ವಸಂತ ಪಂಚಮಿ, ಬಸಂತ ಪಂಚಮಿ ಅಥವಾ ಶ್ರೀ ಪಂಚಮಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಸರಸ್ವತಿಯನ್ನು ನೆನೆದು ಆಚರಿಸಲ್ಪಡುವಂಥ ಹಬ್ಬ. ಇದನ್ನು ಹಿಂದೂ ಪಂಚಾಂಗಮಾಘ ಮಾಸದ (ಜನವರಿ - ಫೆಬ್ರುವರಿ) ೫ನೆಯ (ಪಂಚಮಿ) ದಿನದಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸರಸ್ವತಿ