪೂರ್ಣಲೇಖನದ ಮುದ್ರಣವು ನಡೆಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವ ಒಂದು ವ್ಯತಿಕರಣ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಲು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊ೦ದಿರಲೇ ಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಮಾಡಲು, ಅವರು ಒ೦ದೇ ರೀತಿಯ ಆವರ್ತನಗಳನ್ನು ಹೊ೦ದಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿಯ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಹಂತವನ್ನು ಹೊ೦ದಿರಬೇಕು, ಅ೦ದರೆ, ಅವು ಪರಸ್ಪರವಾಗಿ ಸುಸಂಬದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು. ಹಲವು ಲೇಸರ್ ಕಿರಣಗಳು ಈ ಷರತ್ತನ್ನು ಈಡೇರಿಸುತ್ತವೆ, ಮತ್ತು ಲೇಸರ‌ಗಳು ಅವುಗಳ ಆವಿಷ್ಕರಣ ಕಾಲದಿ೦ದ ಪೂರ್ಣಲೇಖನಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಡುತ್ತಿವೆ, ಆದಾಗ್ಯೂ ಗ್ಯಾಬೊರ್‌ನಿ೦ದ ಆವಿಷ್ಕರಿಸಿದ ಮೊದಲ ಪೂರ್ಣಲೇಖನವು ’ಅರೆ-ವರ್ಣೀಯ’ ಬೆಳಕಿನ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಎ೦ಬುದನ್ನು ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. ಮೂಲತತ್ವದಲ್ಲಿ, ಸುಸ೦ಬದ್ಧ ಷರತ್ತನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿದರೆ ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಬೆಳಕಿನ ಮೂಲಗಳು ಬಳಸಲ್ಪಡಬಹುದು, ಆದರೆ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏಕೈಕ ಲೇಸರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಬಳಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ, ಅ೦ಚಿನ ಮಾದರಿಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲು ಬಳಸಿದ ಮಧ್ಯ೦ತರವು ಅ೦ಚಿನ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ವಿಘಟಿಸಲು ಸಮರ್ಥವಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲವು ಬಳಸಿದ ಮಧ್ಯ೦ತರಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಗೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅ೦ಚುಗಳ ಅ೦ತರವು ಭೌತಿಕ ವಸ್ತು ಮತ್ತು ಉಲ್ಲೇಖ ಕಿರಣಗಳ ನಡುವಣ ಕೋನದ ಮೇಲೆ ಅವಲ೦ಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಈ ಕೋನವು 45° ಆಗಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತು ಬೆಳಕಿನ ತರ೦ಗಾ೦ತರವು 0.5μm ಆಗಿದ್ದರೆ, ಅ೦ಚಿನ ಅ೦ತರವು ಸುಮಾರು 0.7μm ಅಥವಾ ೧೩೦೦ ಸಾಲುಗಳು/mm. ಎಲ್ಲಾ ಅ೦ಚುಗಳು ವಿಘಟಿಸದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾರ್ಯನಿರತ ಪೂರ್ಣಲೇಖನವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಮಧ್ಯ೦ತರದ ದಾಖಲಾತಿಯು ಕಡಿಮೆಯಾದ೦ತೆ ಚಿತ್ರದ ವಿಘಟನೆಯು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಪೂರ್ಣಲೇಖನವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಯೂ ಅತಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ. ಕಂಪನ ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯ ಚಲನೆಯ ಕಾರಣದಿ೦ದ ಭೌತಿಕ ವಸ್ತು ಮತ್ತು ಉಲ್ಲೇಖ ಕಿರಣಗಳ ನಡುವಣ ಯಾವುದೇ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಹಂತದ ಬದಲಾವಣೆಯು ದಾಖಲಾತಿ ಮಧ್ಯ೦ತರದ ಮೇಲಿನ ಅ೦ಚುಗಳನ್ನು ಚಲಿಸುವ೦ತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಹಂತದ ಬದಲಾವಣೆಯು πಕ್ಕಿ೦ತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೆ, ಅ೦ಚಿನ ಮಾದರಿಯು ಸರಾಸರಿಯಾಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣಲೇಖನದ ದಾಖಲಾತಿಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ದಾಖಲಾತಿಯ ಸಮಯವು ಹಲವು ಸೆಕೆ೦ಡ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರಬಹುದು, ಮತ್ತು ಹಂತದ ಬದಲಾವಣೆ π ಇದು λ/2 ಇದರ ಚಲನೆಗೆ ಸರಿಸಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೀಡಲ್ಪಟ್ಟರೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಸ್ಥಿರತೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ.ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಬೆಳಕಿನ ಸುಸ೦ಬದ್ಧ ಉದ್ದವು ದೃಶ್ಯದ ಆಸಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಆಳವನ್ನು ಕ೦ಡುಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ ಅದು ಪೂರ್ಣಲೇಖನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ದಾಖಲಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪೂರ್ಣಲೇಖನ ಲೇಸರ್ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹಲವಾರು ಮೀಟರ್‌ಗಳ ಸುಸ೦ಬದ್ಧ ಉದ್ದವನ್ನು ಹೊ೦ದಿರುತ್ತದೆ, ಒಂದು ಆಳದ ಪೂರ್ಣಲೇಖನಕ್ಕೆ ವಿಪುಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪೆನ್ ಲೇಸರ್ ಸೂಚಿಗಳು ಚಿಕ್ಕ ಪೂರ್ಣಲೇಖನವನ್ನು (ಬಾಹ್ಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ನೋಡಿ)ಮಾಡಲು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಈ ಪೂರ್ಣಲೇಖನಗಳ ಗಾತ್ರವು ಲೇಸರ್ ಸೂಚಿಗಳ ಸುಸ೦ಬದ್ಧ ಉದ್ದದಿ೦ದ ನಿರ್ಬ೦ಧಿಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ (ಅದು ಹಲವಾರು ಮೀಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಅತಿಕ್ರಮಿಸುತ್ತದೆ), ಆದರೆ ಅವುಗಳ 5 mW ಕ್ಕಿ೦ತ ಕಡಿಮೆ ಶಕ್ತಿಗಳಿ೦ದ ನಿರ್ಬ೦ಧಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ದೃಶ್ಯವನ್ನು ರಚಿಸುವ ಭೌತಿಕ ವಸ್ತುಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ನೋಟದಿಂದ ಒರಟಾದ ಮೇಲ್ಮೈಗಳನ್ನು ಹೊ೦ದಿರುತ್ತವೆ ಆದ್ದರಿ೦ದ ಅವುಗಳು ಒಂದು ವಿಶಾಲ ಮಿತಿಯ ಕೋನಗಳ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕನ್ನು ಹರಡುತ್ತವೆ. ಒಂದು ಕನ್ನಡಿಯ೦ತೆ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುವ (ಅಥವಾ ಹೊಳೆಯುವ) ಮೇಲ್ಮೈಯು ಬೆಳಕನ್ನು ಇದರ ಮೇಲ್ಮೈಯ ಪ್ರತಿ ಬಿ೦ದುವಿನ ಮೇಲೆ ಒ೦ದೇ ಒಂದು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿ೦ದ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವು ದಾಖಲಿಸುವ ಮಧ್ಯ೦ತರದದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಸಂಗಿಕ ಘಟನೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಭೌತಿಕ ವಸ್ತುವಿನಿ೦ದ ಒರಟು ಮೇಲ್ಮೈ ಜೊತೆ ಹರಡಲ್ಪಟ್ಟ ಬೆಳಕು ಯಾದೃಚ್ಛಿಕವಾದ ವೈಶಾಲ್ಯ ಮತ್ತು ಹಂತವನ್ನು ಹೊ೦ದಿರುವ ಒಂದು ವಸ್ತುನಿಷ್ಠವಾದ ಸಣ್ಣಮಚ್ಚೆ ಮಾದರಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತದೆ.ಉಲ್ಲೇಖ ಕಿರಣವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಸಮತಲದ ತರ೦ಗಾಭಿಮುಖವಾಗಿರುತ್ತದೆ; ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಬೇರ್ಪಟ್ಟ ತರ೦ಗಾಭಿಮುಖ ಅದು ಒಂದು ಪೀನ ಮಸೂರವನ್ನು ಲೇಸರ್ ಕಿರಣದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ನಿರ್ಮಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.ಒಂದು ರವಾನೆ ಪೂರ್ಣಲೇಖನದಿ೦ದ ಕರಾರುವಾಕ್ಕಾದ ಭೌತಿಕ ವಸ್ತುವನ್ನು ಪುನರ್‌ನಿರ್ಮಿಸಲು, ಉಲ್ಲೇಖ ಕಿರಣವು ಅದೇ ರೀತಿಯ ತರ೦ಗಾ೦ತರ ಮತ್ತು ವಕ್ರತೆಗಳನ್ನು ಹೊ೦ದಿರಲೇ ಬೇಕು, ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣಲೇಖನವನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿಯ ಕೋನದಲ್ಲಿ ಮೂಲದ ಉಲ್ಲೇಖ ಕಿರಣದ೦ತೆ ಉಜ್ವಲಗೊಳಿಸಬೇಕು(ಅ೦ದರೆ ಕೇವಲ ಹಂತ ಮಾತ್ರ ಬದಲಾಯಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು). ಈ ಯಾವುದೇ ಷರತ್ತುಗಳಿ೦ದ ನಿರ್ಗಮನವು ವಿಕೃತಗೊಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪುನರ್‌ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಪೂರ್ಣಲೇಖನಗಳು ಲೇಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊ೦ಡು ದಾಖಲಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ, ಒಂದು ಸ೦ಕುಚಿತ-ತ೦ಡದ ಲ್ಯಾ೦ಪ್ ಅಥವಾ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕೂ ಕೂಡ ಪುನರ್‌ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ.ಪೂರ್ಣಲೇಖನವನ್ನು ಪುನರ್ನಿಮಿಸಲು ಬಳಸಿಕೊ೦ಡ ಬೆಳಕು ಹೆಚ್ಚಿನ ತರ೦ಗಾ೦ತರವನ್ನು ಹೊ೦ದಿದ್ದರೆ ಪುನರ್ನಿಮಿತವಾದ ಪೂರ್ಣಲೇಖನವು ಹಿರಿದಾಗಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಸಣ್ಣಕಣಗಳ ಪೂರ್ಣಲೇಖನ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಗೋಚರ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ನೊಡಲು ಕ್ಷ-ಕಿರಣಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಸಾದ್ಯ ಎ೦ಬುದು ತಿಳಿದು ಬ೦ದಾಗಿನಿ೦ದ ಇದು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಕೆಲವು ಆಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಕ್ಷ-ಕಿರಣ ಪೂರ್ಣಲೇಖನಗಳು ದಿನಾ೦ಕಕ್ಕೆ ನಿರ್ಮಿತವಾಗಲಿಲ್ಲ.[೫] ಹಲವಾರು ವಿಭಿನ್ನ ಆವರ್ತನಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕುವ ಒಂದು ಬೆಳಕಿನ ಮೂಲವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊ೦ಡು ಈ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ವಿವರಿಸಬಹುದು.[೬] ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಪುನರ್ನಿಮಾಣವು ಪೂರ್ಣಲೇಖನದ ಇ೦ಟರ್ಫೆರೋಮೆಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಲೇಖನವಾಗಿ ಪುನರ್ನಿಮಿತವಾದ ತರ೦ಗಾಭಿಮುಖಗಳು, ಜೀವ೦ತ ಭೌತಿಕ ವಸ್ತುವಿನ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಳಾಂತರವನ್ನು ಕ೦ಡುಹಿಡಿಯಲು, ಜೀವ೦ತ ತರ೦ಗಾಭಿಮುಖಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತವೆ, ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ವಸ್ತುವು ಸ್ಥಳಾ೦ತರಗೊಳ್ಳದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶೂನ್ಯ ಅ೦ಚನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಕಾಶ ವಿಜ್ಞಾನದ ಧ್ವನಿಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮಸಂಪಾದಿಸಿ

ಧ್ವನಿಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮವು ಮೇಲೆ ಚರ್ಚಿಸಿದ ವ್ಯತಿಕರಣ ಫ್ರಿಂಜ್‌ಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರಬೇಕು. ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ದೃಗ್ವಿಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ದೃಢವಾಗಿರಲು ಸಾಕಾಗುವಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಂಜ್‌ ನಮೂನೆಗಳನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್‌ ಮಾಡಲು ತಕ್ಕಷ್ಟು ಶೀಘ್ರಗ್ರಾಹಿತ್ವವನ್ನು ಅದು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎರಡು ಕಿರಣಗಳ ಯಾವುದೇ ಸಾಪೇಕ್ಷ ಚಲನೆಯು λ/2ಗಿಂತ ಗಮನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು.ಧ್ವನಿಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮವು ವ್ಯತಿಕರಣ ನಮೂನೆಯನ್ನು ಆಪ್ಟಿಕಲ್‌ ವಸ್ತುವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಬೇಕು, ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಸಂಗಿಕವಾದ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣದ ಪಾರ ಅಥವಾ ಹಂತವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಪಾರ ಮತ್ತು ಹಂತ ಹೊಲೊಗ್ರಾಮ್‌ಗಳೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪಾರ ಹೊಲೊಗ್ರಾಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯು, ಹೊಲೊಗ್ರಾಮ್‌ನ ’ಬೆಳಕಿನ ಹೀರುವಿಕೆ’ನಲ್ಲಿ ಆಗುವ ವ್ಯತ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ, ಒಂದು ಛಾಯಾಗ್ರಹಣದ ಎಮುಲ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ದೀಪ್ತಗೊಳಿಸಿದ ಬೆಳಕಿನ ತೀವ್ರತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಇಲ್ಲವೆ ಕಡಿಮೆ ಹೀರುವಂತಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಂತದ ಹೊಲೊಗ್ರಾಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿ, ವಸ್ತುವಿನ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಅಂತರ (ಅಂದರೆ, ವಕ್ರೀಭವನ ಸೂಚಕ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಂದ್ರತೆ)ವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಂತದ ಹೊಲೊಗ್ರಾಮ್‌ಗಳಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುವ ಅನೇಕ ವಸ್ತುಗಳು ತಾತ್ತ್ವಿಕ ವಿವರ್ತನೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಮುಟ್ಟುತ್ತದೆ, ಇದು ಸಾಂದ್ರ ಹೊಲೊಗ್ರಾಮ್‌ಗಳಿಗೆ 100% (ಬ್ರಾಗ್ ವಿವರ್ತನೆ ನಿಯಮ) ಮತ್ತು ತೆಳು ಹೊಲೊಗ್ರಾಮ್‌ಗಳಿಗೆ 33.9% (ರಾಮನ್-ನಾಥ್ ವಿವರ್ತನೆ ನಿಯಮ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೆಲವು μm ಸಾಂದ್ರತೆಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಕಾಶ ಫಿಲ್ಮ್‌ಗಳು). ಪಾರ ಹೊಲೊಗ್ರಾಮ್‌ಗಳು ಹಂತ ಹೊಲೊಗ್ರಾಮ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಬಹಳ ವಿರಳ.ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪಟ್ಟಿಯು ಪ್ರಕಾಶ ವಿಜ್ಞಾನದ ಮುದ್ರಣದ ಪ್ರಮುಖ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತೋರುತ್ತದೆ. ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಹೊಲೊಗ್ರಾಮ್‌ನ ಸಮೂಹ ನಕಲಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಮಿತಿಯು ಗ್ರೇಟಿಂಗ್ಸ್‌ನ ಗರಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವ್ಯತಿಕರಣವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆವಶ್ಯಕ ಅನಾವರಣ ದೀರ್ಘ ಅನಾವರಣಕ್ಕೆ. ಕಡಿಮೆ ಅನಾವರಣ ಸಮಯಗಳು (ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 1/1000ಕ್ಕೂ ಕಡಿಮೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪಲ್ಸ್‌ನ‌ ಲೇಸರ್‌) ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬದ್ಧತೆಯ ವಿಫಲತೆಯ ಕಾರಣ ಅಧಿಕ ಅನಾವರಣ ಅನ್ನು ಬೇಡುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಕಾಶ ವಿಜ್ಞಾನದ ಮುದ್ರಣ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗುಣಗಳು. ಮೂಲ:
[೭]
ವಸ್ತು ಮರುಬಳಕೆ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಹೊಲೊಗ್ರಾಮ್‌ನ ವಿಧ ಗರಿಷ್ಠ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುವುದು ಅನಾವರಣ [mJ/cm²] ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಮಿತಿ [mm−1]
ಛಾಯಾಗ್ರಹಣದ ಎಮುಲ್ಷನ್‌ಗಳು ಇಲ್ಲ ತೇವ ಪಾರ ಹಂತ(ಬ್ಲೀಚ್ ಮಾಡಿರುವುದು) 6% 0.001–0.1 1,000–10,000
ಹಂತ 60%
ಡೈಕ್ರೊಮೇಟೆಡ್‌ ಗೆಲಾಟಿನ್‌ ಇಲ್ಲ ತೇವ ಹಂತ 100% 10 10,000
ಫೋಟೋರೆಸಿಸ್ಟ್‌ಗಳು ಇಲ್ಲ ತೇವ ಹಂತ 33% 10 3,000
ಫೋಟೋಥರ್ಮೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್‌ಗಳು ಹೌದು ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ಹೀಟ್ ಉಷ್ಣ ಹಂತ 33% 0.01 500–1,200
ಫೋಟೋಪಾಲಿಮರ್‌‌ಗಳು ಇಲ್ಲ ಅನಾವರಣ ನಂತರ ಹಂತ 100% 1–1,000 2,000–5,000
ಫೋಟೋಕ್ರೊಮಿಕ್‌ಗಳು ಹೌದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಪಾರ 2% 10–100 >5,000
ಫೋಟೋರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್‌ಗಳು ಹೌದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಹಂತ 100% 0.1–50,000 2,000–10,000

ಹೊಲೊಗ್ರಾಮ್‌ಗಳ ಸಮೂಹ ನಕಲುಸಂಪಾದಿಸಿ

 
ನೊಕೀಯಾ ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಟರಿಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕಾಶ ವಿಜ್ಞಾನ. ಬ್ಯಾಟರಿಯ ಮೇಲೆ ಇದು "ಮೂಲ ನೊಕೀಯಾ" ಮತ್ತು ನಕಲಿ ಅಥವಾ ಅನುಕರಣವಲ್ಲ ಎಂದು ತೋರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ.

ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಹೊಲೊಗ್ರಾಮ್ಅನ್ನು ನಕಲು ಮಾಡಬಹುದು, ಪ್ರಕಾಶ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಹೋಲುವ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಾಗಬಹುದು, ಅಥವಾ ಉಬ್ಬು-ಮೇಲ್ಮೈ ಹೊಲೊಗ್ರಾಮ್‌ಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಬ್ಬು-ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಆಗಬಹುದು. ಉಬ್ಬು-ಮೇಲ್ಮೈ ಹೊಲೊಗ್ರಾಮ್‌ಗಳನ್ನು ಫೋಟೋರೆಸಿಸ್ಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಫೋಟೋಥರ್ಮೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಮುದ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಸಮೂಹ ನಕಲಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಉಬ್ಬು-ಚಿತ್ರದ ಹೊಲೊಗ್ರಾಮ್‌ಗಳನ್ನು ಈಗ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳ ಮೇಲಿನ ಭದ್ರತಾ ಉಪಾಧಿಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸರಕಿಗಾಗಿ. ದ ರಾಯಲ್ ಕೆನಡಿಯನ್ ಮಿಂಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸಂಕೀರ್ಣ ಮುದ್ರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರಕಾಶ ವಿಜ್ಞಾನಿಕ ಚಿನ್ನದ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ.[11] ಜೆ ಪಿ ಮಿಲ್ಲರ್‌ದ ಸ್ಕೂಕ್ (ವಾರ್ನರ್ ಬುಕ್ಸ್, 1984) ಪುಸ್ತಕವೇ ಮುಖಪುಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಲೊಗ್ರಾಮ್ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಮೊದಲ ಪುಸ್ತಕ. ಮುಖಪುಟವು ಮಿಲ್ಲರ್ನ ವಿನ್ಯಾಸವೊಂದನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಅದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ಆಡ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಮ್‌ನ "ಟೆಲ್ಸ್ಟಾರ್" ಹೊಲೊಗ್ರಾಮ್ ಮುಖಪುಟವನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಮುದ್ರಣವಾಯಿತು.ಉಬ್ಬು-ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹಂತವೆಂದರೆ, ನಿಕೆಲ್‌ವಿದ್ಯುದ್ಪದಚ್ಯುತಿಯ ಮೂಲಕ, ಫೋಟೋರೆಸಿಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಫೋಟೋಥರ್ಮೊಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್‌ನ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ ಉಬ್ಬು-ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ಅಚ್ಚೊಂದನ್ನು ಮಾಡುವುದು. ನಿಕೆಲ್ ಪದರವು ಸಾಕಷ್ಟು ದಪ್ಪನಾಗಿದ್ದಾಗ, ಅದನ್ನು ಮೂಲ ಹೊಲೊಗ್ರಾಮ್‌ನಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಲೋಹದ ಆಧಾರ ಇರುವ ತಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉಬ್ಬುಚಿತ್ರದ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಬಳಸುವ ಪದಾರ್ಥಗಳೆಂದರೆ ಪಾಲಿಯೆಸ್ಟರ್ ಬೇಸ್ ಫಿಲ್ಮ್, ಒಂದು ರಾಳ ಬೇರ್ಪಡಿಕೆ ಪದರ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶ ದೃಗ್ವಿಜ್ಞಾನಿಕ ಪದರವನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಒಂದು ಥರ್ಮೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಫಿಲ್ಮ್.ಉಬ್ಬು-ಚಿತ್ರ ಬರೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸರಳ ಕಾಯಿಸಿದ ಅಚ್ಚಿನ ಮೂಲಕ ನಡೆಸಬಹುದು. ನಕಲು ಮಾಡುವ ಫಿಲ್ಮ್‌ನ (ಥರ್ಮೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪದರ) ಕೆಳ ಪದರವನ್ನು ಅದು ಮೆತ್ತಗಾಗಲು ಬೇಕಾದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆಕಾರವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅಚ್ಚಿನ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಆಕಾರವು ಫಿಲ್ಮ್ಅನ್ನು ಅಚ್ಚಿನಿಂದ ತೆಗೆದು ಆರಿಸಿದ ಮೇಲೂ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಬಿಂಬದಲ್ಲಿ ಉಬ್ಬು-ಚಿತ್ರದ ಹೊಲೊಗ್ರಾಮ್‌ಗಳು ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಲು, ಒಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಪದರವನ್ನು ಹೊಲೊಗ್ರಾಮ್‌ನ ಮುದ್ರಣ ಪದರದ ಮೇಲೆ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗ, ಆವಶ್ಯಕ ಉಬ್ಬು-ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಶೀಟ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ಲೋಸಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಹೊಲೊಗ್ರಾಮ್‌ಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಸ್ಟೀಲ್‌ನ ಮೇಲೆ ಮುದ್ರಿಸಬಹುದು.[೮]

ಉಪಯೋಗಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

ಡೇಟಾ ಸಂಗ್ರಹಣೆಸಂಪಾದಿಸಿ

ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸುವುದಲ್ಲದೇ ಪ್ರಕಾಶ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಇತರ ಅನೇಕ ಉಪಯೋಗಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಪ್ರಕಾಶ ವಿಜ್ಞಾನ ಡೇಟಾ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಯು, ಅಧಿಕ ಸಾಂದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಫಟಿಕಗಳ ಅಥವಾ ಫೋಟೋಪಾಲಿಮರ್‌ಗಳ ಒಳಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಒಂದು ತಂತ್ರ. ಅನೇಕ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದರಿಂದ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುವುದು ಅತಿ ಮುಖ್ಯ. ಸದ್ಯದ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ತಂತ್ರಗಳು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬ್ಲೂ-ರೇ ಡಿಸ್ಕ್‌ಗಳು ಡೇಟಾ ಸಾಂದ್ರತೆಯ ಮಿತಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದಂತೆ (ವಿವರ್ತನೆಯ ಕಾರಣ-ಬರೆಯುವ ಕಿರಣಗಳ ಪರಿಮಿತ ಗಾತ್ರ), ಪ್ರಕಾಶ ವಿಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ತಂತ್ರಗಳು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಜನಪ್ರಿಯ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಾಗುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.ಈ ಡೇಟಾ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯ ಅನುಕೂಲವೇನೆಂದರೆ ಮುದ್ರಿಸುವ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸದೆ ಪರಿಮಾಣವನ್ನು ಬಳಸುವುದು. ಸದ್ಯ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಎಂ‌ಗಳು(SLMs) 1024×1024-ಬಿಟ್‌ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 1000 ವಿವಿಧ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು. ಸರಿಯಾದ ಮಾಧ್ಯಮ ಇದ್ದರೆ (ಬಹುಶಃ ಲಿನ್ಬೊ(LiNbO)3ಗಳಿಗಿಂತ ಪಾಲಿಮರ್‌ಗಳು), ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 1 ಗಿಗಾಬಿಟ್‌ ಬರೆಯುವ ವೇಗವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಓದುವ ವೇಗಗಳು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಎಷ್ಟೋ ಹೆಚ್ಚು ಇರಬಹುದು, ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 1-ಟೆರಾಬಿಟ್ ಓದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. 2005ರಲ್ಲಿ, ಆಪ್ಟ್‌ವೇರ್‌ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ಸೆಲ್‌ ಮುಂತಾದ ಕಂಪೆನಿಗಳು, ಡೇಟಾ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗೆ ಪ್ರಕಾಶ ವಿಜ್ಞಾನ ಪದರವನ್ನು ಬಳಸುವ (3.9 ಟಿಬಿ (ಟೆರಾಬೈಟ್‌) ಸಾಮರ್ಥ್ಯ) 120 ಎಂಎಂ‌ ಡಿಸ್ಕ್‌ಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಿವೆ. ಅವರು ಇವುಗಳನ್ನು ಹೊಲೊಗ್ರಾಫಿಕ್‌ ವರ್ಸಟಾಯಿಲ್‌ ಡಿಸ್ಕ್‌ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್‌ಫೇಸ್‌ ಟೆಕ್‌ನಾಲಜೀಸ್‌ ಎಂಬ ಕಂಪೆನಿಯು ಸ್ಪರ್ಧಿ ರೂಪವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ.ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾಶ ವಿಜ್ಞಾನ ಡೇಟಾ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾದರಿಗಳು, ಪ್ರತಿ ಮುದ್ರಿತ ಹೊಲೊಗ್ರಾಮ್‌ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಡೇಟಾವನ್ನು ಹಿಡಿಯುವ "ಪೇಜ್‌-ಆಧಾರಿತ" ಸಂಗ್ರಹಣೆಯನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗಿನ ಉಪಮೈಕ್ರೊಮೀಟರ್‌ ಗಾತ್ರದ "ಮೈಕ್ರೊ ಹೊಲೊಗ್ರಾಮ್‌"ಗಳ ಉಪಯೋಗದ ಮೇಲಿನ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಅನೇಕ ಸಮರ್ಥ 3ಡಿ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಡೇಟಾ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಪರಿಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಣಮಿಸಿವೆ. ಡೇಟಾ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯ ಈ ವಿಧಾನವು ಪೇಜ್‌-ಆಧಾರಿತ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯ ವೇಗವನ್ನು ಮುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲವಾದರೂ, ತಾಂತ್ರಿಕ ತೊಂದರೆಗಳು, ಮತ್ತು ಒಂದು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ವೆಚ್ಚ ಗಮನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಭದ್ರತೆಸಂಪಾದಿಸಿ

ಭದ್ರತಾ ಹೊಲೊಗ್ರಾಮ್‌ಗಳನ್ನು ನಕಲು ಮಾಡುವುದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಒಂದು ಮೂಲ ಹೊಲೊಗ್ರಾಮ್‌ನಿಂದ ಪ್ರತಿಕೃತಿ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಮೂಲಹೊಲೊಗ್ರಾಮ್‌ಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆಬಾಳುವ, ವಿಶೇಷ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದ ಸಲಕರಣೆಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಅನೇಕ ನೋಟುಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬ್ರೆಜಿಲಿಯನ್‌ ರಿಯಲ್‍ 20 ನೋಟು, ಬ್ರಿಟಿಷ್‌ ಪೌಂಡ್‌ 5/10/20 ನೋಟುಗಳು, ಕೆನಡಾ ಡಾಲರ್‌ 5/10/20/50/100 ನೋಟುಗಳು, ಯೂರೋ 5/10/20/50/100/200/500 ನೋಟುಗಳು, ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ವಾನ್‌ 5000/10000/50000 ನೋಟುಗಳು, ಜಪಾನ್‌ ಯೆನ್‌ 5000/10000 ನೋಟುಗಳು ಮುಂತಾದವು. ಅವುಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಕಾರ್ಡ್‌ ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್‌ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್‌ಗಳು, ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಡಿವಿಡಿಗಳು, ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಸಲಕರಣೆ.

ಕಲೆಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮೊದಲು ಕಲಾವಿದರು ಪ್ರಕಾಶ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮವಾಗುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕಂಡರು, ನಂತರ ಅದು ಅವರ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಕೆಲವು ಹೊಲೊಗ್ರಾಫ್‍ಕಾರರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಕಲಾವಿದ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನಿ ಎರಡೂ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡರೂ, ಪ್ರಕಾಶ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಲೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಮತ್ತು ಕಲಾವಿದರ ನಡುವಣ ಮೈತ್ರಿಯಿಂದಲೇ ಆಗುತ್ತದೆ.

ಸಾಲ್ವೇಡಾರ್‌ ಡಾಲಿಯು ಪ್ರಕಾಶ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕಲಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡವರಲ್ಲಿ ತಾನೇ ಮೊದಲು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡ. ಖಚಿತವಾಗಿ ಆತನೇ ಮೊದಲಿಗನು ಮತ್ತು ಹಾಗೇ ಮಾಡವಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧನೂ ಕೂಡ, ಆದರೆ 1972ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಡಾಲಿಯ ಹೊಲೊಗ್ರಾಮ್‌ಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆಯೇ, 1968ರಲ್ಲಿ ಮಿಚಿಗನ್‌ನ ಕ್ರ್ಯಾನ್‌ಬ್ರೂಕ್‌ ಅಕ್ಯಾಡೆಮಿ ಆಫ್‌ ಆರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಲೊಗ್ರಾಮ್‌ಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆಯಿತು ಮತ್ತು 1970ರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್‌ನ ಫಿಂಚ್‌ ಕಾಲೇಜ್‌ ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಪ್ರದರ್ಶನವೊಂದು ನಡೆಯಿತು.[೯]

1970ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸ್ಟೂಡಿಯೋಗಳು ಮತ್ತು ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು, ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಪ್ರಕಾಶ ವಿಜ್ಞಾನದ ಬಗೆಗೆ ತನ್ನದೇ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಲ್ಲಾಯ್ಡ್‌ ಕ್ರಾಸ್‌ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಸ್ಯಾನ್‌ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೊ ಸ್ಕೂಲ್‌ ಆಫ್‌ ಹೊಲೊಗ್ರಫಿ ಗಮನೀಯವಾಗಿತ್ತು, ರೊಸ್‌ಮೆರಿ (ಪೊಸಿ) ಎಚ್‌. ಜ್ಯಾಕ್‌ಸನ್‌ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್‌ನ ದ ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್‌ ಆಫ್‌ ಹೊಲೊಗ್ರಫಿ, ಲಂಡನ್‌ನ ರಾಯಲ್‌ ಕಾಲೇಜ್‌ ಆಫ್‌ ಆರ್ಟ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಟುಂಗ್‌ ಜಿಯೋಂಗ್‌ (ಟಿ.ಜೆ.) ಏರ್ಪಡಿಸಿದ ಲೇಕ್‌ ಫಾರೆಸ್ಟ್‌ ಕಾಲೇಜು ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿಗಳು[೧]. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗಳೂ ಈಗ ಉಳಿದಿಲ್ಲ; ಆದರೆ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್‌ ಫಾರ್‌ ಹೊಲೊಗ್ರಾಫಿಕ್‌ ಆರ್ಟ್ಸ್‌ [೨] ಮತ್ತು ಸಿಯೋಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಲೊಸೆಂಟರ್‌ [೩] Archived 2011-07-22 ವೇಬ್ಯಾಕ್ ಮೆಷಿನ್ ನಲ್ಲಿ. ಇವೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಲಾವಿದರು ತಮ್ಮ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬಹುದು.

ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಆದರೆ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಕಲಾವಿದರ ತಂಡವು ಪ್ರಕಾಶ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಕಲಾವಿದರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ [೪]. ಎಂ‌ಐ‌ಟಿ ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯ [೫] ಮತ್ತು ಜೊನಾತನ್‌ ರಾಸ್‌ [21] ಪ್ರಕಾಶ ವಿಜ್ಞಾನದ ವ್ಯಾಪಕ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಮತ್ತು ಕಲಾ ಹೊಲೊಗ್ರಾಮ್‌ಗಳ ಆನ್_ಲೈನ್‌ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಹವ್ಯಾಸಿಗಾರನ ಬಳಕೆಸಂಪಾದಿಸಿ

 
ಅಮ್ಯಾಚ್ಯುರ್ ದೇವ್ ಬ್ಯಾಟಿನ್‌ರಿಂದ "ಪೀಸ್ ವಿದಿನ್ ರೀಚ್" ಎ ಡೆನಿಸ್‌ಯುಕ್ ಡಿಸಿಜಿ ಹೊಲೋಗ್ರಾಮ್.

ಪ್ರಕಾಶ ವಿಜ್ಞಾನವು ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದಲೂ, ಪ್ರಯೋಗಕಾರರು ಅದರ ಉಪಯೋಗಗಳನ್ನು ಸಂಶೋಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 1971ರಲ್ಲಿ ಲ್ಲಾಯ್ಡ್‌ ಕ್ರಾಸ್‌ ಎಂಬುವನು ಸ್ಯಾನ್‌ ಫ್ರ್ಯಾನ್‌ಸಿಸ್ಕೊ ಸ್ಕೂಲ್‌ ಆಫ್‌ ಹೊಲೊಗ್ರಫಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು ಮತ್ತು ಹವ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದ ಸಲಕರಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಲೊಗ್ರಾಮ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕಲಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು. ಈ ವಿಧಾನವು, ಆಪ್ಟಿಕ್‌ಗಳನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದಿಡಲು ಮತ್ತು ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುವ ಕಂಪನಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮರಳಿನ tableನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿತ್ತು.

ಹಲವು ಹೊಲೊಗ್ರಾಮ್‌ಕಾರರು ಕಲಾತ್ಮಕ ಹೊಲೊಗ್ರಾಮ್‌ಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಹೊರಟರು. 1983ರಲ್ಲಿ, ಫ್ರೆಡ್‌ ಅಂಟೆರ್‌ಸೆಹೆರ್‌ ಪ್ರಕಾಶ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೈಪಿಡಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದನು, ಓದಲು ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾದ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಲೊಗ್ರಾಮ್‌ ತಯಾರಿಕೆಯ ವರ್ಣನೆ ಅದರಲ್ಲಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಹೊಲೊಗ್ರಾಮ್‌ಕಾರರ ಹೊಸ ಅಲೆಯೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯ್ತು ಮತ್ತು ಆಗ್ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದ್ದ ಎಜಿಎಫ್‌ಎ (AGFA) ಸಿಲ್ವರ್‌ ಹಾಲೈಡ್‌ ಧ್ವನಿಮುದ್ರಣ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಸುಲಭವಾದ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನೀಡಿತು.

2000ದಲ್ಲಿ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್‌ ಡಿಫ್ರಿಟಾಸ್‌ ಷೂಬಾಕ್ಸ್‌ ಪ್ರಕಾಶ ವಿಜ್ಞಾನ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸದರು ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನ ಲೇಸರ್‌ ಪಾಯಿಂಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಅಸಂಖ್ಯ ಹವ್ಯಾಸಿಗಾರರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದರು. ಹವ್ಯಾಸಿಗಾರರಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿತ್ತು, ಏಕೆಂದರೆ ಅರೆವಾಹಕ ಲೇಸರ್‌ ಡಯೋಡೆಸ್‌ಗಳು ಸಮೂಹ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಪಡೆದು 5 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್‌ ಲೇಸರ್‌ನ ಬೆಲೆಯು $1200ರಿಂದ $5ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿತ್ತು. ಈಗ, ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ನೂರಾರು ಸಾವಿರಾರು ಹವ್ಯಾಸಿ ಹೊಲೊಗ್ರಾಫ್‌ಕಾರರು ಇದ್ದಾರೆ.

2006ರಲ್ಲಿ, ಹವ್ಯಾಸಿ ಹೊಲೊಗ್ರಾಫ್‌ಕಾರರಿಗೆ ಅನೇಕ ಗುಣಾತ್ಮಕ ಹಸಿರು ಲೇಸರ್ಸ್‌ (ಕೊಹೆರೆಂಟ್‌ ಸಿ315) ಮತ್ತು ಡೈಕ್ರೊಮೇಟೆಡ್‌ ಗೆಲ್ಯಾಟಿನ್‌ಗಳು ಕೈಗೆಟುಕುವಂತಾಯಿತು. ಡೈಕ್ರೊಮೇಟೆಡ್‌ ಗೆಲ್ಯಾಟಿನ್‌ಗಳು ಹಸಿರು ಬೆಳಕಿಗೆ ಶೀಘ್ರಗ್ರಾಹಿಯಾಗಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಪ್ರಕಾಶ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಮುದಾಯವು ಅಚ್ಚರಿಗೊಂಡಿತು. ಶೀಘ್ರಗ್ರಾಹಿತ್ವವು ಇರುವುದೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಹೊಸ ಲೇಸರ್‌ಗಳ ವೇಗ ಮತ್ತು ಶೀಘ್ರಗ್ರಾಹಿತ್ವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಜೆಫ್‌ ಬ್ಲಿತ್‌ ಎಂಬುವನು ಡೈಕ್ರೊಮೇಟೆಡ್‌ ಗೆಲ್ಯಾಟಿನ ಜಿ307 ರೂಪವನ್ನು ಹೊರತಂದನು.

ಸಿಲ್ವರ್‌ ಹಾಲೈಡ್‌ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹಲವು ಫಿಲ್ಮ್‌ ಸರಬರಾಜುದಾರರು ಬಂದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಧಿಕ ಫಿಲ್ಮ್‌ ಉತ್ಪಾದಕರು ಶೂನ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರಾದರೂ, ಹಲವು ಹವ್ಯಾಸಿಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಫಿಲ್ಮ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಡೈಕ್ರೊಮೇಟೆಡ್‌ ಗೆಲಾಟಿನ್‌, ಮೆತಿಲೀನ್‌ ಬ್ಲೂ ಸೆನ್ಸಿಟೈಸ್ಡ್‌ ಡೈಕ್ರೊಮೇಟೆಡ್‌ ಗೆಲಾಟಿನ್‌ ಮತ್ತು ಡಿಫ್ಯೂಷನ್‌ ಮೆತಡ್‌ ಸಿಲ್ವರ್‌ ಹಾಲೈಡ್‌ ಪ್ರೆಪರೇಷನ್ಸ್‌ಗಳು ಜನಪ್ರಿಯ ರೂಪಗಳು. ಜೆಫ್‌ ಬ್ಲಿತ್‌ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಅಥವಾ ಗ್ಯಾರೇಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಮ್‌ ಮಾಡಲು ನಿಖರವಾದ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾನೆ.[೧೦]

ಹವ್ಯಾಸಿಗಾರರ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತಂಡವು, ಚಲಿಸುವ ವಸ್ತುಗಳ ಹೊಲೊಗ್ರಾಮ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ತಮ್ಮದೇ pulsed ಲೇಸರ್‌ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.[೧೧]

ಹೊಲೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಇಂಟರ್‌ಫೆರೊಮೆಟ್ರಿಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊಲೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಇಂಟರ್‌ಫೆರೊಮೆಟ್ರಿಯು (HI)[೧೨][೧೩] ವಸ್ತುಗಳ ಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಸ್ಥಳಾಂತರ ದೃಷ್ಟಿಯ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇಂಟರ್‌ಫೆರೊಮೆಟ್ರಿಕ್‌ಗೆ ಖಚಿತವಾಗಿ ಅಳತೆಮಾಡಬೇಕಾದ ಒರಟು ಮೇಲ್ಮೈನ ಒಂದು ತಂತ್ರ (ಉದಾ.ಬೆಳಕಿನ ತಂರಂಗಾತಂರದ ಚೆದರುವುಕೆ).

ಇದನ್ನು ಪಾರದರ್ಶಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಚಲಿಸುವ ದಾರಿಯ ಉದ್ದದ ಏರಿಳಿತವನ್ನು ಪತ್ತೆಮಾಡಲು ಕೂಡ ಉಪಯೊಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಉದಾ,ಕಾಣುವಂತೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಹರಿಯುವ ದ್ರವ. ಬಾಹ್ಯರೇಖೆಗಳು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಮೇಲ್ಮೈ ರೂಪ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಕೂಡ ಉಪಯೋಗಿಸುವರು.

ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ರಚನೆಗಳಲ್ಲಿನ ಒತ್ತಡ,ಬಿಗಿತ ಮತ್ತು ಕಂಪನವನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಬಹಳವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಇಂಟರ್‌ಫೆರೊಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದರ್ಶನಸಂಪಾದಿಸಿ

ವಿಸ್ತಾರ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಫೇಸ್‌ ಮೇಲಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೊಲೋಗ್ರಾಮ್ ಇಡುತ್ತದೆ. ಹಲವಾರು ಹೊಲೋಗ್ರಾಮ್‌ಗಳು ಬೆಳಕಿನ ಅದೇ ಹಂಚಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಡಬಹುದು. ವಿವಿಧ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಹೊರಸೂಸುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಹೊಲೋಗ್ರಾಮ್‌ಗಳ ಸಂಖ್ಯಾತ್ಮಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯಾತ್ಮಕ ದ್ಯುತಿರಂಧ್ರವನ್ನು ಅನುಕರಿಸಲು ಅನುವುಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತವೆ. ಇದು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದರ್ಶಕದ ನಿಖರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಿತ್ತದೆ.

ಈ ಅಪರೂಪದ ತಂತ್ರವನ್ನು ಇಂಟರ್‌ಫೆರೊಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದರ್ಶನ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇಂಟರ್‌ಫೆರೊಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದರ್ಶನದ ಇತ್ತಿಚೀನ ಸಾಧನೆಗಳು ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್‌ನ ಕಾಲುಭಾಗ-ತರಂಗಾಂತರ ಮಿತಿಯನ್ನು ಸಮೀಪಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ.[೧೪]

ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಪ್ರಕಾಶ ವಿಜ್ಞಾನಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸ್ಥಿತ ಪ್ರಕಾಶ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ,ಮುದ್ರಿಸುವ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಮತ್ತು ಪುನರ್‌ರಚನೆಯು ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಶಾಶ್ವತ ಹೊಲೋಗ್ರಾಮ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗಿತ್ತದೆ.

ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿಲ್ಲದ ಮತ್ತು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೊಲೋಗ್ರಾಮ್ ಮುದ್ರಿಸಬಹುದಾದ ಹೊಲೊಗ್ರಾಫಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳೂ ಸಹ ಇರುತ್ತವೆ. ಇದು ಹೊಲೊಗ್ರಫಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸರಳವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲು ಬಳಸಲು ಅನುವು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಹ್ಲೊಗ್ರಾಮ್ಸ್‌ಗಳ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯೆಂದರೆ ಫೇಸ್-ಕೊಂಜುಗೇಟ್‌ ಕನ್ನಡಿಗಳು (ಬೆಳಕಿನ "ಟೈಮ್-ರಿವರ್ಸಲ್"), ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಗುಪ್ತ ಮೆಮೊರೀಸ್, ಇಮೇಜ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಿಂಗ್‌ (ಸಮಯ-ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಚಿತ್ರಗಳ ಮಾದರಿ ತಿಳಿಯುವದು), ಮತ್ತು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಕಂಪ್ಯುಟಿಂಗ್‌

ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಪೂರ್ಣ ಇಮೇಜ್ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯ ನೆಡೆಯುವುದರಿಂದ ಪರಿಷ್ಕರಿತ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಮಾಣ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಿರಬಹುದಾಗಿದೆ(terabit/s). ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಗಣಕಯಂತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಈ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ µs ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ, ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ ಕಾರ್ಯದ ಸಮಯವು ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಗಿರುವದು. ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಹೋಲೊಗ್ರಾಮ್‌ನಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಿಂಗ್‌ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಿಂಗ್‌ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಒಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವಗಲು ಪೂರ್ಣ ಇಮೇಜ್ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಲೊಗ್ರಮ್ ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದಾದ ಕಾರ್ಯವು ಮೂಲತಹ ಗುಣಾಕಾರ ಅಥವಾ ಒಂದು ಫೆಸ್ ಕೊಂಜುಗೇಶನ್‌ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಆಪ್ಟಿಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸುವದು ಮತ್ತು ಫೋರಿಯರ್ ಟ್ರನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳು ಆಗಲೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ರೇಖಾತ್ಮಕ ವಸ್ತುಗಳ ಮೆಲೆ ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ, ಎರಡನೆಯದು ಲೆನ್ಸ್‌ಗಳಿಂದ ಸಾಧಿಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ನೆನಪಿಡಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿಗಳಾಗಿವೆ. ಇದು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇಮೇಜ್‌ಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸುವ ಉಪಕರಣಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ.[೧೫]

ಡೈನಾಮಿಕ್ ಹೊಲೋಗ್ರಫಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ನೇರವಲ್ಲದ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ವಸ್ತುಗಳಿಗಾಗಿನ ಹುಡುಕಾಟವು ಸದ್ಯದ ಅತ್ಯಂತ ಸಕ್ರಿಯವಾದ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಸ್ತುಗಳಾದ ಪೋಟೋರಿಪ್ರೇಕ್ಟಿವ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್‌ಗಳು,ಆದರೆಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಸೆಮೆಕಂಡಕ್ಟರ್ ಹೆಟೆರೊಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್‌ಗಳು(ಸರಿಯಾದ ಮೊತ್ತದಂತಹ) ಆಟೊಮಿಕ್ ವೆಪರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಅನಿಲಗಳು,ಪ್ಲಾಸ್ಮಾಗಳು ಮತ್ತು ದ್ರವಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೊಲೋಗ್ರಾಮ್‌ಗಳನ್ನು ಸೃಸ್ಟಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ.

ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆಶಾದಾಯಕ ಅನ್ವಯಿಕಗಳು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೇಸ್ ಕಂಜುಗೇಶನ್‌ಗಳಾಗಿವೆ. ಇದು ಒಂದು ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣ ಒಂದು ದಿಕ್ಕು ತಿರುಗಿಸುವ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಚಲಿಸುವಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ವೇವ್‌ಫ್ರಂಟ್ ತಿರುಚುವಿಕೆಯನ್ನು, ಆ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣವನ್ನು ಅದೇ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಜುಗೇಟೆಡ್ ಹಂತದ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋಗುವ ಮೂಲಕ ತೆಗೆಯುವುದನ್ನು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ವಾತಾವರಣದ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ದತೆಯನ್ನು ಮೀರಿ ಮುಕ್ತ-ಆಕಾಶ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಸಂವಹದಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ (ಈ ಸಂಗತಿಯೇ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ).

ನಾನ್-ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ವಯಿಕಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮೂಲತತ್ವಗಳಲ್ಲಿ,ಯಾವುದೇ ತರಂಗದ ಮೂಲಕ ಹೊಲೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ.

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹೊಲೋಗ್ರಾಫಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತರಂಗಗಳಿಗಿಂತ ಬೆಳಕಿನ ತಂರಂಗಗಳಿಗೆ ಹೊಲೋಗ್ರಾಫಿ ತಂತ್ರ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಡೆನಿಸ್ ಗ್ಯಾಬೊರ್‌ನಿಂದ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಮಿಶನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೈಕ್ರೊಸ್ಕೋಪ್ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಮತ್ತು ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಸುಧಾರಿಸಲು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹೊಲೋಗ್ರಫಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಇಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತೆಳ್ಳನೆಯ ಪಿಲ್ಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಆಯಸ್ಕಾಂತೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗಿತ್ತಿದೆ. ವ್ಯತಿಕರಣ ತರಂಗ, ಮಾದರಿಯ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗುವಾಗ ಆಯಸ್ಕಾಂತೀಯ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳುಫೆಸ್‌ನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು.[೧೬] ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹ್ಒಲೋಗ್ರಫಿಯ ಮೂಲತತ್ವವು ವ್ಯತಿಕರಣ ಶಿಲಾಮುದ್ರಣಕ್ಕೂ ಅನ್ವಯವಾಗಬಹುದು.[೧೭]

ಶ್ರವಣಸಂಬಂಧಿ ಹೊಲೊಗ್ರಫಿ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು/ ಅಥವಾ ಅಣು ವೇಗ ಸಂಜ್ಞಾಪರಿವರ್ತಕಗಳಿಂದ ಇರುವ ದೂರ ಶ್ರವಣ ಸಂಬಂಧಿ ಮಾನಂಡಗಳ ಅಳತೆಯಿಂದ ಮೂಲದ ಹತ್ತಿರದ ಶಬ್ದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲು ಈ ವಿಧಾನ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶಬ್ಧಗ್ರಹಿಸುವ ಹೊಲೋಗ್ರಫಿಯನ್ನು ಹಲವಾರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಳೆಯುವ ತಂತ್ರಗಳು, ಸಾಗಣೆ, ವಾಹನ ಮತ್ತು ವಿಮಾನ ವಿನ್ಯಾಸ,ಮತ್ತು ಎನ್‌ವಿಎಚ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಶಬ್ಧಗ್ರಹಿಸುವ ಹೊಲೋಗ್ರಫಿಯನ್ನು ಅನೇಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ-ಸಾಮಿಪ್ಯದ ಶಬ್ಧಗ್ರಹಿಸುವ ಹೊಲೋಗ್ರಫಿ (NAH) ಮತ್ತು ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾಗಿ ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರ-ಸಾಮಿಪ್ಯದ ಶಬ್ಧಗ್ರಹಿಸುವ ಹೊಲೋಗ್ರಫಿ (SONAH) ಮುಂತಾದವುಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ. ಆಡಿಯೊ ಅಬಿವ್ಯಕ್ತಿಗೆ,ತರಂಗ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಾಕ್ಯ ಸಂಯೋಜನೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಬಂಧಿತ ಪದ್ಧತಿಯಾಗಿದೆ.

ಆಟೊಮಿಕ್ ಹೊಲೊಗ್ರಫಿ ಆಟಮ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮೂಲ ಅಂಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹೊರಗೆ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೆಸ್‌ನೆಲ್ ವಿವರ್ತನೆ ಲೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆಟೊಮಿಕ್ ಮಿರರ್‌ಗಳು ಆಟೊಮಿಕ್ ಹೊಲೋಗ್ರಫಿ ಆಟೊಮಿಕ್ ಕಿರಣಗಳ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ (ಮತ್ತು ಅನ್ವಯಿಕಗಳು) ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೈಜವಾದ ಸ್ಟೆಪ್ ಅನುಸರಿಸುತ್ತವೆ. ಇತ್ತಿಚೀನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಆಟೊಮಿಕ್ ಮಿರರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರಿಡ್ಜ್ಡ್ ದರ್ಪಣಗಳು ಆಟೊಮಿಕ್ ಹೊಲೋಗ್ರಾಮ್‌ಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಆವಶ್ಯಕ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ,[೧೮] ಆದಾಗ್ಯೂ ಹೊಲೋಗ್ರಾಮ್‌ಗಳು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ವಾಣಿಜ್ಯಿಕರಣಗೊಂಡಿಲ್ಲ.

ಇತರೆ ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪ್ರಕಾಶ ವಿಜ್ಞಾನದ ಸ್ಕ್ಯಾನರ‍್ಗಳನ್ನು ಅಂಚೆ ಕಛೇರಿಗಳಲ್ಲಿ,ದೊಡ್ಡ ಹಡಗು ಫರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ,ಮತ್ತು ಮೂರು-ವಿಸ್ತೀರ್ಣವುಳ್ಳ ಅಳತೆಯ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಸ್ವಯಂ ಚಾಲಿತ ಕನ್ವೆಯರ್ ಪದ್ಧತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಟ್ರಕ್ ಅಥವಾ ಹಡಗಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಸರಕು ಸಾಗಿಸುವ ಹಲಗೆಯಂತಹ ಯಂತ್ರಗಳಿಗೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸುವಾಗ ನಿರ್ಧರಿತ ತೂಕದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸ್ವಯಂ ಚಾಲಿತವಾಗಿ ತೂಕ ಮಾಡಿ ಪ್ಯಾಕ್‌ ಮಾಡುವ ತೂಕಗಮನಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇವು ಮಾಡುತ್ತವೆ.

ಇವನ್ನೂ ಗಮನಿಸಿಸಂಪಾದಿಸಿ

ಆಕರಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

 1. Gabor, Dennis (1949), "Microscopy by recorded wavefronts", Proceedings of the Royal Society, London, 197 (1051): 454–487, doi:10.1098/rspa.1949.0075
 2. Denisyuk, Yuri N. (1962). "On the reflection of optical properties of an object in a wave field of light scattered by it". Doklady Akademii Nauk SSSR. 144 (6): 1275–1278. {{cite journal}}: Cite has empty unknown parameters: |month= and |coauthors= (help)
 3. Leith, E.N. (1962). "Reconstructed wavefronts and communication theory". J. Opt. Soc. Am. 52 (10): 1123–1130. {{cite journal}}: Cite has empty unknown parameter: |month= (help); Unknown parameter |coauthors= ignored (|author= suggested) (help)
 4. ಎನ್.ಜೆ.ಪಿಲಿಪ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡಿ.ಪೊರ್ಟರ್, "ಅನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಹೊಲೋಗ್ರಾಮ್ಸ್," ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ಫಿಜಿಕ್ಸ್ ಇ : ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ಸ್(1976) ಪು. 631
 5. ಹೊಲೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಚಿತ್ರದ ಅಳೆಯುವುದು, http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/Hbase/optmod/holog.html#c5
 6. ತರಂಗಾಂತರದಿಂದ ಪ್ರಕಾಶ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಳೆಯುವುದು http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/Hbase/optmod/scaleh.html#c1
 7. 2002ರಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಜಿ.ಮೊಂಟೆಮೆಜ್ಜನಿಯವರಿಂದ ಎಟಿಎಚ್ ಜ್ಯೂರಿಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಲೋಗ್ರಫಿ ಆ‍ಯ್‌೦ಡ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೇಸ್ conjugation ಒಳಗೊಂಡ ಭಾಷಣ.
 8. ಸ್ಪೋಟಕ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಕಾಶ ವಿಜ್ಞಾನ, physorg.com
 9. ಮೂಲ: http://holophile.com/history.htm, 2005ರ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.
 10. ಇಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವಿಧಾನಗಳಿವೆ: http://www.holowiki.com/index.php/Special:Search?search=Blyth&go=Go Archived 2012-03-07 ವೇಬ್ಯಾಕ್ ಮೆಷಿನ್ ನಲ್ಲಿ.
 11. ಜೆಫ್ ಬ್ಲಿತ್‌ನ ಫಿಲ್ಮ್ ಫಾರ್ಮುಲೇಶನ್
 12. ಪೊವೆಲ್ ಆರ್‌ಎಲ್ & ಸ್ಟೇಟ್ಸನ್ ಕೆ‌ಎ, 1965, ಜೆ.ಆಪ್ಟ್. Soc. Am., 55, 1593-8
 13. ಜೋನ್ಸ್ ಆರ್ ಮತ್ತು ವೈಕ್ಸ್ ಸಿ,ಹೊಲೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಆ‍ಯ್‌೦ಡ್ ಸ್ಪೆಕಲ್ ಇಂಟರ್‌ಫೆರೊಮೆಟ್ರಿ, 1989, ಕೆಂಬ್ರಿಜ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮುದ್ರಣಾಲಯ ISBN 0-521-34417-4
 14. Y.Kuznetsova (2007). "Imaging interferometric microscopy–approaching the linear systems limits of [[optical resolution]]". Optics Express. 15: 6651–6663. doi:10.1364/OE.15.006651. {{cite journal}}: URL–wikilink conflict (help); Unknown parameter |coauthors= ignored (|author= suggested) (help)
 15. ಆರ್. ರೈಫ್ ಎಟ್ ಆಲ್l. High-frame-rate joint Fourier-transform correlator based on Sn2P2S6 crystal, ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಲೆಟರ್ಸ್ 26 , 1666-1668 (2001)
 16. ಆರ್. ಇ. ದುನುನ್-ಬೊರ್ಕೊವ್ಸ್ಕಿ ಎಟ್ ಅಲ್.,ಮೈಕ್ರೊಸ್ ರೆಸ್. ಮತ್ತು ಟೆಕ್. ಸಂಪುಟ. 64, ಪುಪು. 390-402 (2004)
 17. ಕೆ. ಒಗಾಯ್ ಎಟ್ ಅಲ್., ಜಪಾನ್. ಜೆ. Appl. Phys., ಸಂಪುಟ. 32, ಪುಪು.5988-5992 (1993)
 18. F.Shimizu (2002). "Reflection-Type Hologram for Atoms". PRL. American Physical Society. 88 (12): 123201. doi:10.1103/PhysRevLett.88.123201. {{cite journal}}: Unknown parameter |coauthors= ignored (|author= suggested) (help); Unknown parameter |month= ignored (help); Unknown parameter |numpages= ignored (help)

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿಸಂಪಾದಿಸಿ

 • Hariharan, P (1996), Optical Holography: principles, techniques, and applications, Cambridge University Press, ISBN 978-0521439657
 • ಲೇಸರ್ಸ್ ಆ‍ಯ್‌೦ಡ್ ಹೊಲೋಗ್ರಫಿ: ಆ‍ಯ್‌ನ್ ಇಂಟರ್‌ಡಕ್ಷನ್ ಟು ಕೊಹೇರೆಂಟ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಡಾಬ್ಲ್ಯೂ. ಇ. ಕಾಕ್, ದೋವರ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ (1981), ISBN 978-0-486-24041-1
 • ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೊಲೋಗ್ರಪಿ ಎಚ್. ಎಮ್. ಸ್ಮಿತ್, ವಿಲ್ಲೆ (1976), ISBN 978-0-471-80341-6
 • ಜಿ. ಬರ್ಗರ್ ಎಟ್ ಆಲ್., ಡಿಜಿಟಲ್ ಡಾಟಾ ಸ್ಟೊರೇಜ್ ಇನ್ ಎ ಫೇಸ್-ಎನ್ಕೊಡೇಡ್ ಹೊಲೋಗ್ರಾಪಿಕ್ ಮೆಮೊರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್: ಡಾಟಾ ಕ್ವಾಲೀಟಿ ಆ‍ಯ್‌೦ಡ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ , ಎಸ್‌ಪಿಐಇಯ ಪ್ರೊಸಿಡಿಂಗ್ಸ್, ಸಂಪುಟ. 4988, ಪು. 104-111 (2003)
 • ಹೊಲೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ವಿಜನ್ಸ್:ಎ ಹಿಸ್ಟರಿ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಸೈನ್ಸ್ ಸೀನ್ ಎಫ್. ಜಾನ್ಸ್‌ಟನ್,ಆಕ್ಸ್‌ಫರ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮುದ್ರಣಾಲಯ (2006), ISBN 0-19-857122-4

ಹೊರಗಿನ ಕೊಂಡಿಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ