ಪೆರ್ ತಿಯೊಡೊರ್ ಕ್ಲೀವ್

ಪೆರ್ ತಿಯೊಡೊರ್ ಕ್ಲೀವ್(ಫೆಬ್ರವರಿ 10, 1840 – ಜೂನ್ 18, 1905)ಸ್ವೀಡನ್ ದೇಶದ ವಿಜ್ಞಾನಿ.ಇವರು ೧೮೭೯ ರಲ್ಲಿ ಹೊಲ್ಮಿಯಮ್ ಮತ್ತು ಥುಲಿಯಮ್ ಮೂಲಧಾತುಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದರು.

ಪೆರ್ ತಿಯೊಡೊರ್ ಕ್ಲೀವ್
Cleve Per Theodor.jpg
Picture of Per Theodor Cleve, the Swedish chemist and geologist
ಜನ್ಮನಾಮ
ಪೆರ್ ತಿಯೊಡೊರ್ ಕ್ಲೀವ್

10 February 1840
Stockholm, Sweden