ಬೆಳಗಾವಿ (ಲೋಕ ಸಭೆ ಚುನಾವಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರ)

ಕರ್ನಾಟಕದ ಲೋಕ ಸಭೆ ಚುನಾವಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು.

ಬೆಳಗಾವಿ ಕರ್ನಾಟಕಲೋಕ ಸಭೆ ಚುನಾವಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು.

ಸಂಸತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರುಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಾಂಬೆ ರಾಜ್ಯ - ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷೀಣ
ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯ - ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷೀಣ
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ - ಬೆಳಗಾವಿ

ಇದನ್ನೂ ನೋಡಿಸಂಪಾದಿಸಿ

ಉಲ್ಲೇಖಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ