ಸ್ವತಂತ್ರ ವಸ್ತು

ಸ್ವತಂತ್ರ ವಸ್ತು ಎನ್ನುವುದು ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಘಟಕವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದಾದ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಯಂತ್ರಶಿಲ್ಪಿಗಳಿಂದ ಬಳಸಲಾಗುವ ಒಂದು ಜಾತಿವಾಚಕ ಪದ—ಅದು ಒಂದು ಚೆಂಡು, ಒಂದು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆ, ಲೋಲಕ, ದೂರದರ್ಶನ, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನೇ ಆಗಿರಲಿ. ಆ ವಸ್ತುವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ "ಸ್ವತಂತ್ರ"ವಾಗಿರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ—ಅದು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರತಿಬಂಧಿತವಾಗಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಅದು ಒಂದು ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರಬಹುದು. ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞನು ಯಾವುದೇ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಅದು ಚಲಿಸುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಚಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದರವರೆಗೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಘಟಕವಾಗಿ ಭಾವಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದು ನಿರ್ಧಾರಕ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಾಗಿದೆ.

ವಸ್ತು