ಮಹಾತಪಸ್ವಿ
ಮಹಾತಪಸ್ವಿ
ನಿರ್ದೇಶನಸಿ.ವಿ.ಶಂಕರ್
ನಿರ್ಮಾಪಕಸಿ.ವಿ.ಶಿವಶಂಕರ್
ಪಾತ್ರವರ್ಗಜಿ.ಟಿ.ಯಾದವ್ ವಿಜಯಕಲಾ ಜಯಶ್ರೀ, ಶಾರದ
ಸಂಗೀತನಾದಪ್ರಿಯ
ಛಾಯಾಗ್ರಹಣಎಂ.ಎಸ್.ರಾಜಪ್ಪ
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು೧೯೭೭
ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆತಿಪಟೂರು ಫಿಲಂಸ್