ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಯೋಜನೆ/ಸಂತ ಅಲೋಶಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜು ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್ ೨೦೨೩-೨೪

೨೦೨೩-೨೪ ಸಾಲಿನ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು.

ಕನ್ನಡ, ತುಳು, ಕೊಂಕಣಿ, ಮಲಯಾಳಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಲೇಖನ ತಯಾರಿಸಲು ಸೇರಿಕೊಂಡ ಸದಸ್ಯರು.

೨೦೨೩-೨೦೨೪ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬದಲಾಯಿಸಿ

 1. --Vishwanatha Badikana (ಚರ್ಚೆ) ೧೬:೧೦, ೨೭ ಜನವರಿ ೨೦೨೩ (IST)[reply]

Association Secretary ಬದಲಾಯಿಸಿ

 1. --Lenisha Mendonsa (ಚರ್ಚೆ) ೧೬:೧೫, ೨೭ ಜನವರಿ ೨೦೨೩ (IST)[reply]
 2. --Anvesh1103 (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೧೯, ೩ ಫೆಬ್ರವರಿ ೨೦೨೩ (IST)[reply]

ಸಭೆ ೧ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಅಸೋಶಿಯೇಶನ್ ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಇದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಸಭೆ.

ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಸದಸ್ಯರು
ದಿನಾಂಕ : ೨೭.೦೯.೨೦೨೩ - ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಮಯ:೩ ರಿಂದ ೫

ಒಂದನೆಯ ಮತ್ತು ಎರಡನೆಯ ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು

 1. --Shahinshah486 (ಚರ್ಚೆ) ೧೬:೧೧, ೨೭ ಜನವರಿ ೨೦೨೩ (IST)[reply]
 2. --Mathew nicolas dsouza (ಚರ್ಚೆ) ೧೬:೧೩, ೨೭ ಜನವರಿ ೨೦೨೩ (IST)[reply]
 3. --SagarRai14 (ಚರ್ಚೆ) ೧೬:೧೩, ೨೭ ಜನವರಿ ೨೦೨೩ (IST)[reply]
 4. --Abhishek Shettigar (ಚರ್ಚೆ) ೧೬:೧೩, ೨೭ ಜನವರಿ ೨೦೨೩ (IST)[reply]
 5. --Velentinafernandes168 (ಚರ್ಚೆ) ೧೬:೧೩, ೨೭ ಜನವರಿ ೨೦೨೩ (IST)[reply]
 6. --Joellobo9888 (ಚರ್ಚೆ) ೧೬:೧೩, ೨೭ ಜನವರಿ ೨೦೨೩ (IST)[reply]
 7. --Bhoomika . K. R (ಚರ್ಚೆ) ೧೬:೧೪, ೨೭ ಜನವರಿ ೨೦೨೩ (IST)[reply]
 8. --ಅಂಜಲಿ ಗುರು ಅರ್ಜುಣಗಿ (ಚರ್ಚೆ) ೧೬:೧೫, ೨೭ ಜನವರಿ ೨೦೨೩ (IST)[reply]
 9. --Athashree Poojary (ಚರ್ಚೆ) ೧೬:೧೫, ೨೭ ಜನವರಿ ೨೦೨೩ (IST)[reply]
 10. --Hassan Shahid Ali (ಚರ್ಚೆ) ೧೬:೧೬, ೨೭ ಜನವರಿ ೨೦೨೩ (IST)[reply]
 11. --Jyoti N H (ಚರ್ಚೆ) ೧೬:೧೬, ೨೭ ಜನವರಿ ೨೦೨೩ (IST)[reply]
 12. --Umashree mallappa alkoppa (ಚರ್ಚೆ) ೧೬:೧೭, ೨೭ ಜನವರಿ ೨೦೨೩ (IST)[reply]
 13. --Pranamraghav52 (ಚರ್ಚೆ) ೧೬:೧೭, ೨೭ ಜನವರಿ ೨೦೨೩ (IST)[reply]ಸಭೆ ೨ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಅಸೋಶಿಯೇಶನ್ ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಇದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದ ಎರಡನೆಯ ಸಭೆ.

ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಸದಸ್ಯರು
ದಿನಾಂಕ : ೦೩.೦೯.೨೦೨೩ - ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಮಯ:೩ ರಿಂದ ೫
ಈ ಪುಟದಲ್ಲೂ ಸೈನ್ ಮಾಡಿ https://meta.wikimedia.org/wiki/Karavali_Wikimedians

ಭಾಗವಹಿಸಿದವರು ಬದಲಾಯಿಸಿ

 1. --Vishwanatha Badikana (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೧೭, ೩ ಫೆಬ್ರವರಿ ೨೦೨೩ (IST)[reply]
 2. --Santhosh Notagar (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೧೯, ೩ ಫೆಬ್ರವರಿ ೨೦೨೩ (IST)[reply]
 3. --Lenisha Mendonsa (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೧೯, ೩ ಫೆಬ್ರವರಿ ೨೦೨೩ (IST)[reply]
 4. --Mathew nicolas dsouza (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೧೯, ೩ ಫೆಬ್ರವರಿ ೨೦೨೩ (IST)[reply]
 5. --Anvesh1103 (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೨೦, ೩ ಫೆಬ್ರವರಿ ೨೦೨೩ (IST)[reply]
 6. --ಅಂಜಲಿ ಗುರು ಅರ್ಜುಣಗಿ (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೨೧, ೩ ಫೆಬ್ರವರಿ ೨೦೨೩ (IST)[reply]
 7. --Umashree mallappa alkoppa (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೨೧, ೩ ಫೆಬ್ರವರಿ ೨೦೨೩ (IST)[reply]
 8. --Athashree Poojary (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೨೨, ೩ ಫೆಬ್ರವರಿ ೨೦೨೩ (IST)[reply]
 9. --Velentinafernandes168 (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೨೪, ೩ ಫೆಬ್ರವರಿ ೨೦೨೩ (IST)[reply]
 10. --Sagar Rai77 (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೪೩, ೩ ಫೆಬ್ರವರಿ ೨೦೨೩ (IST)[reply]
 11. --Jyoti N H (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೪೫, ೩ ಫೆಬ್ರವರಿ ೨೦೨೩ (IST)[reply]


ಸಭೆ ೩ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಅಸೋಶಿಯೇಶನ್ ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಇದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದ ಎರಡನೆಯ ಸಭೆ.

ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಸದಸ್ಯರು
ದಿನಾಂಕ : ೧೦.೦೯.೨೦೨೩ - ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಮಯ:೩ ರಿಂದ ೫

ಈ ಪುಟದಲ್ಲೂ ಸೈನ್ ಮಾಡಿ https://meta.wikimedia.org/wiki/Karavali_Wikimedians

ಭಾಗವಹಿಸಿದವರು ಬದಲಾಯಿಸಿ

 1. --Vishwanatha Badikana (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೨೦, ೧೦ ಫೆಬ್ರವರಿ ೨೦೨೩ (IST)[reply]
 2. --Santhosh Notagar (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೨೧, ೧೦ ಫೆಬ್ರವರಿ ೨೦೨೩ (IST)[reply]
 3. --Mathew nicolas dsouza (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೨೨, ೧೦ ಫೆಬ್ರವರಿ ೨೦೨೩ (IST)[reply]
 4. --Joellobo9888 (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೨೩, ೧೦ ಫೆಬ್ರವರಿ ೨೦೨೩ (IST)[reply]
 5. --Anvesh1103 (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೨೩, ೧೦ ಫೆಬ್ರವರಿ ೨೦೨೩ (IST)[reply]
 6. --Sagar Rai77 (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೨೪, ೧೦ ಫೆಬ್ರವರಿ ೨೦೨೩ (IST)[reply]
 7. --Umashree mallappa alkoppa (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೨೫, ೧೦ ಫೆಬ್ರವರಿ ೨೦೨೩ (IST)[reply]
 8. --Pranamraghav52 (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೨೬, ೧೦ ಫೆಬ್ರವರಿ ೨೦೨೩ (IST)[reply]
 9. ----Athashree Poojary (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೩೧, ೧೦ ಫೆಬ್ರವರಿ ೨೦೨೩ (IST)[reply]
 10. --Velentinafernandes168 (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೩೧, ೧೦ ಫೆಬ್ರವರಿ ೨೦೨೩ (IST)[reply]
 11. --Abhishek Shettigar (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೩೨, ೧೦ ಫೆಬ್ರವರಿ ೨೦೨೩ (IST)[reply]
 12. --Bhoomika . K. R (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೩೪, ೧೦ ಫೆಬ್ರವರಿ ೨೦೨೩ (IST)[reply]
 13. --Jashwik (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೪೯, ೧೦ ಫೆಬ್ರವರಿ ೨೦೨೩ (IST)[reply]
 14. --Jyothi hadapad (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೫೪, ೧೦ ಫೆಬ್ರವರಿ ೨೦೨೩ (IST)[reply]
 15. --Raheef123 (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೫೮, ೧೦ ಫೆಬ್ರವರಿ ೨೦೨೩ (IST)[reply]
 16. --Mithal Hamza (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೫೯, ೧೦ ಫೆಬ್ರವರಿ ೨೦೨೩ (IST)[reply]

ಸಭೆ 4 ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಅಸೋಶಿಯೇಶನ್ ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಇದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದ 4 ಸಭೆ.

ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಸದಸ್ಯರು
ದಿನಾಂಕ : 03.೦3.೨೦೨೩ - ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಮಯ:೩ ರಿಂದ ೫

ಭಾಗವಹಿಸಿದವರು ಬದಲಾಯಿಸಿ

 1. --Hassan Shahid Ali (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೪೦, ೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೨೩ (IST)[reply]
 2. --Lenisha Mendonsa (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೪೧, ೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೨೩ (IST)[reply]
 3. --Shahinshah486 (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೪೧, ೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೨೩ (IST)[reply]
 4. --Pranamraghav52 (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೪೨, ೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೨೩ (IST)[reply]
 5. --Raheef123 (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೪೩, ೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೨೩ (IST)[reply]
 6. --Jashwik Kottary (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೪೦, ೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೨೩ (IST)[reply]

ಸಭೆ ೫ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಅಸೋಶಿಯೇಶನ್ ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಇದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದ 4 ಸಭೆ.

ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಸದಸ್ಯರು
ದಿನಾಂಕ : ೧೦.೦೩.೨೦೨೩ - ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಮಯ: ೩ ರಿಂದ ೫

ಭಾಗವಹಿಸಿದವರು ಬದಲಾಯಿಸಿ

 1. --Vishwanatha Badikana (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೧೮, ೧೦ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೨೩ (IST)[reply]
 2. --Raheef123 (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೨೦, ೧೦ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೨೩ (IST)[reply]
 3. --Lenisha Mendonsa (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೨೦, ೧೦ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೨೩ (IST)[reply]
 4. --Shahinshah486 (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೨೧, ೧೦ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೨೩ (IST)[reply]
 5. ----Pranamraghav52 (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೨೨, ೧೦ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೨೩ (IST)[reply]
 6. --Anvesh1103 (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೨೨, ೧೦ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೨೩ (IST)[reply]
 7. --Hassan Shahid Ali (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೨೩, ೧೦ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೨೩ (IST)[reply]

ಸಭೆ 6 ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಅಸೋಶಿಯೇಶನ್ ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಇದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದ 6ನೇ ಸಭೆ.

ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಸದಸ್ಯರು
ದಿನಾಂಕ : ೧೭.೦೩.೨೦೨೩ - ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಮಯ: ೩ ರಿಂದ ೫

ಭಾಗವಹಿಸಿದವರು ಬದಲಾಯಿಸಿ

 1. --Vishwanatha Badikana (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೨೦, ೧೭ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೨೩ (IST)[reply]
 2. --Lenisha Mendonsa (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೨೦, ೧೭ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೨೩ (IST)[reply]
 3. --Velentinafernandes168 (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೨೩, ೧೭ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೨೩ (IST)[reply]
 4. --Bhoomika . K. R (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೨೩, ೧೭ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೨೩ (IST)[reply]
 5. --Athashree Poojary (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೨೫, ೧೭ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೨೩ (IST)[reply]
 6. --ಅಂಜಲಿ ಗುರು ಅರ್ಜುಣಗಿ (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೨೬, ೧೭ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೨೩ (IST)[reply]
 7. --Hassan Shahid Ali (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೨೯, ೧೭ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೨೩ (IST)[reply]
 8. --Abhishek Shettigar (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೩೨, ೧೭ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೨೩ (IST)[reply]
 9. --Jyothi hadapad (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೩೩, ೧೭ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೨೩ (IST)[reply]
 10. --Umashree mallappa alkoppa (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೩೬, ೧೭ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೨೩ (IST)[reply]
 11. --Sagarrai66 (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೩೬, ೧೭ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೨೩ (IST)[reply]
 12. --Raheef123 (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೩೭, ೧೭ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೨೩ (IST)[reply]
 13. --Jashwik kottary (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೩೭, ೧೭ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೨೩ (IST)[reply]
ಲೇಖನಗಳ ತಯಾರಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿರುವ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ವರ್ಗ:https://kn.wikisource.org/wiki/ಮೈಸೂರು_ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ_ವಿಶ್ವಕೋಶ

ಸಭೆ 7 ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಅಸೋಶಿಯೇಶನ್ ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಇದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದ 7ನೇ ಸಭೆ.

ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಸದಸ್ಯರು
ದಿನಾಂಕ : 24.03.2023 - ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಮಯ: 3 ರಿಂದ 5

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸದಸ್ಯರು ಈ ದಿನ ಫೋಟೊಗ್ರಫಿ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ರೀ ರವಿ ಪೊಸವಣಿಕೆಯವರಿಂದ ವಿಶೇಷ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದರು.

ಭಾಗವಹಿಸಿದವರು ಬದಲಾಯಿಸಿ

 1. --Vishwanatha Badikana (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೩೧, ೨೪ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೨೩ (IST)[reply]
 2. --Lenisha Mendonsa (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೩೨, ೨೪ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೨೩ (IST)[reply]
 3. --Velentinafernandes168 (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೩೩, ೨೪ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೨೩ (IST)[reply]
 4. --Bhoomika . K. R (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೩೪, ೨೪ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೨೩ (IST)[reply]
 5. --Athashree Poojary (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೩೫, ೨೪ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೨೩ (IST)[reply]
 6. --ಅಂಜಲಿ ಗುರು ಅರ್ಜುಣಗಿ (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೩೬, ೨೪ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೨೩ (IST)[reply]
 7. --Hassan Shahid Ali (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೩೭, ೨೪ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೨೩ (IST)[reply]
 8. --Abhishek Shettigar (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೩೮, ೨೪ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೨೩ (IST)[reply]
 9. --Jyothi hadapad (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೩೯, ೨೪ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೨೩ (IST)[reply]
 10. --Umashree mallappa alkoppa (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೪೦, ೧೭ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೨೩ (IST)[reply]
 11. --Sagarrai66 (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೪೧, ೧೭ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೨೩ (IST)[reply]
 12. --Mathew nicolas dsouza (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೪೫, ೧೭ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೨೩ (IST)[reply]
 13. --Anvesh1103 (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೪೭, ೧೭ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೨೩ (IST)[reply]