ಆಂಡ್ರೆ ಡೆಬಿಯರ್ನೆ

ಆಂಡ್ರೆ ಡೆಬಿಯರ್ನೆ (ಆಂಡ್ರೆ ಲೂಯಿಸ್ ಡೆಬಿಯರ್ನೆ)(ಜುಲೈ14, 1874, ಪ್ಯಾರಿಸ್ - ಆಗಸ್ಟ್ 31, 1949)ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ನ ವಿಜ್ಞಾನಿ.ಮೇರಿ ಕ್ಯೂರಿಹಾಗೂ ಪಿಯರೆ ಕ್ಯೂರಿಯವರ ನಿಕಟವರ್ತಿ.ಇವರು ೧೮೯೯ರಲ್ಲಿಆಕ್ಟಿನಿಯಮ್ ಮೂಲಧಾತುವನ್ನು ಸಂಶೋಧಿಸಿದರು.