ನನ್ನ ಹೆಸರು ಲೆನಿಶಾ ಮೆಂಡೋನ್ಸ. ನಾನು ಸಂತ ಅಲೋಶಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜಿ ಬಿಸಿಎ ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ.

ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನು ಓದುವುದು ನನ್ನ ಹವ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಾನು ತುಂಬಾ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ.