ಇದೊಂದು ಹೊಸ ವರ್ಗ. ಅರೆಭಾಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಬರವಣಿಗೆಗಳ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಈ ಪುಟದಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು.