ಫೆಲಿಪೆ ಮಸ್ಸ

ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೇರಿಕದ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ನ ಸಾವೊ ಪಾಲೊ‌ನಲ್ಲಿ ಎಪ್ರೀಲ್ ೧೯೬೯ ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಫೆಲಿಪೆ ಮಸ್ಸ,ಫಾರ್ಮುಲ ಒನ್ ಕಾರ್ ರೇಸಿಂಗ್‌ನ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಮುಖ ಚಾಲಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ರೇಸಿಂಗ್ ಇತಿಹಾಸಸಂಪಾದಿಸಿ

ಫೆರ್ರಾರಿ(೨೦೦೬–ಇಂದಿಗೆ)ಸಂಪಾದಿಸಿ

೨೦೦೭ಸಂಪಾದಿಸಿ

 
'ಫೆಲಿಪೆ ಮಸ್ಸ'ನ ೨೦೦೭ರ ಬ್ರಿಟಿಶ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಿಕ್ಸ್ವಿಜಯೊತ್ಸವ.

೨೦೦೯ಸಂಪಾದಿಸಿ

೨೦೧೦ಸಂಪಾದಿಸಿ

== ಇವನ್ನೂ ನೋಡಿ ==

ಉಲ್ಲೇಖಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊರಗಿನ ಸಂಪರ್ಕಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ