ಅವಳಿ ಜವಳಿ(ಜನಿಸುವಿಕೆ)

ಜನನಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗರ್ಭದಿಂದ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಎರಡು ಶಿಶುಗಳು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಅವುಗಳಿಗೆ ಅವಳಿ ಜವಳಿ ಅಥವಾ ಅವಳಿಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ, ಸ್ವಭಾವ ಹಾಗೂ ಲಿಂಗದ ತಾರತಮ್ಯತೆ ಇರಲೂಬಹುದು. ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರ ಅಂಶವೆಂದರೆ ೨೦೦೬ರಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ೧೨೫ ಮಿಲಿಯನ್ ಅವಳಿಗಳಿದ್ದಾರೆಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿದರೆ ತ್ರಿವಳಿಗಳೆಂದು ಕರೆಯಬಹುದು. ಅವಳಿ ಒಂದೇ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವ ಎರಡು ಸಂತಾನ.,ಅವಳಿ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಗೆ ಪೂರ್ಣಾವಧಿಯಕ್ಕಿಂತ ಮೂರು ವಾರಗಳ ಕಡಿಮೆ, ಸರಾಸರಿ 37 ವಾರಗಳ ಕಾಲ , ಬಹು ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯು ಏಕ ಮಗು ಜನಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಅವಧಿ ಕಡಿಮೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮಧ್ಯ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ೧೦೦೦ ಸಜೀವ ಜನನ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ೧೮-೩೦ ಅವಳಿ (ಅಥವಾ ೩೬-೬೦ ಅವಳಿ) ಆಗುತ್ತವೆ. ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಮೆರಿಕ, ದಕ್ಷಿಣ ಏಶಿಯಾ ಮತ್ತು ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ, ಕಡಿಮೆ ಸಂಖ್ಯಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ; ೧೦೦೦ ಸಜೀವ ಜನನಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ೬-೯ ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳು ಜನನವಾಗುತ್ತವೆ. ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕಾ ಮತ್ತು ಯುರೋಪ್‍ಗಳಲ್ಲಿ ೧೦೦೦ ಸಜೀವ ಜನನಗಳಿಗೆ ೯-೧೬ ಅವಳಿಗಳು ಜನನವಾಗುತ್ತವೆ.

ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳು

ಇದನ್ನೂ ನೋಡಿ ಬದಲಾಯಿಸಿ